Субота
23-06-03
14:01

test [404]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

::::::Каталог для туриста::::::

Головна » Статті » Туризм і все про нього. » test

Законодавство по ліцензіроавнію туристської діяльності

Законодавство по ліцензіроавнію туристської діяльності

Законодавча база по ліцензуванню туристської діяльності

Ц енової законодавчої бази по ліцензуванню діяльності пуриста є Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 р.  128-фз, який був прийнятий Державною Думою 13 липня 2001 р. і схвалений Радою Федерації 20 липня 2001 р. Закон набув чинності 10 лютого 2002 р. Цей Закон регулює відносини, що виникають між федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, юридичними особами і індивідуальними підприємцями н зв'язку із здійсненням ліцензування окремих видів діяльності відповідно до переліку, передбаченим п. 1 ст. 17 цього Закону.

Д ействіє Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності» розповсюджується на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних осіб і індивідуальних підприємців і не розповсюджується на наступні види діяльності:

- діяльність кредитних організацій;
- діяльність, пов'язану із захистом державної таємниці;
- діяльність в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольною і спіртосодержащей продукції;
- діяльність в області зв'язку;
- біржову діяльність;
- діяльність в області митної справи;
- нотаріальну діяльність:
- страхову діяльність;
- діяльність професійних учасників ринку цінних паперів;
- здійснення зовнішньоекономічних операцій;
- здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів " пасажирів;
- придбання зброї і патронів до нього;
- використання результатів інтелектуальної діяльності;
- використання орбітально-частотних ресурсів і радіочастот до здійснення телевізійного віщання і радіомовлення (зокрема віщання додаткової інформації);
- використання природних ресурсів, зокрема надр, лісового фонду, об'єктів рослинного і тваринного миру;
- діяльність, роботи і послуги в області використання атомної енергії;
- освітню діяльність.

У цьому Законі використовуються наступні основні поняття:

- ліцензії - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензіюючим органом юридичній особі або індивідуальному підприємцеві;
- ліцензійований вид діяльності - вид діяльності, на осу-шествленіс якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього Закону;
- ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджуючих наявність ліцензій, припиненням і відновленням дії ліцензій, анулюванням ліцензій і контролем ліцензіюючих органів за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензійованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов;
- ліцензійні вимоги і умови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензійованого виду діяльності;
- ліцензіюючі органи - федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють ліцензування відповідно до На-поящим Законом;
- ліцензіат - юридична особа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійснення конкретного виду діяльності;
- претендент ліцензії - юридична особа або індивідуальний підприємець, що звернулися в ліцензіюючий орган із за-явленієм про надання ліцензії на здійснення конкретного вила діяльності:
- реєстр ліцензій - сукупність даних про надання ліцензій, переоформленні документів, підтверджуючих наявність ліцензій, припиненні і відновленні дії ліцензій і про анулювання ліцензій.

Основними принципами здійснення ліцензування є:

- забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації;
- встановлення єдиного переліку ліцензійованих видів діяльності;
- встановлення єдиного порядку ліцензування на території Російської Федерації;
- встановлення ліцензійних вимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;
- гласність і відвертість ліцензування;
- дотримання законності при здійсненні ліцензування.

До ліцензійованих відносяться ті види діяльності, здійснення яких може спричинити нанесення збитку правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, обороні і безпеці держави, культурній спадщині народів Російської Федерації і регулювання яких не може здійснюватися іншими методами, окрім як ліцензуванням.

В цілях забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації Уряд Російської Федерації відповідно до визначених Президентом Російської Федерації основними напрямами внутрішньої політики держави:

- затверджує положення про ліцензування конкретних видів діяльності;
- визначає федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють ліцензування конкретних видів діяльності;
- встановлює види діяльності, ліцензування яких здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

На ліцензіюючі органи покладені наступні повноваження:

- надання ліцензій:
- переоформлення документів, підтверджуючих наявність ліцензій:
- припинення дії ліцензій;
- відновлення дії ліцензій;
- анулювання ліцензій {у випадку, передбаченому п. Зет. 13 справжнього Закону);
- ведення реєстру ліцензій:
- контроль дотримання ліцензіатами при здійсненні ліцензійованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов.

Пор ядок здійснення повноважень ліцензіюючих органів встановлюється положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

Ф едеральниє органи виконавчої влади за угодою з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення своїх повноважень.

На кожен вид діяльності, вказаний в п. 1 ст. 17 справжнього Закону, необхідна ліцензія.

