Вівторок
24-06-25
07:56

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.5. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту


4.5. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту

Програмно-цільовий метод планування передбачає орієнтацію на максимальний прибуток. Передумовою цього методу виступає визначення цільового прибутку від реалізації туристичного продукту та послуг, в вихідним моментом - розрахунок "точки беззбитковості" на підставі економічних витрат. Економічні витрати відрізняються від бухгалтерських на суму упущеної вигоди, що виникає у зв'язку з не оплатою застосування власного капіталу.

Сутність програмно-цільового методу планування реалізації турпродукту полягає в обґрунтуванні доходу підприємства, достатнього для одержання цільового прибутку з урахуванням упущеної вигоди. Цей метод грунтується на тому, що виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) конкретного підприємства повинна покрити в плановому періоді його витрати і при діючій системі оподатковування забезпечити одержання цільового розміру прибутку. Сума цільового прибутку підприємницької структури виступає базою планування доходу від реалізації товарів, робіт, послуг.

Метою програмно-цільового методу планування продажу туристичного продукту (послуг) є обґрунтування на плановий період такого доходу від реалізації, який не тільки покриє витрати на створення та надання туристичних послуг, а й забезпечить одержання цільового прибутку при дотриманні податкового законодавства. Від поняття "цільовий прибуток" пішла назва цього методу планування продажу товарів і послуг.

Програмно-цільовий метод відноситься до методів інтерполяції. Він, на відміну від методів екстраполяції (поширення) тенденцій розвитку економіки в минулому на майбутній (плановий) період, передбачає визначення планових величин з урахуванням поставлених завдань на майбутній період. Такою заданою величиною при використанні програмно-цільового методу планування продаж у товарів, робіт, послуг виступає цільовий прибуток. Використанні цільового прибутку як бази для розрахунків планового доходу від реалізації говорить про зворотний процес планування: від поставленої мети до засобів, які забезпечують її досягнення.

Теоретичною основою застосування цього методу планування виступає теорія "директ-костинг", сутність якої полягає в тому, що критичні для підприємства обсяги реалізації продуктів праці визначаються на основі витрат, цін і цільових обсягів прибутку.

Незалежно від виду діяльності, програмно-цільовий метод планування продажу охоплює три етапи. На першому етапі визначається той обсяг реалізації, який забезпечить покриття витрат, пов'язаних з організацією та обслуговуванням туристичних потоків підприємства, сплату податку на додану вартість і виконання інших обов'язкових платежів. Цей етап називається розрахунком обсягу реалізації, що забезпечує підприємству беззбитковість (по іншому - критичну точку або поріг рентабельності). В розрахунках використовуються не бухгалтерські, а економічні витрати, тобто витрати з урахуванням упущеної вигоди.

На другому етапі розраховується обсяг реалізації, який забезпечить одержання мінімального рівня рентабельності.

Третій етап полягає в обґрунтуванні плану реалізації турпродукту і послуг, виконання якого забезпечить підприємству одержання цільового прибутку.

Особливості господарсько-фінансової діяльності туроператорів і турагентів визначають специфіку застосування програмно-цільового методу планування в кожнім із цих видів підприємств.

Вихідними матеріалами для планування обсягів реалізації туристичного продукту (послуг) підприємства є такі:

- обґрунтування можливих витрат на формування й надання туристичних послуг у плановому періоді;
- визначення цін реалізації турпродукту, окремих послуг на плановий період;
- інформація про відсоткові ставки на депозитні внеск
- дані про можливі зміни власного капіталу підприємства в плановому періоді.

Продаж турпродукту (послуг) планується в кількісних і вартісних показниках.

Конкретний процес планування реалізації турпродукту туристичним підприємством визначається базовою економічною стратегією його діяльності.

Якщо базовою економічною стратегією підприємства є виживання, то програмно-цільове планування здійснюється в три етапи.

На першому етапі розраховується план реалізації "точки беззбитковості" в натуральних показниках - кількості турів і/або у вартісному вираженні.

