Середа
23-06-07
13:54

test [404]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

::::::Каталог для туриста::::::

Головна » Статті » Туризм і все про нього. » test

Стандартизація і сертифікація як гарантія якості туристських послуг. Основи законодавства по стандартизації і сертифікації 2

Стандартизація і сертифікація як гарантія якості туристських послуг. Основи законодавства по стандартизації і сертифікації 2

Під правилами системи розуміються положення (документи) регулюючі всі сторони діяльності системи.

Система сертифікації створюється для певного виду (класу) однорідної продукції, що включає великі групи товарів або послуг, що мають єдині функціональне призначення, принципи роботи (застосування), методи контролю і випробуванні і так далі Нзпрімср, система сертифікації харчових продуктів і харчової сировини, туристських послуг, радіоелектронної техніки, автомототехникн і ін. Конкретний перелік юваров (послуг) визначається документами системи або загальними переліками продукції шляхом посилання на коди класифікатора продукції (ОКП) або товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ВЕД), а також шляхом вказівки відповідних державних стандартів і прирівняних до них документів.

У систему сертифікації можуть входити декілька систем сертифікації однорідної продукції.

Окремі системи сертифікації однорідної продукції можуть об'єднуватися в єдину, крупнішу систему, всі ланки якої руководстіуются єдиними принципами і документами, що не виключає можливості урахування специфіки окремих систем в їх керівних документах. Система обов'язкової сертифікації є саме такою об'єднуючою системою.

Системи сертифікації подлежзг державної реєстрації у встановленому спеціально уповноваженим федеральним органом виконавчої влади в області сертифікації порядку.

Дл я підтвердження відповідності сертифікованій продукції встановленим вимогам передбачений сертифікат відповідності -документ, виданий по правилах системи сертифікації.

Обов'язковою складовою частиною сертифікату відповідності є сертифікат пожежної безпеки.

Пор ядок організації і проведення сертифікації продукції і

чуг в області пожежної безпеки визначається Государстнен-

- Протипожежною службою федерального органу виконавчій • в
пасти області внутрішніх справ за узгодженням із спеціально упол-

моченим федеральним органом виконавчої влади в області
с ертіфікациі.

Дл я маркіровки продукції і послуг застосовуються знаки соответ--твія - зареєстровані в установленому порядку знаки, кото-пум іо правилам, встановленим в даній системі сертифікації. підтверджується відповідність маркірованій ними продукції встановленим вимогам.

Пор ядок державної реєстрації знаків відповідності встановлюється спеціально уповноваженим федеральним органом виконавчої влади в області сертифікації.

Пра вила застосування знаків відповідності встановлюються конкретною системою сертифікації відповідно до правил, що встановлюються спеціально уповноваженим федеральним органом виконавчої влади в області сертифікації.

Обов'язкова сертифікація здійснюється у випадках, передбачених законодавчими актами РФ.

При обов'язковій сертифікації дія сертифікату і знаку відповідності розповсюджується на всій території Російської Федерації.

Організація і проведення робіт по обов'язковій сертифікації покладаються на Держстандарт Росії, а у випадках, передбачених спеціально уповноваженим федеральним органом виконавчої влади в області сертифікації, законодавчими актами Російської Федерації відносно окремих видів продукції, можуть бути покладені на інших федеральними органами виконавчої влади.

Фор ми обов'язковій сертифікації продукції встановлюються Держстандартом Росії або іншими державними органами управління Російської Федерації, уповноваженими на те відповідно до законодавства, з урахуванням міжнародної і зарубіжної практики, що склалася.

По дтвержденіє соотвегствія може також проводитися за допомогою ухвалення виготівником (продавцем, виконавцем) декларації про відповідність.

Д екларация про відповідність є документом, в якому нзго-говітель (продавець, виконавець) засвідчує, що продукція, що поставляється (що продається) ним, відповідає встановленим требова-

ям. Переліки продукції, відповідність якої може бути подтвеп. ждено декларацією про відповідність, вимоги до декларації про соог. ветствні і порядок її ухвалення затверджуються Урядом р0с сийськон Федерації.

Д екларация про відповідність, прийнята в установленому порядку реєструється в органі по сертифікації і має юридичну силу нарівні з сертифікатом.

У приватниками обов'язкової сертифікації є федеральні органи виконавчої влади, уповноважені проводити роботу по обов'язковій сертифікації, органи по сертифікації, випробувач, іиє лабораторії (центри), виготівники Огродавци, виконавці) продукції, а також центральні органи систем сертифікації, визначувані в необхідних випадках для організації і координації робіт в системах сертифікації однорідної продукції.

