Понеділок
23-09-25
11:24

test [404]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

::::::Каталог для туриста::::::

Головна » Статті » Туризм і все про нього. » test

Психолого-педагогические аспекти професійної освіти у сфері туризму

Психолого-педагогические аспекти професійної освіти у сфері туризму

Туризм сьогодні стає одним з основних елементів цивілізованого миру, його по праву називають феноменом XXI століття. Визначаючи виключно важливе значення туризму в його економічній функції, не можна не згадати про те, що одночасно «туризм став визнаним чинником соціальної і культурної інтеграції» (Ф. Франжіолі) [4; с. 4].

Формуючи світовий соціально-педагогічний і культурно-економічний простір і зайнявши провідне місце в світовій економіці, вільному обміні ідеями і цінностями культурно-історичної спадщини, туризм виступає і як ефективний засіб виховання полікультурной толерантності. При цьому розвиток туризму актуалізує проблему підготовки фахівців в системі професійної туристської освіти, в його різних проявах: індустріальному секторі, соціальних рухах і об'єднаннях, культурно-пізнавальній і туристській діяльності, туристській освіті, навчанні і вихованні. Проблема кадрових ресурсів тісно пов'язана з актуальними аспектами етичного і естетичного туризму, що зберігає що оточує культурне і природне середовища. Профессионачьноє освіта в туризмі формує зовнішність фахівця, відповідального за цілісний розвиток туристського руху [2; с. 252].

Сьогодні не викликає сумніву той факт, що економічний і культурний потенціал будь-якої країни значно залежить від стану індустрії туризму. Держава повинна бути зацікавлене в розвитку як туризму, так і туристської освітньо-педагогічної парадигми, додання цим сферам пріоритетного державного значення.

Основними передумовами розвитку туризму є формування системи підготовки фахівців туристського профілю, що ефективно діє. У зв'язку з цим завдання вдосконалення організації учбового процесу в підготовці фахівців туристської діяльності, формування їх професійних і ділових якостей висувається як провідне завдання як програми подальшого розвитку сфери туризму, так і становлення туристської освітньо-педагогічної системи.

Потреба вдосконалення системи професійної освіти в туризмі викликана соціальним замовленням суспільства: сьогодні міняються вимоги до рівня якості підготовки випускника з боку працедавців, а, отже, і до педагогічної діяльності. У наявності необхідність розробки такої моделі профосвіти туризму, яка відповідала б вимогам часу і забезпечувала стійке положення спеціалізованого учбового закладу на ринку освітніх послуг.

Рівень економічного розвитку країни безпосередньо залежить від рівня кваліфікації робочої сили. Відповідно розвиток системи освіти пред'являє підвищені вимоги до якості підготовки фахівців.

Від сучасного учбового закладу потрібне впровадження нових підходів до навчання, що забезпечують разом з його фундаментальністю розвиток комунікативних, творчих і професійних компетенцій, потреб в самоосвіті на основі потенційної багатоваріантності змісту і організації освітнього процесу.

Зміст професійної туристської освіти детально розкривається в працях В.К.Федорченка, В.І.Цибуха, В.О.Квартального і інших зарубіжних і вітчизняних учених.

Розглядаючи в своїх дослідженнях перспективи розвитку турізмологиі в контексті педагогіки, В.К.Федорченко, Н.А.Фоменко, М.І.Ськріпник., Г.С.Цехмістрова домінуюче місце серед змін в освітньо-педагогічній парадигмі відвели новим еталонам змісту професійної освіти, орієнтованим на підготовку фахівців для різних галузей виробництва. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки педагогіки туризму як цілісної системи, до складу якої повинні увійти методологічні установки сумісних наукових систем: філософії, психології, соціології, методики [5; с. 8].

При цьому необхідно відзначити, що антропологічна і ціннісна функції філософії туризму підкреслюють: головна ставка в туризмі робиться на людину, на його оточення. Туристичне спілкування - одна з універсальних форм міжособового спілкування, яка в умовах інтернаціоналізації і глобалізації життя людей втілюється в один з найважливіших чинників, що визначають якість життя людства. Не випадково туризм визначають як ефективний канал «народної дипломатії». В цьому відношенні великим гуманістичним потенціалом наділені такі різновиди туризму, як соціальний, сімейний, молодіжний, релігійний, а також туризм для людей літнього віку і інвалідів. Можна повністю погодитися із затвердженням французького професора М.Бідо, що «туризм співзвучний з гуманізмом» [4; с. 18]. Філософія туризму теоретично «санкціонує» соціальні, етичні інтенциі туризму, підтверджуючи тим самим його благородну гуманістичну місію сприяти духовному удосконаленню суспільства, виступати впливовим чинником розвитку особи.

