Понеділок
23-09-25
12:44

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Головна » 2010 » Лютий » 16
>

Все, що потрібно для тіла і душі запеклих ковзанярів і початківців, знайдеться — якщо не в карпатських містах, то в карпатських горах. Наш анабазис регіоном показав, що на катках вирує життя, і на окремих з них вируватиме мало не до спекотливого літа.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1907 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Все, что нужно для тела и души ожесточенных конькобежцев и начинающих, найдется - если не в карпатских городах, то в карпатских горах. Наш анабазис регионом показал, что на катках бурлит жизнь, и на отдельных из них бушевать почти до знойного лета.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1767 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

All you need for body and soul desperate skater and beginners, there is - if not in the Carpathian town, in the Carpathian mountains. Our anabazys region showed that the skating rink rage of life, and some of them vyruvatyme almost to parching summer.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 995 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Коли переглядаєш старі фотографії, з’являється стійке відчуття, що зафіксоване на них нікуди не поділося, не минуло, воно триває досі, просто наша свідомість уже деінде. Усе, що з нами коли-небудь було, — реальне, як світло зірок, що згасли тисячі років тому. Це світло існує для нас тут і зараз. Отже, вони самі — тут і зараз. Усе, що з нами було, — завжди тут і зараз. Усе триває, і якби можна було це раз і назавжди усвідомити, може, ми могли б стати досконалішими. Хоча куди вже далі...

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1744 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Когда просматриваешь старые фотографии, появляется стойкое ощущение, что зафиксировано на них никуда не делось, не прошло, оно продолжается до сих пор, просто наше сознание уже где-либо. Все, что с нами когда-нибудь было, - реальное, как свет звезд, которые погасли тысячи лет назад. Этот свет существует для нас здесь и сейчас. Следовательно, они сами - здесь и сейчас. Все, что с нами было, - всегда здесь и сейчас. Все продолжается, и если бы можно было это раз и навсегда осознать, может, мы могли бы стать совершенными. Хотя куда уж дальше ...
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1554 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

When viewing old photographs, appears stable feeling that recorded on them will not podilosya not passed, it still takes just our minds already elsewhere. Everything that we ever had - real, as the starlight that dormant for thousands of years ago. This light is for us here and now. So, they - here and now. Everything that we have - always here and now. Everything goes on and if it could once and for all to understand, maybe we could become sophisticated. Although much has more ...
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1124 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

У Івано-Франківську йшов дощ. Зовсім не по сезону та настрою — на початку зими не може бути нічого гіршого за сіру вогкість у повітрі і кашу під ногами. Тим більше, якщо подумки ти вже кілька днів як розрізаєш м’які обриси білосніжних пагорбів на своїх вірних лижах. Втім, для втілення мрії треба було ще здійснити мандрівку в сусідню Закарпатську область до селища Ясіня і далі до самої турбази Драгобрат, де 7–9 грудня для дітей організовувався фестиваль «Свято першого снігу».

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1042 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

В Ивано-Франковске шел дождь. Совсем не по сезону и настроения - в начале зимы не может быть ничего хуже серую сырость в воздухе и кашу под ногами. Тем более, если мысленно ты уже несколько дней как разрезает мягкие очертания белоснежных холмов на своих верных лыжах. Впрочем, для воплощения мечты нужно было еще совершить путешествие в соседнюю Закарпатскую область в поселок Ясиня и далее до самой турбазы Драгобрат, где 7-9 декабря для детей организован фестиваль «Праздник первого снега».
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1034 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