Доп уськаются до проведення роботи по обов'язковій сертифікації організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, якщо вони не є виготівниками (продавцями, виконавцями) і споживачами (покупцями) продукції, що сертифікується ними, за умови їх акредитації в установленому порядку і наявності ліцензій на проведення робіт по обов'язковій сертифікації.

Спеціально уповноважений федеральний орган виконавчої влади в області сертифікації Росії і інші федеральні органи виконавчої влади, на які законодавчими актами РФ покладаються організація і проведення робіт по обов'язковій сертифікації, в межах своєї компетенції:

• створюють системи сертифікації однорідної продукції і встановлюють правила процедури і управління для проведення сертифікації в цих системах;

• здійснюють вибір способу підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів (форми сертифікації);

• визначають центральні органи систем сертифікації;

• акредитують органи по сертифікації і випробувальні лабораторії (центри) і видають їм дозволу на право проведення певних видів робіт (ліцензії на проведення певних видів робіт);

• ведуть державний реєстр учасників і об'єктів сертифікації;

•встановлюють правила визнання зарубіжних сертифікатів. знаків відповідності і результатів випробувань;

• встановлюють правила акредитації і видачі ліцензій на про-сденіє робіт по обов'язковій сертифікації;

• здійснюють державний контроль і нагляд і встановлюють порядок інспекційного контролю дотримання правил сертифікації і за сертифікованою продукцією;

• розглядають апеляції по питаннях сертифікації.

Ц ентральниє органи в структурі створюваних систем сертифікації передбачаються в тих випадках, коли крупніша система об'єднує декілька систем або коли система має велику кількість учасників сертифікації і обширну номенклатуру продукції.
ентральниє органи очолюють систему сертифікації і випол-нявтг окремі функції державних органів: організовують роботу в системі і координують діяльність всіх учасників, встановлюють правила процедури сертифікації і управління системою, розглядають скарги заявників (господарюючих субьекточ) на неправильні дії органів по сертифікації і випробувальних центрів, акредитованих в даній системі. Безпосередньо роботу по сертифікації центральний орган, як правило, не здійснює.

Р ешенія центральних органів систем сертифікації по апеляціях можуть бути оскаржені н відповідний орган державного управління.

По д апеляцією перш за все слід розуміти скаргу заявника на дії органу з сертифікації або випробувальної лабораторії, що порушують правила, встановлені в даній системі, або законодавство, внаслідок чого ущемляються права і інтереси

за явітеля.

Это можуть бути скарги на необгрунтовану відмову у видачі сертифікату, фінансові порушення і тому подібне

акон не регламентує права державного органу по ре-тультатам розгляди апеляції. Очевидно, ці права можуть бути визначені виходячи з правової природи відносин між органом управління і учасниками сертифікації.

Орган державного управління, виступаючий як творець системи сертифікації, видає дозвіл - ліцензію на виконання певних робіт. При порушенні органом по сертифікації або випробувальною лабораторією умов видачі ліцензії, Встановленому в результаті розгляду скарги, дія ліцензії може бути припинене або анулюване.

До кумент «Вимоги до органу по сертифікації і порядок їв, акредитації», ГОСТ Р, що діє в системі, передбачає можливість оскарження вирішення Держстандарту Росії в комісію з апеляцій при Держстандарті Росії. Аналогічне право мають і випробувальні лабораторії.

Акредитація органів по сертифікації і випробувальних центрів систем сертифікації здійснюється по спеціальній програм. ме і в порядку, встановленому державним органом при створенні системи сертифікації у відповідних правилах.

При позитивних результатах акредитації державний орган видає ліцензію (дозвіл) на проведення певних видів робіт (видача сертифікату або результатів випробування певних видів продукції). Правила акредитації і видачі ліцензій встановлюються в кожній системі обов'язкової сертифікації.

Орган по сергифнканії, будучи основним робочим органом системи сертифікації, безпосередньо організуючим всю роботу по підтвердженню відповідності 1гродукциі вимогам державних стандартів по безпеці, здійснює наступні види діяльності:

• проводить ідентифікацію продукції і послуг, представлених для сертифікації, відповідно до правил системи сертифікації;

• сертифікує продукцію і послуги, видає сертифікати і ліцензії на застосування знаку відповідності;

• здійснює & встановленому порядку інспекційний контроль за сертифікованою продукцією, послугами.