Для розрахунків обсягів реалізації, що забезпечать точку беззбитковості туроператора, в натуральному вираженні (кількості турів або послуг) використовується формула

Впос
       Nоптбз = ----------------------                (4.7)
Цоп - Взм. в ціні

де Nоптбз - кількість турів або туристичних послуг, яка забезпечить беззбитковість діяльності туроператора (oп);
Впос - сума постійних витрат підприємства;
Цоп - оптова ціна туру (туристичної послуги) без ПДВ;
Взм. в ціні - сума змінних витрат в ціні.

При плануванні беззбитковості туристичного агента слід виходити з того, що його доход формується за рахунок агентської винагороди, тобто наданих туроператором знижок з роздрібних цін турів (послуг). Ці знижки можуть встановлюватися в абсолютній сумі на тур (послугу) або у відсотках до роздрібної ціни реалізації. Тому при розрахунках планових обсягів реалізації турпродукту (послуг) у натуральному вираженні, що забезпечать беззбитковість турагента, необхідно використовувати одну з формул:

Впос
    Nагтбз = -----------            (4.8)
ЗН - Взм

Впос
    Nагтбз = -----------------          (4.9)
Рзн - Рзмв

де Nагтбз - кількість турів (туристичних послуг), яка забезпечить беззбитковість діяльності турагента;
ЗН - сума знижки (агентська винагорода), надана туроператором на реалізацію одного туру (послуги);
В зм - сума витрат змінних, що покриваються за рахунок знижки;
Рзн - рівень знижки на реалізацію турпродукту без ПДВ, % до суми реалізації без ПДВ;
Рзмв - рівень змінних витрат турагента, % до суми реалізації без ПДВ.

Обсяг реалізації турпродукту (послуг) у вартісному виразі, що забезпечує підприємству беззбитковість, розраховується як сума добутків планової кількості кожного виду реалізованих турів (послуг) на їхні ціни за формулою

n
                             Vтбз = Σ Nітбз х Ці х IПДВ      (4.10)
i=1

де Vтбз - обсяг турпродукту, реалізація якого забезпечить беззбитковість діяльності підприємства;
Nітбз - кількість і-того продукту, що забезпечує беззбитковість;
Ці- ціна і-того турпродукту (послуги) в плановому періоді;
IПДВ - індекс податку на додану вартість.

Якщо підприємство працює з великою номенклатурою турів і туристичних послуг, то планувати обсяг реалізації, який забезпечить беззбитковість туроператора, слід у вартісному вираженні за такою формулою:

Впос
                  Vоптбз = ------------------ х І ПДВ              (4.11)
І - ЧВзм.у вир.

де Vоптбз - обсяг реалізації турпродукту (послуг), що забезпечить точку беззбитковості туроператора;

ЧВзм.у вир. - частка змінних витрат у виручці від реалізації турпродукту (послуг) без ПДВ.

Обсяг доходу, що забезпечить у плановому періоді беззбитковість туристичного агента, розраховується за формулою

Впос
                  Дагтбз = --------------------- х ІПДВ              (4.12)
І - ЧВзм. у доході

де Дагтбз - доход, необхідний для забезпечення точки беззбитковості турагента;
ЧВзм. у доході - частка змінних витрат у чистому доході турагента.

Розраховані за наведеними формулами плани реалізації турпродукту (послуг) спрямовані тільки на відшкодування витрат підприємств і сплату ПДВ. Прибутку при виконанні таких планів підприємства не отримають.

Розрахунок "точки беззбитковості" є основою для аналізу та планування обсягу реалізації, який забезпечить одержання прибутку після досягнення точки беззбитковості. Для визначення обсягу реалізації туристичного продукту, який забезпечить прибуток, слід використати формулу

Vрен = Vмож - Vтбз             (4.13)

де Vрен - обсяг реалізації, що забезпечує одержання прибутку;
Vмож - обсяг можливої реалізації турпродукту (послуг).

Якщо обсяг реалізації, що забезпечує точку беззбитковості, буде перевищувати можливий обсяг продажів (Vт6з>Vмож), це означає збитковість діяльності підприємства і потребує від менеджерів пошуку шляхів скорочення витрат, а від маркетологів - ефективних ринків збуту.

Оскільки кожне підприємство прагне одержати хоча б мінімальний рівень прибутку, виникає необхідність другого етапу обґрунтування плану реалізації турпродукту, метою якого є визначення того обсягу реалізації, який забезпечить підприємству мінімальний прибуток.