In Ivano-Frankivsk rain. Not on the season and mood - at the beginning of winter may not be anything worse than the gray damp air and the fire under their feet. Especially if you imagine several days as cutting soft white outlines of the hills on his faithful skiing. However, for the dreams had to make a trip to neighboring villages to the Transcarpathian region Yassin and then to most tourist Dragobrat where 7-9 December for children organized the festival "Festival of the first snow.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1001 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Голос її та манера звучання — це не музика у звичному для нас розумінні. Дримба не веде мелодію, не має власної партії, як скрипка чи цимбали. Дримба промовляє, вважають гуцули. Коли вона м’яким речитативом розповідає про полонинське літо, то передає перегукування вівчарів, гавкіт собак, відлуння трембіти. Коли припрошує до танцю, то вплітає в запальний ритм гуцулки1 дзенькіт чарок і вітальні співи. А як тужить, то вже і плаче, і кличе, і обіцяє, і сподівається. Може й висваритися виразно — не помилишся, ким тебе назвала. Щоправда, не в кожних руках вона так говорить. Тільки тому, хто наділений особливим чуттям, вдається оволодіти магією дримби.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1510 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Голос ее и манера звучания - это не музыка в привычном для нас понимании. Варган не ведет мелодию, не имеет собственной партии, как скрипка или цимбалы. Варган говорит, считают гуцулы. Когда она мягким речитативом рассказывает о полонинское лето, передает перекличка овцеводов, лай собак, эхо трембиты. Когда приглашает на танец, то вплетает в зажигательный ритм гуцулки1 звон рюмок и гостиной пение. А как скорбит, то уже и плачет, и зовет, и обещает, и надеется. Может и висваритися выразительно - не ошибешься, кем тебя назвала. Правда, не в каждых руках она так говорит. Только тому, кто наделен особым чутьем, удается овладеть магией дрымбы.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1670 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Her voice and manner of time - this is not music in the usual sense for us. Jew's harp is not the melody, has no party like a violin or violin. Says the Jew's harp, believe hutsuly. When she talks about soft recitative Poloninska summer, it sends perehukuvannya shepherd, barking dogs echo trembita. When pryproshuye to dance, then vplitaye in inflammatory rhythm hutsulky1 charok ringing and singing greeting. How longs it already and crying and crying and promises and hopes. Maybe vysvarytysya clearly - not pomylyshsya who you called. However, not every hand as she spoke. Only the person who is granted a special hearing, unable to master the magic of others.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1380 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Північно-західна частина Ґорґанів — одна з найменш освоєних місцевостей у Карпатах. Тутешні ліси зберігають свою незайманість, у них водяться численні представники фауни, включаючи крупних копитних та хижаків. Їх сліди часто трапляються на мало ходжених стежках. Натомість сліди людської діяльності більше говорять про бездумне нищення природного багатства, аніж про прагнення зберегти та раціонально використати багатий потенціал природного резервату. Цй перехід відбувся впродовж трьох погожих днів першої декади жовтня. Відтак, навіть при лагідній погоді, за короткого світлового дня подолати значну відстань складно.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1094 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Северо-западная часть Горганы - один из наименее освоенных местностей в Карпатах. Здешние леса сохраняют свою девственность, у них водятся многочисленные представители фауны, включая крупных копытных и хищников. Их следы часто случаются на мало хоженые тропам. Зато следы человеческой деятельности более говорят о бездумное уничтожение природного богатства, чем о стремлении сохранить и рационально использовать богатый потенциал природного резервата. Цй переход состоялся протяжении трех погожих дней первой декады октября. Следовательно, даже при кротостью погоде, за короткого светового дня преодолеть значительное расстояние сложно.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1498 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

North-western part of Gorgan - one of the least explored areas in the Carpathians. Lockal forest preserve their virginity, they encounter numerous representatives of fauna, including large ungulates and predators. They should often occur in small revenues paths. Instead, traces of human activity more say thoughtlessly destroying the natural wealth, rather than a desire to preserve and rationally use the rich potential nature reserve. My transition was fine for three days of the first decade of October. Thus, even in mild weather, the short daylight hours to overcome the significant distance difficult.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1186 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Багато сонця на капотах і теплий вітер у вітрове скло. У перші дні жовтня в урочищі Драгобрат відбувся автотур повнопривідних позашляховиків «Карпати 4х4». Перегони і рейд Свидовецьким масивом на висоті 1400 метрів над рівнем моря були багаті на екстремальні ситуації та адреналінові відчуття.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1082 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Много солнца на капотах и теплый ветер в ветровое стекло. В первые дни октября в урочище Драгобрат состоялся АВТОТУР полноприводных внедорожников «Карпаты 4х4». Гонки и рейд Свидовецким массивом на высоте 1400 метров над уровнем моря были богаты на экстремальные ситуации и адреналиновые ощущения.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1177 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Many of the sun on the hood and the warm wind in the windshield. In the first days of October in the tract was listed with AVTOTUR AWD SUV Karpaty 4x4. Race and Svidovetskogo raid array at an altitude of 1400 meters above sea level were rich in extreme situations and adrenalin feeling.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 928 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Якщо Вам доведеться бути в мальовничому передмісті Києва неподалік від Житомирської траси, в селі Гурівщина, знайдіть час та загляньте на територію храмового комплексу Української Православної Церкви Київського Патріархату, зведеного на честь Святого Великомученика Димитрія Солунського.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1231 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Если Вам придется быть в живописном пригороде Киева недалеко от Житомирской трассы, в селе Гуровщина, найдите время и загляните на территорию храмового комплекса Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, возведенного в честь Святого Великомученика Димитрия Солунского.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 944 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