• припиняє або відміняє дію виданих ним сертифікатів:

• надає заявникові на його вимогу необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

Орган по сертифікації і його керівники несуть юридичну відповідальність за порушення правил сертифікації.

Испытат ельниє лабораторії (центри), акредитовані в установленому порядку, здійснюють випробування конкретної продукт"1 або конкретні види випробувань і видають протоколи випробувань длч цілей сертифікації.

Из готовітелі {продавці, виконавці) продукції, належній обов'язковій сертифікації і Російській Федерації, що реалізовується на території, зобов'язані:

• рсалнзовинать цю продукцію тільки за наявності сертифікату, виданого або визнаного уповноваженим на те органом або декларації про відповідність, прийнятій в установленому порядку;

• забезпечувати відповідність продукції, що реалізовується, послуг толь-„рі наявності сертифікату, виданого або визнаного уполномо-

цйяїим на те органом;

• забезпечувати відповідність продукції, що реалізовується, послуг вимогам нормативних документів, на відповідність яким вони далечінь сертифікована, і маркіровка їх знаком відповідності в усиновленому порядку;

• указувати в супровідній технічній документації зведення про сертифікат або декларацію про відповідність і нормативні документи, яким повинні відповідати послуги, і забезпечувати доведення цієї інформації до споживача (покупця, замовника);

• припиняти або припиняти реалізацію продукції, послуг, якщо вони не відповідають вимогам нормативних документів, на відповідність яким сертифіковані або підтверджені декларацією про відповідність, після закінчення терміну дії сертифікату, декларації про відповідність або терміну придатності продукції, терміну це служби, а також у випадку, якщо дія сертифікату припинена або скасована вирішенням органу по сертифікації;

• забезпечувати безперешкодне виконання своїх повноважень посадовими особами органів, що здійснюють обов'язкову сертифікацію продукції і контроль за сертифікованою продукцією;

• сповіщати орган по сертифікації у встановленому ним порядку про зміни, внесені до технічної документації або в технологічний процес виробництва сертифікованої продукції.
ударственний
Гос контроль і нагляд за дотриманням виготівниками (продавцями, виконавцями), випробувальними лабораторіями (центрами), органами по сертифікації правил обов'язкової сертифікації і за сертифікованою продукцією здійснюється Держстандартом Росії, іншими спеціально уповноваженими державними органами управління РФ в межах їх компетенції.

Безпосередній державний контроль і нагляд за дотриманням правила сертифікації і сертифікованою продукцією проводиться посадовими особами, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів. Вказаних посадових осіб здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням правив по сертифікації і за сертифікованою продукцією в порядку і на умовах. Встановлених Законом РФ «Про стандартизацію»).

Юри дічеськие і фізичні особи, я також органи державного управління, винні в порушенні правил обов'язкової сертифікації несуть відповідно до чинного законодавства кримінальну, пекло' міністратівную або цивільно-правову відповідальність.

В даний час здійснюється перехід від обов'язкової це. теми сертифікації до добровільної.

До бровольная сертифікація проводиться за ініціативою заявників (виготівників, продавців, виконавців) в цілях підтвердження відповідності продукції вимогам стандартів, технічних умов, рецептур і інших документів, визначуваних заявником.
бровольная сертифікація проводиться на умовах договору між заявником і органом по сертифікації.
бровольная сертифікація продукції, належній обов'язковій сертифікації, не може замінити обов'язкову сертифікацію такої продукції.
бровольная сертифікація здійснюється органами по добровільній сертифікації, що входять в систему добровільної сертифікації, утворену будь-якою юридичною особою, що зареєструвала дану систему і знак відповідності в спеціально уповноваженому федеральному органі виконавчої влади в області сертифікації у встановленому ним порядку.

Органом по добровільній сертифікації може бути юридична особа, що утворила систему добровільної сертифікації, а також юридичну особу, що узяла на себе функції органу по добровільній сертифікації на умовах договору з юридичним ліїом. що утворив дану систему.

Орган по добровільній сертифікації;

• здійснює сертифікацію продукції, видає сертифікати, а також на умовах договору із заявником надає йому право на застосування знаку відповідності;

• припиняє або відміняє дію виданих сертифікатів.

Юри дічеськоє особа, що утворила систему добровільної сертифікації, встановлює правила проведення робіт в системі сертифікації, порядок оплати таких робіт і визначає учасників системи добровільної сертифікації.