Д еятельность, на яку надана ліцензія, може здійснюватися юридичною особою, що тільки отримала ліцензію, або індивідуальним підприємцем.
еятельность, на здійснення якої ліцензія надана федеральним органом виконавчої влади або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на всій території Російської Федерації. Діяльність, на здійснення якої ліцензія надана ліцензіюючим органом суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на територіях інших суб'єктів Російської Федерації за умови повідомлення ліцензіатом ліцензіюючих органів відповідних суб'єктів Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Термін дії ліцензії - не менше 5 років. і після його закінчення може бути продовжений за заявою ліцензіата.

Про дленіє терміну дії ліцензії здійснюється в порядку переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії.

Поло женіямі про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачене безстрокова дія ліцензії.

Дл я отримання ліцензії це претендент представляє у відповідний ліцензіюючий орган наступні документи:

- заява про надання ліцензії з вказівкою:

аїменованія і організаційно-правової форми, місця знаходження - для юридичної особи; прізвища, імені, отче-

ст ва, місця проживання, даних документа, що засвідчує особу. - для індивідуального підприємця; ліцензійованого виду діяльності, який юридична особа або індивідуальний підприємець має намір осуществлять-
- копії засновницьких документів і свідоцтва об государ! ственной реєстрації претендента ліцензії як юридична особа (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для юридичної особи;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуальний підприємець (з пред'явленням оригіналу у випадку, якщо копія не завірена нотаріусом) - для індивідуального підприємця;
- складаючи в копи свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі (з пред'явленням оригіналу у випадку, якщо копія не завірена нотаріусом);
- документ, підтверджуючий сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання лі-цензії;
- зведення про кваліфікацію працівників претендента ліцензії.

Окрім вколисаних документів в положеннях про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачене представлення інших документів, наявність яких при здійсненні конкретного виду діяльності встановлена відповідними федеральними законами, а також іншими нормативними правовими актами, ухвалення яких передбачено відповідними федеральними законами.

Не допускається вимагати від претендента ліцензії представлення документів, не передбачених справжнім Законом і іншими нормативно-правовими актами.

Всі документи, представлені у відповідний ліцензіюючий орган для надання ліцензії, приймаються по опису. копія якої прямує (вручається) претендентові ліцензії з відміткою про дату прийому документів вказаним органом.

а надання недостовірних або спотворених відомостей претендент ліцензії несе відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Ли цензуруючий орган приймає рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії в строк, що не перевищує 60 днів з дня надходження заяви про надання ліцензії зі всіма необхідними документами. Відповідне рішення оформляється наказом ліцензіюючого органу.

леї короткі терміни ухвалення рішення про надання або а тказе в наданні ліцензії можуть встановлюватися положе-° цн про ліцензування конкретних видів діяльності.

"ліцензіюючий орган зобов'язаний в зазначений термін повідомити соїс-^етеля ліцензії про ухвалення рішення про надання або про отка-е в наданні ліцензії.
ведомленіє
У про надання ліцензії прямує (вручається) претендентові ліцензії у письмовій формі з вказівкою реквізитів банківського рахунку і терміну сплати ліцензійного збору.
ведомленіє про відмову в наданні ліцензії прямує (вручається) претендентові ліцензії у письмовій формі з вказівкою
чин
при відмови.

Протягом 3 днів після представлення претендентом ліцензії документа, підтверджуючого сплату ліцензійного збору за надання ліцензії, що ліцензіює орган безкоштовно видає ліцензіату документ, підтверджуючий наявність ліцензії.

Ли цензіат має право на отримання дублікатів вказаного документа, які надаються ліцензіату за плату, рівну платі, встановленій за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій.

Підставами відмови в наданні ліцензії є:

- наявність в документах, представлених претендентом ліцензії, недостовірній або спотвореній інформації;
- невідповідність претендента ліцензії, належних або використовуваних ним об'єктів ліцензійним вимогам і умовам.

Не допускається відмова у видачі ліцензії на підставі величини об'єму продукції (робіт, послуг), вироблюваної або планованої для виробництва претендентом ліцензії.

Претендент ліцензії має право оскаржити в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, відмову ліцензіюючого органу в наданні ліцензії або його бездіяльність.

У вирішенні про надання ліцензії і в підтверджуючому наявність ліцензії документі указуються:

- найменування ліцензіюючого органу;
- найменування і організаційно-правова форма юрндічесько-го особи, місце його знаходження - для юридичної особи; прізвище, Ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що засвідчує особу, - для індивідуального підприємця;
- ліцензійований вид діяльності;
- термін дії ліцензії;
- ідентифікаційний номер платника податків;
- номер ліцензії;
- дата ухвалення рішення про надання ліцензії.