Відправним моментом тут виступає визначення мінімального рівня рентабельності, який розраховується як відношення прибутку до власного капіталу підприємства. Тому визначення мінімального рівня рентабельності ґрунтується на тій сумі прибутку, яку власник капіталу підприємства одержав би від його внесення до банку на депозити за рахунок відсотків на внески. Є й інші погляди на мінімальний рівень рентабельності. Наприклад, мінімальним вважається рівень рентабельності капіталу, досягнутий у найбільш прибуткових галузях (підприємствах) економіки. В економіці України, де поки що багато збиткових підприємств, суму мінімального прибутку слід приймати на рівні процентної ставки на депозитні внески, використовуючи таку формулу:

Св=Мрр             (4.14)

де Св - відсоткова ставка на депозитні вклади;
Мрр - мінімальний рівень рентабельності власного капіталу.

З урахуванням цієї рівності суму мінімального прибутку можна розрахувати за формулою

Квл х Св
                 Пмін = ------------                   (4.15)
100

де Пмін - сума мінімального прибутку за певний період часу;
Квл ~ середня величина власного капіталу за той же період.

Визначивши суму мінімального прибутку, можна розрахувати обсяг реалізації, що
забезпечить її одержання туроператором, за формулою

Пмін
Vопмрр = Vоптбз + --------------- х ІПДВ            (4.16)
І - ЧВзм.у вир

де Vопмрр - обсяг реалізації, що забезпечить туроператору одержання мінімального рівня рентабельності.

Підставивши значення Vоптбз з формули 4.11, одержимо інший вигляд цієї формули:

Впос + Пмін
                 Vоптбз = ----------------- х ІПДВ                (4.17)
І - ЧВзм.у вир.

При плануванні тур агентом обсягів доходу від реалізації турпродукту (послуг), які забезпечать мінімальний прибуток, варто використати формулу 4.12, додавши в чисельник мінімальний прибуток. З урахуванням цього формула набуває такого вигляду:

Впос + Пмін
         Дагмрр = -----------------                (4.18)
І - ЧВзм. у доході

де Дагмрр - обсяг доходу, що забезпечить турагенту одержання мінімального рівня рентабельності.

Завершальним етапом планування реалізації турпродукту (послуг) програмно-цільовим методом є розрахунок обсягу продажу, який забезпечить одержання підприємством бажаного (цільового) прибутку. У класичному розумінні цільовий прибуток повинен перевищувати мінімальний, бо він є стратегічним мотивом діяльності підприємства. Однак у певні періоди під впливом реальних умов цільовий прибуток може відхилятися як угору, так і вниз від мінімального прибутку. Рішення питання про обсяг цільового прибутку знаходиться в компетенції фінансового менеджменту.

Якщо цільовий прибуток визначений, то обсяг реалізації, який забезпечить туроператору його одержання, можна розрахувати за формулою

Впос + Пц
                     Vоппц = ---------------- х ІПДВ                    (4.19)
І - ЧВзм.у вир.

де Vоппц - обсяг реалізації турпродукту (послуг), що забезпечить одержання цільового прибутку туроператором;
Пц - сума встановленого на плановий період цільового прибутку.

Для турагента розраховувати цей показник слід за формулою

Впос + Пц
                          Дагпц = --------------- х ІПДВ                   (4.20)
Рзн - Рзмв

де Дагпц - обсяг реалізації, що забезпечить турагенту одержання цільового прибутку.

Обсяги реалізації турпродукту або окремих послуг у натуральному вираженні, що забезпечать одержання туроператором мінімального або цільового прибутку, слід розраховувати за наведеними формулами. Для туроператора ці формули мають такий вигляд:

Впос + Пmin
     Nопмрр = ----------------           (4.21)
Цоп - В зм.вціні

Впос + Пц
       Nоппц = -----------------            (4.22)
Цоп - В зм.вціні

Для турагента ці формули мають інший вигляд:

Впос + Пmin
    Nагмрр = ----------------           (4.23)
ЗН - Взм

Впос + Пц
      Nагпц = -----------------           (4.24)
Рзн - Рзмв

Розраховані різними методами обсяги реалізації тур продукту (послуг) погоджуються з можливостями збуту на ринку, на основі чого приймаються рішення про затвердження плану на відповідний період, який стає підґрунтям розробки програми комплектування турпродукту і виробництва послуг. Плани реалізації, розраховані за викладеною методикою, стануть ефективними важелями управління виходом підприємств із кризи й орієнтиром для розвитку.

Викладені методи забезпечують альтернативність розрахунків при обґрунтуванні плану реалізації, яка дозволяє вибрати найбільш прийнятний для кожного суб'єкта підприємництва метод економічного управління (планування) його діяльністю.

Розроблені різними методами проекти планів можливого, ресурсозабезпеченого і необхідного обсягу реалізації туристичного продукту (послуг) необхідно проаналізувати, зіставити між собою і прийняти остаточне рішення щодо обсягу реалізації на плановий період.

Схема обґрунтування управлінського рішення про затвердження плану реалізації турпродукту (послуг) на основі трьох розглянутих варіантів проектних розрахунків представлена в таблиці 4.2. Основою прийняття такого рішення має стати узгодження проектних обсягів реалізації, які визначені різними методами планування.

Таблиця 4.2.
Узгодження розрахованих різними методами планових обсягів реалізації турпродукту (послуг) підприємств
Характер співвідношення між розрахунковими варіан тами планового обсягу реалізації     Характеристика ситуації     Управлінське рішення щодо плану реалізації
Vтц  < Vр  < Vм     Підприємство має необхідні передумови для одержання прибутку вище цільового, тому що можливий і забезпечений ресурсами обсяг реалізації перевищить обсяг реалізації цільового при­бутку     План реалізації повинен установлюватися на рівні обсягу реалізації, забезпеченого ресурсами (Vпл = Vp). Для збільшення продажу турпродукту і послуг необхідно нарощувати ресурсне забезпечення
Vпц  < Vм  < Vр     Підприємство має потенційну можливість для одержання прибутку більшого за цільовий, ос­кільки обсяг можливої і ресурсозабезпеченої реа­лізації перевищує обсяг реалізації цільового при­бутку     План реалізації має бути не нижчим від плану можливої реалізації (Vпл > Vм). Потріб­ні рішення щодо викорис­тання зайвого ресурсного потенціалу
Vр < Vм < Vпц       Підприємство не має мож- ливості одержати цільо­вий прибуток, оскільки існують проблеми з попи­том і ресурсним забезпе- ченням     План реалізації слід приймати на рівні ресурсного за­безпечення (Vпл = Vр). Необ­хідна програма підвищення ефективності і додаткового залучення ресурсів
Vр < Vпц   < Vм       Можливості підприємства для одержання цільового прибутку обмежені ре­сурсним потенціалом, хо­ча можливості ринкового попиту не вичерпані     План реалізації повинен бу­ти на рівні ресурсозабезпечення (Vпл = Vp). Необхідно розробити програму залу­чення додаткових ресурсів
Vм  <  Vр <  Vпц       Відсутня можливість одер­жання цільового прибут­ку, оскільки не забезпечу­ється ресурсами і ринко­вим попитом     План реалізації може за­тверджуватися тільки на рів­ні попиту ( Vпл = Vм). Наяв­ність вільних ресурсів вима­гає диверсифікації туристич­них послуг і продукту
Vм <  Vпц  <  Vр       У зв'язку з обмеженим попитом підприємство не має можливості отримати цільовий прибуток. Ре- сурсний потенціал пере­вищує реальні потреби підприємства     План реалізації може прийматися на рівні попиту) (Vпл = Vм). Необхідно розро­бити заходи диверсифікації діяльності, послуг і продук­ту, а також вирішити питання зайвих ресурсів

Умовні позначки:
Vм - варіант плану реалізації, зорієнтований на можливий обсяг продажу з урахуванням попиту;
Vпц - варіант плану реалізації, зорієнтований на обсяг продажу, необхідний для одержання цільового прибутку;
Vр - варіант плану реалізації, зорієнтований на ресурсне забезпечення;
Vпл - плановий обсяг реалізації турпродукту (послуг).

Зміст


[10-10-17][Все для туристів]
З Ґимби — в «трубу» (0)

[09-07-29][Легенди про Яремче, карпати.]
Ой кувала зозуленька (2)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Визначні пам'ятки Кіпру (0)
[09-09-18][Яремче]
Яремча (0)