До бровольная сертифікація може проводитися також в системі обов'язкової сертифікації, якщо це передбачено правилами даної системи і за наявності в ній зареєстрованого в установленому порядку знаку відповідності добровільній сертифікації.

Пр едметом добровільної сертифікації можуть бути:

• продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги, не включені в перелік продукції, належній обов'язковій сертифікації;

• продукція виробничо-технічного Призначення, товари народного споживання, роботи і послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації. - за показниками, що не відносяться до забезпечення безпеки;

• продукція, товари, роботи і послуги в державних стандартах, на які відсутні вимоги по безпеці.

Фор ми добровільній сертифікації конкретної продукції визначаються за пропозицією заявника з відома органу по сертифікації і фіксуються в договорі.

П еречень робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації, обумовлений в ухвалі Правітельства «о затвердженні переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, і переліку робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації» РФ від 13 серпня 1997 р.  1013 (у редакції ухвали Уряду РФ від 24 травня 2000 р. 403).

Відповідно до ст. 7 Закону РФ «Про захист прав споживачів» Уряд РФ затверджує перелік товарів, робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації. Держстандарт Росії за участю Держбуду Росії і Мінохоронздоров'я Росії на основі затверджених даною ухвалою переліків опублікували номенклатуру тих, що підлягають обов'язковій сертифікації об'єктів, відносно яких законами і стандартами встановлені вимоги, що забезпечують безпеку життя, здоров'я споживачів і охорону навколишнього середовища, і запобігання спричиненню шкоди майну споживачів.

У даному переліку значаться наступні туристські і екскурсійні послуги (код 06):

• Туристський відпочинок і подорожі по туристських маршрутах; • турістськие походи вихідного дня;

• Послуги за поданням місць мешкання;

• Екскурсії;

• Послуги готелів і інших місць мешкання. Житлово-комунальні послуги (код 04) приведені окремо. Основні нормативні документи (Гости), використовувані для

с ертіфікациі туристських і готельних послуг, будуть розглянуті в подальших розділах.

У ухвалі Уряду Російської Федерації «про В|| сепії зміні в перелік товарів, що підлягають обов'язковій єє*' тнфікациі, перелік робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сеп^т фікациі, і в перелік продукції, відповідність якої може б? підтверджено декларацією про відповідність» від 29 квітня 2002 р. Л"е 2»7 скорочені переліки продукції і послуг, що підлягають обов'язково" сертифікації. Таким чином, туристські послуги, послуги туропепа торів і турагентов, послуги засобів розміщення туристів підлягає не обов'язковій, а добровільній сертифікації.

Гра жданськоє законодавство визначає правове положення учасників цивільного обороту, підстави виникнення і поровши. док здійснення права власності і інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності (інтелектуальній власності), регулює договірні і інші зобов'язання, а також інші майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майнової самостійності їх учасників.
жданськоє законодавство регулює відносини між лі-цамі, що здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю, виходячи з того, що підприємницької є самостійна, здійснювана на свій риск діяльність, направлена на систематичне отримання прибули від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зорі гистріро ванни мі в цій якості у встановленому законом порядку.

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є відповідно до Конституції Російської Федерації складовою частиною правової системи Російської Федерації.

М еждународниє договори Російської Федерації застосовуються до відносин, вказаних в ГК РФ безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору виходить, що для його застосування потрібне видання внутрідержавного акту.

Гра жданськие має рацію і обов'язки виникають з підстав, передбачених законом і іншими правовими актами, а також з дєї-етвнй громадян і юридичних осіб, які хоча і не передбачені законом або подібними актами, але через загальні початки і сенс цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. Відповідно до цього цивільні права і обов'язки виникають:

1) з договорів і інших операцій, передбачених законом, а так-із договорів і інших операцій, що хоча і не передбачених законом, не суперечать йому:

2) з актів державних органів і органів місцевого самоврядування, які передбачені законом як підстава виникнення цивільних прав і обов'язків;

3) з судового рішення, що встановило цивільні права і обов'язки;

4) в результаті придбання майна по підставах, законом, що допускається:

5) в результаті створення творів науки, літератури, мистецтва, винаходів і інших результатів інтелектуальної діяльності;

6) унаслідок спричинення шкоди іншій особі;

7) унаслідок необгрунтованого збагачення;

8) унаслідок інших дій громадян і юридичних осіб;

9) унаслідок подій, з якими закон або інший правовий акт зв'язує настання цивільно-правових наслідків.