If you have to be in the picturesque suburb of Kyiv near Zhitomir highway in the village Hurivschyna take time and look at the territory of the temple complex of the Ukrainian Orthodox Church Kiev Patriarchate, is dedicated to St. Demetrios the Great Thessalonica.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 916 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Вперше пройшли маршрутом через масив Анталовецька Поляна в кінці жовтня. Пропозиція вдруге здійснити мандрівку цим же маршрутом у середині листопада не віщувала ніяких проблем: до зими ще далеко, поля Передкарпаття ледь вкриті першим снігом, а Анталовецька Поляна у відносно теплому Закарпатті. Що з цього вийшло — оповімо, порівнюючи два походи, щоб наші наступники могли обрати собі те, що їм ближче до душі.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1068 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Впервые прошли маршрутом через массив Анталовецька Поляна в конце октября. Предложение вторично совершить путешествие по этому же маршруту в середине ноября не предвещало никаких проблем: до зимы еще далеко, поля Передкарпаття едва покрытые первым снегом, а Анталовецька Поляна в относительно теплом Закарпатье. Что из этого вышло - расскажу, сравнивая два походы, чтобы наши преемники могли выбрать себе то, что им ближе по душе.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 999 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

The first route passed through an array Antalovetska Polyana in late October. Offer second trip to this same route in mid-November vischuvala is no problem: the winter is far fields Precarpathian barely covered the first snow, and Antalovetska Polyana in relatively warm Transcarpathia. As this happened - told by comparing two campaigns, so that our successors can choose their own what they are closer to the soul.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1020 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Сучасний етап розвитку водного туризму надає екстремалу чимало можливостей у обранні засобу сплаву. Традиційні на Заході діаметрально протилежні за своєю суттю каяк (одномісна байдарка) та рафт (великий надувний човен для комерційного сплаву), з’явившись у нас, мали б витіснити конструкції водників часів СРСР. Однак, як не дивно, так не сталося. Найкращі зразки вітчизняних сплавзасобів, що були вигадані ще у 1970–80-ті роки, відстояли свої позиції, навіть почали поширюватися за кордон. До них можна віднести улюблені в українських туристів байдарку і, безумовно, спортивний катамаран.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1299 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Современный этап развития водного туризма предоставляет экстремалу немало возможностей в выборе средства сплава. Традиционные на Западе диаметрально противоположные по своей сути каяк (одноместная байдарка) и рафт (большой надувную лодку для коммерческого сплава), появившись у нас, должны были вытеснить конструкции водников времена СССР. Однако, как ни странно, так не произошло. Лучшие образцы отечественных сплавзасобив, которые были придуманы еще в 1970-80-е годы, отстояли свои позиции, даже начали распространяться за границу. К ним можно отнести любимые у украинских туристов байдарку и, безусловно, спортивный катамаран.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1729 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

The current stage of development of water tourism provides many opportunities extremals in the election of vehicle alloy. Traditional Western diametrically opposed in essence kayaks (single kayak) and raft (a large inflatable boat for commercial rafting), appeared to us, would supplant construction watermen USSR. However, surprisingly, so did not happen. The best examples of domestic splavzasobiv that were invented back in 1970-80-years, asserted its position, even began to spread abroad. These include the favorite Ukrainian tourists canoe and, of course, sport catamaran.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 915 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Українські митці здавна охоче «освоювали» Карпати, і, зрозуміло, особливо — осінні, сповнені буяння неймовірної палітри півтонів і яскравих контрастів. З-поміж різних куточків цих гір частіше вибирали Гуцульщину — як більш екзотичну. Свого часу і Новаківський, і Сельський, і художники наступних поколінь, а ось уже недавно Параджанов та Якутович облюбували Чорногору, Верховину, Ворохту, Дземброню, Делятин. Відомими в художницькому середовищі стали й закарпатські Хуст, Мукачеве, Драгобрат. Але в горах на Львівщині, у курортному містечку Славське, пленер живописців відбувся чи не вперше.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 960 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Украинские художники издавна охотно «осваивали» Карпаты, и, разумеется, особенно - осенние, полные буйство невероятной палитры полутонов и ярких контрастов. Из разных уголков этих гор чаще выбирали Гуцульщину - как более экзотическую. В свое время и Новакивский, и Сельский, и художники последующих поколений, и вот уже недавно Параджанов и Якутович облюбовали Чорногору, Верховине, Ворохту, Дземброню, Делятин. Известными в художнической среде стали и закарпатские Хуст, Мукачево, Драгобрат. Но в горах на Львовщине, в курортном городке Славское, пленэр живописцев состоялось или не впервые.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 987 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)

Ukrainian artists have long been willing to "mastering" the Carpathians, and, of course, especially - autumn filled rampage incredible palette of bright and sharp contrasts. Among the different parts of these mountains often chosen Gutsulschinu - as more exotic. At the time, and Novakivskogo and farmer, and artists of succeeding generations, as has been recently Paradjanov Yakutovych pick and Montenegro, Verhovine, Vorokhta Dzembronia, Delyatyn. Known in hudozhnytskomu environment were also Subcarpathian Hust, Mukachevo, Dragobrat. But in the mountains of Lviv, in the resort town Slavske, plein air painters was held for the first time.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 859 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-02-16 | Коментарі (0)