У разі перетворення юридичної особи, зміни нею найменування або місцезнаходження або зміни імені або місця проживання індивідуального підприємця, втрати документа підтверджуючого наявність ліцензії, ліцензіат - юридична особа (його правонаступник) або індивідуальний підприємець зобов'язаний не пізніше чим через 15 днів подати заяву про переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, з додатком документів, підтверджуючих вказані зміни або втрату документа, підтверджуючого наявність ліцензії.

При переоформленні документа, підтверджуючого наявність ліцензії, що ліцензіює орган вносить відповідні зміни до реєстру ліцензій. Переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, здійснюється протягом 10 днів з дня отримання ліцензіюючим органом відповідної заяви.

а переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, стягується плата у розмірі 100 крб.. яка зараховується до відповідного бюджету.

Контроль дотримання ліцензіатом ліцензійних вимог і умов, визначених положенням про ліцензування конкретного виду діяльності, здійснюється ліцензіюючими органами в межах їх компетенції.

Ли цензуруючі органи мають право:

- проводити перевірки діяльності ліцензіата на предмет це відповідності ліцензійним вимогам і умовам;
- запрошувати у ліцензіата необхідні пояснення і документи при проведенні перевірок;
- складати на підставі результатів перевірок акти (протоколи) з вказівкою конкретних порушень;
- виносити ухвали, що зобов'язують ліцензіат усунути виявлені порушення, встановлювати терміни усунення таких порушень:

- виносити попередження ліцензіату.

Ли цензуруючі органи мають право припинити дію ліцензії у разі виявлення ними неодноразових порушень або грубого порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов.
цензуруючий орган зобов'язаний встановити термін усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії. Зазначений термін не може перевищувати 6 місяців. У випадку.

„ у встановлений термін ліцензіат не усунув вказані Нару-с нія, що ліцензіює орган зобов'язаний звернутися до суду із заявою * анулюванні ліцензії.

Ли цензіат зобов'язаний повідомити у письмовій формі ліцензіюючий гаї про усунення ним порушенні, що призвели за собою пріостанов-еніє дії ліцензії. Ліцензіюючий орган, що припинив ействіє ліцензії, ухвалює рішення про відновлення її дії повідомляє про це у письмовій формі ліцензіату протягом 3 днів після отримання відповідного повідомлення і перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії.
за
Плата відновлення дії ліцензії не стягується. Термін дії ліцензії на час припинення її дії не продовжується.
цензія втрачає юридичну силу у разі ліквідації юридичної особи або припинення його діяльності в результаті реорганізації, за винятком його перетворення, або припинення дії свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуальний підприємець.
цензуруючі органи мають право анулювати ліцензію без звернення до суду у разі несплати ліцензіатом протягом 3 місяців ліцензійного збору за надання ліцензії.
цензія може бути анулювана вирішенням суду на підставі заяви ліцензіюючого органу у випадку, якщо порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов спричинило нанесення збитку правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, обороні і безпеці держави, культурній спадщині народів Російської Федерації і (або) у випадку, передбаченому вище, за рішенням ліцензіюючих органів. Одночасно з поданням заяви до суду ліцензіюючий орган має право припинити дію вказаної ліцензії на період до набуття чинності вирішення суду.
ешеніє
Р про припинення дії ліцензії, про анулювання ліцензії або про напрям заяви про анулювання ліцензії до суду доводиться ліцензіюючим органом до ліцензіата у письмовій формі з мотивованим обгрунтуванням такого рішення не пізніше чим через три дні після його ухвалення.
ешеніє про припинення дії ліцензії і про анулювання ліцензії може бути оскаржено, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
цензуруючий орган не має права проводити перевірки по предмс-'у ведення інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
цензуруючі органи ведуть реєстри ліцензій на види діяч, кістки, ліцензування яких вони здійснюють.

У реєстрі ліцензій крім відомостей, вказаних в ст. 10 насто*. щего Закону, повинні бути вказані:

- зведення про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
- підстави і дати припинення і відновлення дія ліцензії;
- підстава і дата анулювання ліцензії;
- інші відомості, визначені положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

Ин формація, що міститься в реєстрі ліцензій, є відкритою для ознайомлення з нею фізичних і юридичних осіб.
формація, що міститься в реєстрі ліцензії, у вигляді виписок про конкретні ліцензіати надається фізичним і юридичним особам за плату. Розмір плати за надання вказаній інформації складає 10 крб.