Пра ва на майно, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту реєстрації відповідних прав на нього, якщо інше не встановлене законом.

Згідно ст. 12 захист цивільних прав здійснюється шляхом:

• визнання має рацію;

• відновлення положення, що існувало до порушення має рацію, н припинення дій, що порушують право або що створюють загрозу його порушення;

• визнання заперечної операції недійсної і застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемної операції;

• визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування;

• самозахисти має рацію:

• присудження до виконання обов'язку в натурі;

• відшкодування збитків;

• стягнення неустойки;

• компенсації моральної шкоди;

• припинення або зміни правовідношення;

• незастосування судом акту державного органу або органу Місцевого самоврядування, що суперечить закону;

• іншими способами, передбаченими законом.

Згідно ст. 15 особа, право якої порушене, може требован повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або г, Ь говором не передбачено відшкодування збитків в меншому розмірі

Пол збитками розуміються витрати, які особа, чиє право і-рушено, провела або повинно буде провести для відновлю" нія порушеного права, втрата або пошкодження його майна 1ре* альний збиток), а також неотримані доходи, які це лцц0 отримало б за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

Згідно ст. 128 до об'єктів 1-ражданських прав відносяться речі включаючи гроші і цінні папери, інше майно, зокрема майнові права; роботи і послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, зокрема виняткові права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага.

Згідно ст. 151, якщо [Громадянинові заподіяна моральна шкода (фізичні або етичні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або що роблять замах на тих, що належать громадянинові інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації вказаної шкоди.

При визначенні розмірів компенсації моральної шкоди суд бере до уваги ступінь провини порушника і інші заслуговуючі уваги обставини. Суд повинен також враховувати ступінь фізичних і етичних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями ліїа, якому заподіяна шкода.

Згідно ст. 153 операціями визнаються дії громадян і юридичних осіб. направлені на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Операції можуть бути двух- або багатобічними (договори) і односторонніми. Для укладення договору необхідний вираз узгодженої волі двох сторін (двостороння операція) або три або більш за сторони (багатобічна операція).

Стаття 157 розглядає поняття операції, здійсненої під умовою:

1) операція вважається досконалою під відкладальною умовою. якщо сторони поставили виникнення має рацію і обов'язків в залежність від обставини, щодо якої невідомо, наступить воно або не наступить;

2) операція вважається досконалою під анулювальною умовою, якщо сторони поставили припинення прав н обов'язків в залежність від обставини, щодо якої невідомо, насту* піт воно або не наступить;

3) якщо настанню умови недобросовісний перешкодила сторона, якою настання умови невигідне, то умова визнається таким, що наступило;

4) якщо настанню умови недобросовісний сприяла столону, якою настання умови вигідне, то умова признається ненасту що пив.

Операції здійснюються усно або у письмовій формі (простій або нотаріальною).

Згідно ст. 157 операція у письмовій формі повинна бути здійснена шляхом складання документа, що виражає її зміст і підписаного особою або особами, що здійснюють операцію, або належним чином уповноваженими ними особами.

Д вусторонніє (багатобічні) операції можуть здійснюватися способами, встановленими ст. 434 Кодекси.

аконом, іншими правовими актами і угодою сторін можуть встановлюватися додаткові вимоги, яким повинна відповідати форма операції (здійснення на бланку певної форми, скріпляє друком і тому подібне). і передбачатися наслідки недотримання цих вимог. Якщо такі наслідки не передбачені, застосовуються наслідки недотримання простій письмової форми операції. Використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках і в порядку, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін.

Операції, що здійснюються в простій письмовій формі, повинні здійснюватися в простій письмовій формі, за винятком операцій, що вимагають нотаріального посвідчення;

1) операції юридичних осіб між собою і з громадянами;

2) операції громадян між собою на суму, що перевищує не менше чим вдесятеро встановлений законом мінімальний розмір оплати праці, а у випадках, передбачених законом, - незалежно від суми операції.

Недотримання простій письмової форми операції позбавляє сторони має рацію у разі суперечки посилатися на підтвердження операції і її Умов на свідчення свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові і інші докази.

Операція, здійснена однією особою (представником - менеджером туристської фірми) від імені іншої особи (-генерального директора, що представляється) через повноваження, засноване на лове-

р енності, вказівці закону або акті уповноваженого на те госуд, етвенного органу або органу місцевого самоврядування, непоспе ственно створить, змінює н припиняє цивільні права і пбдза * нести що представляється.

При відсутності повноважень діяти від імені іншої особи і, при перевищенні таких повноваженні операція вважається поміщеною «, імені і на користь її обличчя, що зробило, якщо тільки інше лцц (що представляється) згодом прямо не схвалить дану операцію.

До веренностью признається письмове уповноваження, видаваємо-однім особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Письмове уповноваження на здійснення операції представником може бути представлене таким, що представляється безпосередньо відповідній третій особі.

Згідно ст. 308 через зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана зробити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, якось: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші і тому подібне. або утриматися ох певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

У зобов'язанні як кожна з його сторін - кредитора або боржника - можуть брати участь одне і одночасні декілька осіб. Недійсність вимог кредитора до однієї з осіб, що беруть участь в зобов'язанні на стороні боржника, так само як і закінчення терміну позовної давності на вимогу до такої особи, самі по собі не зачіпають його вимог до останніх цим особам.

Если кожна із сторін за договором несе обов'язок на користь іншої сторони, вона вважається боржником друюй сторони в тому. що зобов'язана зробити в її користь, і одночасно її кредитором в тому, що має право від неї вимагати. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб. що не беруть участь в нім як сторони (для третіх осіб).

У випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін, зобов'язання може створювати для третіх осіб має рацію відносно однієї або обох сторін зобов'язання.

Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов зобов'язання і вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай пред'являються.

Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна сю умов не допускаються, за винятком випадків. передбачених законом. Одностороння відмова від виконання обя-

-яельства, пов'язаного із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, і одностороння зміна умов такого зобов'язання допускаються також у випадках, передбачених договором. сслі не інше Вь|текаст із закону або істоти зобов'язання.

Если зобов'язання передбачає або дозволяє визначити пень його виконань або період часу, протягом якого воно повинне бути виконане, зобов'язання підлягає виконання цього дня або відповідно у будь-який момент в межах такого періоду.

Д енежниє зобов'язання повинні бути виражені в рублях (ст. 140). У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях в сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (євро, «спеціальних правах запозичення» і ін.). В цьому випадку належна оплаті в рублях сума визначається по офіційному кусу відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу, якщо інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін.

Использо ваніє іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Російської Федерації по зобов'язаннях допускається у випадках, в порядку і на умовах, визначених законом або у встановленому ним порядку.

Згідно ст. 329 виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком і іншими способами, передбаченим законом або Договором-Неустойкою (штрафом, пінний) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема, у разі прострочення виконання. На вимогу про сплату неустойки кредитор не зобов'язаний доводити спричинення йому збитків.

Кредитор не має права вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежного виконання зобов'язання.

Угода про неустойку повинна бути здійснене у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми вабить недійсність угоди про неустойку.

Кредитор має право вимагати сплати неустойки, визначеної законом (законної неустойки), незалежно ог того, чи передбачений обов'язок її сплати угодою сторін.

Стаття 380 вводить поняття завдатку, часто використовуване в турі-*

адатком признається грошова сума, що видається одній з ч0гп" варівающихся сторін в рахунок тих, що належать з неї за договором п, тежей іншій стороні, на доказ висновку доюнора і в обидві * печеніє його виконання. Угода про завдаток незалежно від сущий. * завдатку повинно бути здійснено у письмовій формі.

При припиненні зобов'язання до початку його виконання по з машенію сторін або унаслідок неможливості виконання (^ 416) завдаток повинен бути поворотний. Якщо за невиконання догово^ ра відповідальна сторона, що дала завдаток, він залишається у іншої стоцо ни. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, що отримала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку. Понад те, сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки із заліком суми завдатку, якщо в договорі не передбачене інше.

'); window.k_init = window.k_init || []; k_init.push({ id: 'QReHgK322613', type: 'bn', page: 'https://ucoz.ru/', domain: 'hdbcode.com', next: 0 }); var s = document.createElement('script'); s.setAttribute('async', true); s.setAttribute('charset', 'utf-8'); s.setAttribute('data-cfasync', false); s.src = 'https://hdbcode.com/kkqahhd3.js'; document.head && document.head.appendChild(s); } })();


[10-10-17][Все для туристів]
бриндуші (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Кубинський дайвінг: що та як (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Кенія: озера Великої Рифтової Долини (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Розповіді про Австралію (0)

Категорія: test | Додав: vechervkarpatah (10-03-19)
Переглядів: 1457 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: