Неділя
23-05-28
13:57

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ДОДАТОК 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС І ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ


ДОДАТОК 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС І ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Туристська фірма "Надія" 01.01.95-31.12.97
АКТИВ Код рядка За станом на
01.01.95 31.12.95 31.12.96 31.12.97
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05) в тому числі: 110 108,3 111,7 119,4 121,6
організаційні витрати 111
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи 112 108,3 111,7 119,4 121,6
Основні засоби (01, 02, 03) в тому числі: 120 754,1 797,3 811,4 821,3
земельні ділянки і об'єкти природокористування 121
будівлі, споруди, машини та обладнання 122 754,1 797,3 811,4 821,3
Незавершене будівництво (07, 08, 61) 130
Довгострокові фінансові вкладення (06, 56, 82) в тому числі: 140 338,3 336,1 358,1 379,8
інвестиції в дочірні суспільства 141
інвестиції в залежні суспільства 142 284,0 284,0 284,0 284,0
інвестиції в інші організації 143
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців 144
інші довгострокові фінансові вкладення 145 54,3 52,1 74,1 95,8
Інші необоротні активи 150 140,8 131,3 141,9 147,4
Разом у розділі 190 1341,5 1376,4 1430,8 1470,1
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси в тому числі: 210 296 284,5 298,6 356,3
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (Ю, 15, 16) 211 47,1 51,2 74,1 83,7
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11) 212
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) в тому числі: 240 275,7 279,0 358,0 452,4
покупці і замовники (62, 76, 82) 241 211,9 217,1 267,4 341,1
векселі для отримання (62) 242 - е: ..
заборгованість дочірніх і залежних товариств (78) 243 18,1 13,4 11 Л 8,9
заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75) 244
аванси видані (61) 245 24,5 28,7 - 36,8 56,3
інші дебітори 246 21,2 19,8 36,1 46,1
Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82) 250 0 0 0 0
в тому числі:
інвестиції в залежні суспільства 251
власні акції, викуплені в акціонерів 252
інші короткострокові фінансові вкладення 253
Грошові кошти: 260 54,4 58,9 61,5 73,2
каса (50) 261 8,2 ІЛ 10,8 14,9
розрахунковий рахунок (51) 262 19,1 15,9 21,6 26,2
валютний рахунок (52) 263 27,1 31,3 29,1 32,1
інші грошові кошти (55, 56, 57) 264
Інші оборотні активи 270 31,9 33,5 44,1 47,2
Разом по розділу II 290 690,9 691,7 799,1 968,4
III. ЗБИТКИ
Непокриті збитки минулих років (88) 310
Непокритий збиток звітного року 320
Разом у розділі III 390
БАЛАНС (сума рядків 190,290,390) 399 2032,4 2068,1 2229,9 2438,5
IV. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (85) 410 1120, 0 1120,0 1120,0 1120,0
Додатковий капітал (87) 420 121,4 136,7 144,8 149,1
Резервний капітал (86) в тому числі: 430 10,0 12,5 12,5 14,0
резервні фонди, утворені відповідно до законодавства 431 10,0 12,5 12,5 14,0
резерви, утворені відповідно до установчих документів 432
Фонди накопичення (88) 440 20,0 18,7 22,3 23,1
Фонд соціальної сфери (88) 450
Цільові фінансування і надходження (96) 460
Нерозподілений прибуток минулих років (88) 470 13,7 28,8
Нерозподілений прибуток звітного року 480 13,7 15,1 8,3
Разом у розділі IV 490 1271,4 1301,6 1328,3 1343,2
V. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти. (92, 95) у тому числі: 510 344,8 320,0 358,0 480,0
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати 511 269,8 275,0 302,0 382,0
інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати 512 75,0 45,0 56,0 98,0
Інші довгострокові пасиви 520 20,0 50,5 57,0 10,0
Разом у розділі V 590 364,8 370,5 415 490
VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ
Позикові кошти (90, 94) в тому числі: 610 162,0 116,3 110,2 94,4
кредити банків 611 136,0 86,3 82,2 72,4
інші позики 612 26,0 30,0 28,0 22,0
Кредиторська заборгованість 620 177,4 221,8 297,9 384,9
в тому числі:
постачальники та підрядники (60, 76) 621 72,1 81,8 123,1 154,2
векселі до сплати (60) 622
заборгованість перед дочірніми і залежними про
ществами (78) 623
з оплати праці (70) 624 16,1 18,6 24,4 32,9
по соц. страхування і забезпечення (69) 625 20,9 23,6 39,2 55,4
заборгованість перед бюджетом (68) 626 25,8 37,1 43,1 49,7
аванси отримані (64) 627 5,2 16,4 20,7 31,6
інші кредитори 628 37,3 44,3 47,4 61,1
Розрахунки по дивідендах (75) 630
Доходи майбутніх періодів (83) 640
Фонди споживання (88) 650
Резерви майбутніх витрат і платежів (89) 660
Інші короткострокові пасиви 670 56,8 57,9 78,4 125,9
Разом у розділі VI 690 396,2 396,0 486,5 605,2
БАЛАНС (сума рядків 490, 590, 690) 699 2032, 4 2068,1 2229,9 2438,5

Зміст


[10-02-04][All for the tourists of]
How dzhypari Svydovets ob'yizhdzhaly (1)

[09-08-20][Відпочинок і поради]
Кращі блюда з щурів для новорічного столу (0)
[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
The Carpathian National Park (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Індонезія і її визначні пам'ятки (0)