Плата за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій, зараховується до відповідного бюджету.
формація з реєстру ліцензій органам державної влади і органам місцевого самоврядування надається безкоштовно.

Термін надання інформації з реєстру ліцензій не може перевищувати три дні з дня надходження відповідної заяви.

а розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії стягується ліцензійний збір у розмірі 300 крб.

а надання ліцензії стягується ліцензійний збір у розмірі 1000 крб.

Суми вказаних в справжній статті ліцензійних зборів зараховуються до відповідних бюджетів.

Фин ансированіє ліцензування здійснюється в межах засобів, що виділяються з відповідних бюджетів на зміст ліцензіюючих органів.

Нижче приводиться витяг із ст. 17, де даний перелік видів діяльності, пов'язаних з наданням туристських і готельних послуг (послуг засобів розміщення), на здійснення яких потрібні ліцензії відповідно до справжнього Закону:

- перевезення пасажирів морським транспортом;
- перевезення вантажів морським транспортом;
- перевезення пасажирів внутрішнім водним транспортом;
- перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом;
- перевезення пасажирів повітряним транспортом;
- перевезення вантажів повітряним транспортом;
- перевезення пасажирів автомобільним транспортом, оборудо-аніим для перевезень більше 8 ч (за винятком випадків, якщо закапаний діяльність здійснюється для забезпечення власних

удед юридичної особи або індивідуального підприємця);
- перевезення пасажирів на комерційній основі легковим автомобільним транспортом;
- перевезення вантажів автомобільним транспортом вантажопідйомністю понад 3,5 т (за винятком випадків, якщо вказана діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичного ліїа або індивідуального підприємця);
- перевезення пасажирів залізничним транспортом (за винятком випадків, якщо вказана діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця і без виходу на залізничні колії загального користування);
- перевезення вантажів залізничним транспортом (за винятком випадків, якщо вказана діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця н без виходу на залізничні колії загального користування);
- туроператорськая діяльність;
- турагентськая діяльність;
- діяльність по продажу прав на клубний відпочинок.

Необхідне отмстіть, що діяльність, пов'язана з працевлаштуванням громадян Російської Федерації за межами Російської Федерації, також вимагає ліцензування.

Введення ліцензування видів діяльності, не позначених в справжньому Законі, можливо тільки шляхом внесення доповнень до передбаченого ст. 17 перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібні ліцензії.

Ф едеральниє закони н інші нормативні правові акти, регулюючі порядок ліцензування окремих видів діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених п. 2 ст. I справжнього Закону, діють в частині, що не суперечить справжньому Закону, і підлягають приведенню у відповідність із справжнім Законом.

Ли цензурування видів діяльності, не вказаних в справжньому Законі, припиняється з дня набуття чинності його.
едеральниє авіаційні правила ліцензування деятельнос-1,1 в області цивільної авіації діють до моменту вступу

через федеральний закон про внесення соогветствующих зміні до Повітряного кодексу Російської Федерації.

У лютому 2002 р. набув чинності Федеральний закон ао ліцензуванні окремих видів діяльності», в якому передбачено роздільне ліцензування туроператорськой і турагентськой діяльності. Положення затверджені ухвалою Уряду Рф ^ 11 лютого 2002 р.  95.

П ОЛОЖЕНІЄ

о ліцензуванні туроператорськой діяльності

I. Дане Положення визначає порядок ліцензування тур. операторській діяльності, здійснюваній на території Російської Федерації юридичними особами і індивідуальними підприємцями.

2. Ліцензування туроператорськой діяльності осуществляєт-ся Департаментом туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (далі іменується -ліцензірующий орган).

3. Термін дії ліцензії на здійснення туроператорськой діяльності (далі - ліцензія) - 5 років.

4. Ліцензійними вимогами і умовами при здійсненні туроператорськой діяльності є:

а ) наявність в штаті туроператора - юридичної особи не менше 7 співробітників, що здійснюють туроператорськую діяльність;

б) наявність у туроператора - юридичного липа (структурного підрозділу, який здійснює туроператорськую діяльність) не менше 30% (за штатним розкладом) працівників, що мають вище. середня спеціальна або додаткова освіта в області туризму, або стаж роботи в туризмі не менше 5 років, а також наявність у керівника туроператора (керівника структурного підрозділу, що здійснює туроператорськую діяльність) вищої або середньої спеціальної освіти, а також стажу роботи в туризмі не менше 5 років;


в) наявність сертифікату відповідності туристських послуг вимогам безпеки;


г) підвищення не рідше одного разу на 3 роки кваліфікації працівників юридичної особи, що здійснює туроператорськую діяльність, а також туроператора - індивідуального підприємця;


я) доведення в установленому порядку до кожного туриста ісчер-.ваюшей інформації про особливості виїзду і перебування в інос-н„0м державі, про специфіку поведінки під час туристської по-!г1кН. зокрема про необхідність пошани місцевих традицій і йучаєв. дбайливому відношенні до культурної спадщини і навколишнього середовища і інших правилах перебування н кожній конкретній країні;


е) надання туристських послуг тільки після висновку з клієнтом договору відповідного вимогам законодавства Російської Федерації;


ж) надання клієнтові вичерпної інформації про режим роботи туроператора, його місце знаходження, наявність ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, прізвищу, імені, по батькові посадових осіб, відповідальних за ведення конкретних напрямів туристській діяльності.


5. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в ліцензіюючий орган наступні документи:а ) заява про надання ліцензії з вказівкою найменування н організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження - для юридичної особи; прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, що засвідчує особу, -для індивідуального підприємця; ліцензійованого виду діяльності, яке юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати;


б) копії засновницьких документів і копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридична особа - для юридичної особи;


копію свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального предпрінімателя-для індивідуального підприємця;


в) копію свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі;


г) документ, підтверджуючий сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії;


д) копії документів, підтверджуючих відповідну ліцензійним вимогам і умовам кваліфікацію претендента ліцензії - індивідуального підприємця або працівників претендента ліцензії, - юридичного ліїа;Если копії документів не завірені нотаріально, то вони пред'являються з пред'явленням оригіналу.


6. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних требо^ пні і умов здійснюється на підставі розпорядження руководіт* ля ліцензіюючого органу, в якому визначаються ліцензіат. сроки проведення перевірки і склад комісії, що здійснює перевірку За результатами перевірки складається акт з вказівкою конкретни* порушень, який підписується всіма членами комісії. Ліцеї, зіат (ярмо представник) повинен бути ознайомлений з результатами про. верки, і в акті повинен бути зроблена відповідний запис про факт ознайомлення. Якщо ліцензіат не згоден З результатом перевірки, він має право відобразити в акті свою думку. Якщо ліцензіат відмовляється ознайомитися з результатами перевірки, члени комісії фіксують даний факт і завіряють його своїми підписами. Термін проведення перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії, не повинен перевищувати 15 днів з дня отримання від ліцензіата повідомлення про устрає!снии порушень.


7. Ліцензіат зобов'язаний письмово інформувати ліцензіюючий орган в 15-денний термін про зміну поштової адреси і/або адрес власних або використовуваних їм для здійснення туроператорськой діяльності об'єктів, а також забезпечити умови для проведення перевірок, Вт числі представляти необхідну інформацію і документи.


8. Ліцензіюючий орган веде реєстр, в якому указуються:а ) найменування ліцензіюючого органу;


б) ліцензійована діяльність;


у) відомості про ліцензіати з вказівкою коди по Загальноросійському класифікаторові підприємств і організацій і ідентифікаційного номера платника податків:


- найменування, організаційно-правова, номер свідоцтва про державну реєстрацію як юридична особа;


- прізвище, ім'я. по батькові, місце проживання, дані документа, що засвідчує особу громадянина, номер свідоцтва про державну реєстрацію - для індивідуального підприємця:


г) адреси будівель, приміщень, використовуваних для здійснення ліцензійованої діяльності;


д) дата ухвалення рішення про видачу ліцензії;


е) номер ліцензії;


ж) зведення про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;


з ) термін дії ліцензії;


и ) зведення про продовження терміну дії ліцензії; до) зведення про переоформлення ліцензії;


я) підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;


ц) підстави і дата анулювання ліцензії.


9. Ліцензіюючий орган при ухваленні рішення про предоставле-|ії ліцензію, переоформлення, припинення і відновлення дії, анулювання ліцензії, введенні реєстру ліцензією і стягування зборів, що ліцензіюють, здійснюється в порядку, встановленим Федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 р.  128-фзі справжнім Положенням.П ОЛОЖЕНІЄо ліцензуванні турагентськой діяльності


1. Справжнє Положення встановлює порядок ліцензування турагентськой діяльності, здійснюваної на території Російської Федерації юридичними особами і індивідуальними підприємцями.


2. Федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення ліцензування турагентськой діяльності, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.