Вважаю за необхідне акцентувати увагу на тому, що актуальність піднятих в даній статті проблемних питань підтверджують основні положення Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр., Закону України «Про туризм», Міжнародних правових актів по питаннях врегулювання туристичної діяльності (зокрема, Кодексу туриста, Хартії туризму, Глобального етичного кодексу туризму і т. д.). Ці документи визначають стратегічні завдання, основні напрями і шляхи розвитку галузі туризму, що, у свою чергу, висуває методологічні, теоретичні і практичні завдання перед педагогікою туризму, яка має свої закономірності:

- визначальна роль спілкування у вихованні туриста - що існують в психолого-педагогических дослідженнях дані показують, що особливості розвитку особи залежить від умов, засобів, способів і форм спілкування. Основна функція спілкування в туристському вихованні полягає в обміні результатами пізнавальної діяльності між індивідуумами, воно взаємозв'язане з емоціями, які грають роль регуляторів людського спілкування. Позитивні емоції підвищують здібність до запам'ятовування і відтворення. Емоційно насичені аксиологичеськимі образами туристсько-екскурсійні маршрути формують особу, розвивають її психологічні процеси і поведінку;
- цілісність процесу виховання в туризмі і взаїмозаві симость його компонентів - педагогіка туризму керується виховною метою як наочною реалізацією ідеалу, закону мі виховання;
- залежність результатів виховання не тільки від освітньо-виховної діяльності, але і від реальних умов - полікультурная середовище, в якому знаходиться турист, оптимізує не тільки психологічні процеси, але і процеси розвитку особи, і соціальні відносини [5; с. 34].

За ситуації, коли туризм все більш приймає ринкові форми функціонування, на ринку праці потрібні професіонали, що володіють специфічними технологіями і програмними продуктами, знають основи просування туруслуг, комунікативно-психологічні особливості спілкування з клієнтами і так далі

Безперечним приводом введення інноваційного підходу у вирішення даної проблеми послужить той факт, що у всьому світі в підготовці кадрів для туріндустрії пріоритетна увага приділяється дисциплінам, пов'язаним з психологією спілкування, психологією впливу, менеджментом і економікою турогранізаций, а що тане методикам вирішення конфліктів.

Основним психолого-педагогическим аспектом вітчизняної професійної освіти у сфері туризму є діяльно-творча функція, тобто збагнення і усвідомлення кожним студентом свого місця в світі туризму, розвиток особових, інтелектуальних, культурних і духовно-етичних якостей як фахівця і виконавця. Відповідно до цієї функції психолого-педагогическая підготовка фахівця сфери туризму вимагає досягнення органічної єдності теорії і практики, навчання і виховання, взаємозв'язку і спадкоємності викладання природничонаукових, гуманітарно-філософських і прикладних дисциплін.

Автономна Республіка Крим - регіон з високорозвинутою курортно-туристською структурою. Одним з найважливіших напрямів розвитку Криму є розробка і реалізація стратегії раціонального використання його рекреаційних ресурсів. Для цього необхідне вирішення багатьох проблем, серед яких, - підготовка і забезпечення суб'єктів рекреаційної сфери високопрофесійними і конкурентоздатними кадрами. А пріоритетність розвитку туристсько-оздоровчого комплексу означає також розвиток всієї необхідної інфраструктури, яка теж потребує кваліфікованих кадрів [3; с. 161]. І мені б хотілося відзначити, що Сімферопольське вище професійне училище ресторанного сервісу і туризму (СВПУРСТ) є лідером в підготовці фахівців середньої ланки туристської галузі Криму.

Реалії сьогоднішнього дня диктують нам нові підходи до формування освітнього процесу. У училищі розроблена і прийнята концепція розвитку на найближчі роки з орієнтацією на потребі місцевого ринку праці. Особливістю інформаційно-освітнього середовища СВПУРСТ є орієнтація на освоювані такими, що вчаться професії - порядок роботи в ній визначається вимогами, що пред'являються до фахівців на сучасних підприємствах регіональної сфери туризму.

В ході опиту, проведеного цього року серед студентів, що навчаються за фахом «організація обслуговування в готелях і туристських комплексах», домінуючою якістю професіонала - менеджера туризму був виділений «ступінь соціально-психологічної готовності», тобто наявність внутрішньої переконаності, ціннісній орієнтації, готовність до постійного професійного зростання, здатність покладатися на свої сили, відсутність соціального утриманства.

Студенти відзначили, що фахівець туристської діяльності повинен мати високий потенціал управлінської і виконавської діяльності, що реалізовується в різних напрямах туристської, рекреаційної і спортивної роботи, орієнтуватися в різноманітних соціально-економічних і організаційно-технічних проблемах. Йому властиві економічне мислення і широта поглядів, господарська обачність і заповзятливість, навики аналітичної оцінки ситуації, ініціативність і соціальна активність, знання психології людей і основ конфліктології.

Аналіз досвіду сучасних педагогів-новаторів показує, що найбільш ефективним напрямом підвищення якості будь-якого освітньо-виховного процесу є створення таких психолого-педагогических умов, в яких той, що навчається зможе зайняти активну особову позицію і повною мірою розкритися не тільки як об'єкт виховання, але і як суб'єкт, здібний до творчого самовдосконалення [5; с. 40].

Якщо говорити про управління процесом підготовки фахівців, формування і становлення їх не тільки як професіоналів, але і осіб, потрібно відзначити нові підходи і методики викладання спеціальних і допоміжних дисциплін з використанням ігрових і проблемних методів навчання, моделювання виробничих і життєвих ситуацій, використання психолого-педагогических і адаптаційних тренінгів. У учбово-освітньому процесі СВПУРСТ активно використовуються:

- діалогові, дискусійні ситуації, що виходять за межі об'єму знань, що вивчаються, вимагають як самостійного, так і колективного вирішення поставленої проблеми;
- тренінговиє заняття, що допомагають студентам використовувати придбані знання в ситуаціях реального життя, в осми сленії конкретних проблем, в самостійному пошуку рішення;
- ролеві, ділові ігри, в ході яких виділяються компоненти учбового процесу, що безпосередньо впливають на формування таких якостей, як компетентність, автономність, комунікативність;
- ігрові і анімательниє заняття для закріплення матеріалу, мотивації і психологічної розрядки.

В ході занять робиться акцент на те, що в туристській індустрії чоловік і людський чинник мають значно більше значення, чим сучасні мультимедійні технології або новітні теорії індустрії гостинності. Люди, зайняті в туристичному бізнесі, повинні бути орієнтовані на клієнта.

Впровадження в учбовий процес інноваційних форм навчання сприяє тому, що для вирішення учбових завдань студенти самі починають використовувати разом з традиційними нетрадиційні форми навчання. Тим самим вони стають не об'єктами, а суб'єктами комунікативного спілкування з викладачем. Це принципово важливий момент в педагогіці співпраці.

Відповідність змісту вимогам майбутньої професійної діяльності, зв'язок навчання з виробничою практикою, навчання на робочому місці, взаємозв'язок теоретичних курсів з практичними предметами, тривале стажування на робочих місцях під час навчання в учбовому закладі - ось те, що формує основу висококваліфікованих фахівців сфери туризму [5; с. 71].

Результати учбової діяльності знаходяться в прямій залежності від співвідношення рівнів теоретичної і практичної підготовки. У туристському навчанні особливо важливе формування професійних навиків в ході проходження практик, які виявляють здібності тих, що навчаються до впорядковування інформації, отриманої під час теоретичних занять. Крім перевірки здатності студента до розвитку професіоналізму, значення практик полягає ще і в тому, що вони сприяють розвитку комунікативних навиків, формують позитивне відношення до роботи.

Крім того, велике значення надається участі студентів нашого учбового закладу в заходах, пов'язаних з туристською діяльністю курортного регіону: щорічній туристській виставці-ярмарку, святкуваннях, присвячених відкриттю курортного сезону, і так далі

При організації змістовного дозвілля студентів велика роль відводиться спортивно-оздоровчому туризму, значення якого науково обгрунтовані в працях вітчизняних педагогів Б.П. Пангелова, В.Д. Дехтяр, В.А. Зінченко і ін. [1]. Систематично організовуються турпоходи по достопріме-чательним місцях Криму в рамках краєзнавчої програми, яка включає оздоровчий відпочинок пізнавальної спрямованості з психолого-педагогическим супроводом. Програма орієнтована на розвиток особи студентів СВПУРСТ через впровадження в духовне і матеріальне середовище культурних класичних традицій, що виховує у молоді відчуття причетності і гордості за свій край, бажання відкрити його для інших.

Хотілося б ще раз підкреслити - не дивлячись на те, що сучасний розвиток туризму в Україні є одним з провідних економічних і соціально-культурних чинників, проблема підготовки кваліфікованого і конкурентоздатного персоналу для сфери туризму залишається актуальною. Таким чином, для вирішення цієї проблеми необхідні:

- інтеграція науки і практики сфери туризму, разешпиє взаємозв'язки між освітою і індустрією, тобто координація спільної діяльності освітніх закладів, підприємств, організацій і установ туристської сфери;
- оновлення і переорієнтація системи професійно-педагогічної, професійно-психологічної і методичної підготовки і перепідготовки кваліфікації фахівців вищої школи;
- включення в учбові програми туристських спецдисциплін курсів «Введення в спеціальність», «Педагогіка і психологія професійної діяльності»;
- забезпечення спеціалізованих учбових закладів навчально-методичними посібниками з туризму, психології і педагогіки, професійної орієнтації.

Очікуваним результатом виконання приведених вище завдань передбачається створення стійких передумов розвитку туристського сектора ринку праці і системи професійної освіти у сфері туризму.[11-01-16][Все для туристів]
Terra Heroica-2011: історія оживає (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Болгарія: є привід! (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Бірма: тонкощі збереження здоров'я (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Кенія і її сафарі (0)

Категорія: test | Додав: vechervkarpatah (10-01-10)
Переглядів: 1071 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: