Четвер
24-06-13
23:10

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Головна » 2009 » Жовтень » 14
>
Яремче і регіон розташовані в улоговині гір, у межах Ґорґан (гори, які мають асиметричні схили й гострі гребені гір). Яремче розташоване у південно-західній частині Івано-Франківської області та займає центральну частину українських Карпат у межах гірських формувань Ґорґан, Покутсько-Буковинських Карпат та Чорногори. Висоти гір коливаються від 400 м до 1542 м. Яремче оточено горами зусібіч: з півдня і південного заходу хребет Явірник, з заходу – Щивка, Чорногорця, Синячка, зі сходу – Маковиця.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1365 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Яремче и регион расположены в впадине гор, в пределах Горган (горы, которые имеют асимметричные склоны и острые гребни гор). Яремче расположено в юго-западной части Ивано-Франковской области и занимает центральную часть украинских Карпат в пределах горных формирований Горган, Покутсько-буковинських Карпат и Черногори. Высоты гор колеблются от 400 м до 1542 м. Яремче окружено горами зусибич: из юга и южного запада позвоночник Явирник, с запада - Щивка, Черногорца, Синячка, с востока - Маковиця.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1314 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Yaremche and region is located in the cavity of mountains, within the limits of Gorgan (mountains which have asymmetric slopes and sharp combs of mountains). Yaremche is located in south-west part of the Ivano-Francovsk area and occupies central part of Ukrainian Carpathians within the limits of the mountain formings of Gorgan, Покутсько-буковинських Carpathians and Chernogori. The heights of mountains hesitate from a 400 mcode to 1542 m. of Yaremche it is surrounded mountains zusibich: from a south and south-west spine of Yavirnik, westerly - Schivka, Montenegrin, Sinyachka, easterly - Makovicya.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1159 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Яремче – один з найвідоміших курортних містечок України. До складу самого міста Яремче входять колись окремі села Дора і Ямна, що були засновані раніше Яремче (перша згадка 1643 року), однак тепер вони вважаються районами міста. Сьогодні місто – адміністративний центр Яремчанського регіону або, як ще називають, територія Яремчанської міської ради, до складу якого входять селище міського типу Ворохта, села Микуличин, Татарів, Яблуниця та Поляниця (поруч знаходиться найбільший в Україні курорт Буковель).
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1004 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Яремче - одно из самых известных курортных местечек Украины. В состав самого города Яремче входят когда-то отдельные села Дора и Ямна, что были основаны раньше Яремче (первое упоминание 1643 года), однако теперь они считаются районами города. Сегодня город - административный центр Яремчанского региона или, как еще называют, территория Яремчанской городского совета, в состав которого входят поселок городского типа Ворохта, села Микуличин, Татарив, Яблуниця и Поляниця (рядом находится наибольший в Украине курорт Буковель).
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1226 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Yaremche - one of the known resort townships of Ukraine. In the complement of city Yaremche separate villages enter once Dora and Yamna, that were founded before Yaremche (first mention of 1643), however now they are considered boroughs. Today a city is an administrative center of Yaremchanskogo of region or, as name yet, territory of Yaremchanskoy of city advice, in the complement of which enter settlement of city type of Vorokhta, village of Mikulichin, Tatariv, Yablunicya and Polyanicya (alongside there is a most in Ukraine resort of Bukovel').
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1193 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

На північний захід від Яремче, поблизу гірськолижного курорту «Буковель», знаходиться село Поляниця (інколи називають Паляниця). Колись поселення називалося Поляниця-Поповичівська, оскільки було власністю чоловіка на прізвище Попович, а Поляниця, вважається похідною назвою від полонин, тобто «полонини, які були власністю Поповича». Інша версія походження назви буквально позначує місце поселення «поляницею», що означає «випалене місце». Перша письмова згадка про Поляницю була 1820 року.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1121 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

К северо-западу от Яремче, вблизи горнолыжного курорта «Буковель», находится село Поляниця (иногда называют Каравай). Когда-то поселение называлось Поляниця-поповичивска, поскольку было собственностью мужчины на фамилию Попович, а Поляниця, считается производным названием от полонин, то есть горной «долины, которые были собственностью Поповича». Другая версия происхождения названия буквально отмечает место поселения «поляницею», что означает «выжженное место». Первое письменное упоминание о Поляницю было 1820 года.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1119 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

North-west of Yaremche, near-by the mountain-skier resort of «Bukovel'», there is a village of Polyanicya (sometimes name round Loaf of bead). Once a settlement was named Polyanicya-popovichivska, as was the propert of man on the last name Popovich, and Polyanicya, is considered the derivative name from polonin, that mountain «valley, which were the propert of Popovicha». Other version of origin of the name marks the place of settlement of «polyaniceyu» literally, that means the «scorched place». The first writing mention about Polyanicyu was 1820.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1191 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Ворохта – відомий на Гуцульщині кліматичний та гірськолижний курорт, що знаходиться на південь від Яремче.

Ворохта отримало свою назву від прізвища Михайла Ворохти, який оселився тут наприкінці XVII ст. Ворохта був дезертиром з польського війська, тому й не повертався у Закарпаття, звіди був родом. Михайло Ворохта був вмілим майстром і зробив ткацький верстат для однієї панни, з якою згодом одружився. Відтоді Ткацьке ремесло Ворохти почало жваво розвиватися, а люди, на знак подяки і любові до майстра, назвали село його іменем.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1129 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Ворохта - известен на Гуцульщини климатический и горнолыжный курорт, который находится к югу от Яремче.

Ворохта получило свое название от фамилии Михаила Ворохти, который поселился здесь в конце XVII ст. Ворохта был дезертиром из польского войска, потому и не возвращался в Закарпатье, звиди был родом. Михаил Ворохта был умелым мастером и сделал ткацкий станок для одной панны, с которой впоследствии женился. С тех пор Ткацкое ремесло Ворохти начало бойко развиваться, а люди, в знак благодарности и любви к мастеру, назвали село его именем.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1031 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Vorokhta - a climatic and mountain-skier resort which is south of Yaremche is known on Gucul'schini.

Vorokhta got the name from the last name of Michael Vorokhti, which settled here at the end of the XVII item Vorokhta was a deserter from the Polish army, that is why and did not go to Zakarpattya, zvidi was by birth. Michael Vorokhta was able master and did a loom for one young lady with which married afterwards. Since the Weaving handicraft of Vorokhti began smartly to develop, and people, as a token of gratitude and love to master, named a village his name.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1110 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

На південь від Яремче на відстані 27 км знаходиться село Татарів. Назва села нагадує про великий напад татар на село. До цього село мало назви Прутець і Белзець. Після руйнівного нападу татар на село у 1673 році отримало свою теперішню назву. У радянський період село мало назву Кремінці від імені радянського лейтенанта, який загинув тут у 1944 році. Лише у 1992 році повернуто стару назву Татарів.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1109 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

К югу от Яремче на расстоянии 27 км находится село Татарив. Название села напоминает о большом нападении татар на село. До этого село мало названия Прутець и Белзець. После разрушительного нападения татар на село в 1673 году получило свое теперешнее название. В советский период село имело название Кремешке от имени советского лейтенанта, который погиб здесь в 1944 году. Лишь в 1992 году возвращено старое название Татарив.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1058 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

South of Yaremche in the distance a 27 km is village of Tatariv. The name of village reminds about a large attack Tatars on a village. To it village the little name of Prutec' and Belzec'. After the destructive attacking of Tatars village in 1673 years got the nowaday name. In a soviet period a village had the name Flint on behalf of soviet lieutenant, which perished here in 1944 years. The old name of Tatariv is returned only in 1992 years.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1222 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Mikulichin - one of most in Ukraine villages by a slowness a 44 km, and also the oldest settlements about which it is mentioned documentarily in 1412 years. There is legend about the name of village: once in mountains with the army there was boyarin Mikula, which guarded a settlement from attacks. Just a hostile army surrounded a mountain on which Mikula was and began an attack. Mikula deservingly entered into a fight, however, there were considerably anymore opponents and boyarin with a song heroically lay down in a fight. In honour he was named this settlement.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1254 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Микуличин - одно из наибольших в Украине сел протяжностью 44 км, а также самых старых поселений, о которых упомянуто документально в 1412 году. Существует легенда о названии села: однажды в горах со своим войском находился боярин Микула, который охранял поселение от нападений. Как раз враждебное войско окружило гору, на которой был Микула и начало нападение. Микула достойно вступил в бой, впрочем, противников было значительно больше и боярин с песней героически лег в бое. В честь его назвали это поселение.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1646 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Микуличин – одне з найбільших в Україні сіл протяжністю 44 км, а також найстаріших поселень, про які згадано документально у 1412 році. Існує легенда про назву села: одного разу у горах зі своїм військом перебував боярин Микула, який охороняв поселення від нападів. Якраз вороже військо оточило гору, на якій був Микула і почало напад. Микула гідно вступив у бій, втім, противників було значно більше і боярин з піснею героїчно поліг у бою. У честь нього назвали це поселення.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1255 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Yablunicya - a mountain-skier resort is known. Within the limits of village there is one of main mountain passes of Ukrainian Carpathians - Yabluneckiy. A settlement is in the distance a 35 km from Yaremche.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 997 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Яблуниця - известен горнолыжный курорт. В пределах села находится один из главных перевалов Украинских Карпат - Яблунецкий. Поселок находится на расстоянии 35 км от Яремче.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1198 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Яблуниця – відомий гірськолижний курорт. У межах села знаходиться один з головних перевалів Українських Карпат – Яблунецький. Селище знаходиться на відстані 35 км від Яремче.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 999 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

A village of Voronenko is in the riverhead of the river of Paradzhin, alongside with the village of Yablunicya.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1057 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Село Вороненко находится в верховье реки Параджин, рядом с селом Яблуниця.

 Название села Вороненко, вероятно, происходит от цвета вороного, то есть черного. Причину такого названия сложно объяснить, возможно это определение цвета местности, возможно от фамилии Вороний.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1194 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

Село Вороненко знаходиться у верхів’ї річки Параджин, поруч з селом Яблуниця.

Назва села Вороненко, ймовірно, походить від кольору вороного, себто чорного. Причину такої назви складно пояснити, можливо це означення кольору місцевості, можливо від прізвища Вороний.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1140 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

«Bukovel'» - known and a mountain-skier resort in Ukraine, located near-by the village of Polyanicya, is better in all equipped, for a 25 km from a city Yaremche. The name of resort originates from the name of mountain in 1120 meters high, which part of the ski lowerings is laid on.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1253 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

«Буковель» - самый известный и лучше всего оснащен горнолыжный курорт в Украине, расположенный вблизи села Поляниця, за 25 км от города Яремче. Название курорта происходит от названия горы высотой 1120 метров, по которой проложена часть лыжных спусков.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1192 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)

«Буковель» – найвідоміший і найкраще оснащений гірськолижний курорт в Україні, розташований поблизу села Поляниця, за 25 км від міста Яремче. Назва курорту походить від назви гори висотою 1120 метрів, по якій прокладено частину лижних спусків.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1085 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 09-10-14 | Коментарі (0)