3. Термін дії ліцензії - 5 років.


4. Ліцензійними вимогами і умовами є:


- Наявність у турагента - юридичної особи не менше 20% (за штатним розкладом) працівників, що мають вищу, середню спеціальну або додаткову освіту в області туризму, або стажу роботи в туризмі не менше 3 років.


- Наявність у керівника турагента - юридичної особи (керівника його профільного підрозділу) вищої або середньої спеціальної освіти, а також стажу роботи в туризмі не менше Злет.


- Наявність у турагента - індивідуального підприємця вищої, середньої спеціальної або додаткової освіти в області туризму, а також стажу роботи в туризмі не менше 3 років.


- Наявність сертифікату відповідності туристських послуг вимогам безпеки.


- Підвищення кваліфікації співробітників турагента - юридичної особи (співробітників його профільного підрозділу), а також тур. агента - індивідуального підприємця не рідше за один раз на 3 роки.


- Доведення в установленому порядку до кожного туриста ієчер. палаючій інформації про особливості виїзду і перебування в іноземній державі, про специфіку поведінки під час туристської поїздки, зокрема про необхідність пошани місцевих традицій і звичаїв, дбайливе відношення до культурної спадщини і навколишнього середовища і інші правила перебування і кожну конкретну країну.


- Надання туристських послуг тільки після висновку соответ-ствующего вимогам законодавства Російської Федерації договору з клієнтом.


- Надання клієнтові повної і вичерпної інформації про режим роботи ліцензіата, його місце знаходження, наявність ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, прізвища, імені, по батькові посадових лип. відповідальних за ведення конкретних напрямі туристській діяльності.


5. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в ліцензіюючий орган наступні документи:


- Заява про надання ліцензії з вказівкою найменування і організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження -для юридичної особи;


прізвища, імені, отчествз, місця проживання, даних документа, що засвідчує особу. - для індивідуального підприємця; ліцензійованого виду діяльності, яке юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати.


- Копії засновницьких документів і копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридична особа - для юридичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуальний підприємець - для індивідуального підприємця.


- Копію свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі.


- Документ, підтверджуючий сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії.


« Копії документів, підтверджуючих відповідну ліцен-пнним вимогам і умовам кваліфікацію претендента ліцен-і _ індивідуального підприємця або працівників претендента ліцензії - юридичної особи.Если копії документів не завірені нотаріально, то вони передують з пред'явленням оригіналу.


Контроль за дотриманням ліцензійних вимог і умов здійснюється так само, як і при контролі за діяльністю туроператора. 0 реєстрі, що знаходиться в ліцензіюючому органі, фіксуються :а ) найменування ліцензіюючого органу;


б) ліцензійована діяльність;


у) відомості про ліцензіати з вказівкою коди по Загальноросійському класифікаторові підприємств і організацій і ідентифікаційного номера платника податків:


- найменування, організаційно-правова, номер свідоцтва про державну реєстрацію як юридична особа;


- прізвище, ім'я. по батькові, місце проживання, дані документа, що засвідчує особу громадянина, номер свідоцтва про державну реєстрацію - для індивідуального підприємця;


г) адреси будівель, приміщень, використовуваних для здійснення ліцензійованої діяльності;


д) дата ухвалення рішення про видачу ліцензії;


е) номер ліцензії:


ж) зведення про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;


з ) термін дії ліцензії;


и ) зведення про продовження терміну дії ліцензії;


до) зведення про переоформлення ліцензії;


л ) підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;


м) підстави і дата анулювання ліцензії.Ли цензіонний орган при ухваленні рішення » наданні ліцензії, переоформленні, припиненні і відновленні дії, анулюванні ліцензії, введенні реєстру і стягуванні ліцензійних зборів керується Федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності» і справжнім Положенням.


Нижче приводяться форми документів, що надаються туристською фірмою в ліцензійний орган, і приклади їх заповнення.РЕЕ СТРОВАЯ КАРТКА


1. Організаційно-правова форма: Суспільство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)


2. Найменування: «Іванов і сини»


3. Місце знаходження: Москва, Кутузовськи[10-02-16][Все для туристов]
Славское принимает художников (0)

[09-08-20][Відпочинок і поради]
Як з'явився звичай відзначати Новорічну ніч? (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Кращі напої для вогкої осені (0)
[09-09-01][Відпочинок і поради]
Гудлайн: роумінг в 10 разів дешевше (0)

Категорія: test | Додав: vechervkarpatah (10-03-19)
Переглядів: 1087 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: