Вівторок
23-06-06
05:52

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

РОЗДІЛ 2 1 2 3


РОЗДІЛ 2. ВІДБИТТЯ ВИТРАТ У ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Облікова політика підприємства - вибрана ним сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Зміст облікової політики є динамічним і залежить від законодавчої та нормативної бази бухгалтерського обліку.

За допомогою бухгалтерського обліку суцільним чином, безперервно і взаємопов'язано відбиваються всі документально підтверджені господарські операції, ніж забезпечуються достовірність, своєчасність і сумарна точність інформації.

Основними завданнями бухгалтерського обліку витрат в туристських організаціях є:
- Своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат по формуванню і просуванню турпродукту;
- Обчислення (калькулювання) фактичної собівартості окремих видів туристського продукту і всього обсягу реалізації;
- Надання управлінським структурам підприємства інформації, необхідної для управління виробничими процесами та прийняття рішення;
- Контроль за економним та раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

У облікову політику підприємства закладається порядок обліку витрат через систему рахунків бухгалтерського обліку та класифікаційні групи витрат.

У розрахунку на планові показники бухгалтерія формує і розробляє, а керівник стверджує облікову політику підприємства, в якій вказується перелік витрат за їх видами і класифікаційними групами.

Як відомо, облікова політика - це документ, що захищає інтереси підприємства в області застосування ним правил організації та ведення бухгалтерського обліку. У ньому закладені норми та умови, в рамках яких підприємство вважає за можливе і достатнім отримувати достовірну та оперативну інформацію про господарську діяльність, спираючись на чинні законодавчі акти. Розробляючи облікову політику, фахівцям необхідно пам'ятати, що вона повинна володіти достатністю для управління, контролю, аналізу та планування господарської діяльності підприємства і знаходити застосування при складанні фінансової та статистичної звітності, будучи одночасно базою для управлінського та податкового обліку.

Відповідно до завдань та з метою виконання управлінських і контрольних функцій облік витрат здійснюється в декількох розрізах.

Для забезпечення обліку всіх витрат у рамках наведеної вище класифікації, розподілу їх між господарськими процесами, виробництвами і видами продукції створена система рахунків бухгалтерського обліку. Кожне підприємство, виходячи із специфіки своєї господарської діяльності, обирає ту чи іншу сукупність рахунків для обліку витрат.

Потім, виходячи з класифікації витрат і чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку, необхідно закріпити основні елементи обліку витрат в обліковій політиці підприємства, тобто визначити основні рахунки, використовувані для визначення собівартості турпродукту, а також види діяльності, види калькуляцій, які формуються за даними певних бухгалтерських рахунків.

З метою реалізації програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Мінфіном Росії розроблено та затверджено наказом від 29.07.98 р. № 34н Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, яке введено в дію з 1 січня 1999 Положення № 34н передбачає право організації на самостійне формування своєї облікової політики виходячи з її структури, галузевої належності та інших особливостей діяльності.

Облікова політика організації будується на основі наступних принципів:
- Майнової відокремленості організації (принцип продекларирован Федеральним законом РФ "Про бухгалтерський облік"). Причому майно і зобов'язання організації існують окремо від майна і зобов'язань власника;
- Безперервності діяльності організації, тобто відсутній намір про її ліквідації (якщо ж цей намір є, то про це потрібно оголосити в обліковій політиці на наступний рік і в пояснювальній записці до річного звіту за минулий фінансовий рік);
- Послідовності застосування облікової політики, тобто обрана на підприємстві облікова політика застосовується послідовно з року в рік;
- Тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, тобто факти відображаються в звітності того періоду, в якому вони здійснені.

Облікова політика організації повинна відповідати вимогам:
- Повноти обліку, тобто відображаються всі факти господарської діяльності;
- Обачності (обережності).

Застосовувані способи обліку повинні забезпечити більшу готовність до відбиття в бухгалтерському обліку втрат, витрат, ніж можливих доходів; тобто виходить асиметричний облік прибутків і збитків: прибуток відображається в обліку після здійснення операцій, а збиток - з моменту виникнення припущення про його можливості. Для покриття таких збитків передбачається створення спеціальних резервів. Це забезпечує також пріоритет змісту перед формою.

При відображенні в обліку господарських операцій необхідно орієнтуватися не тільки на правову основу цих операцій, але й на економічний зміст фактів та умов господарювання:
- Несуперечності - це означає, що дані аналітичного обліку не суперечать, а підтверджують дані синтетичного обліку і дані аналітичного і синтетичного обліку відповідають показникам бухгалтерської звітності;
- Раціональності обліку, тобто облікова політика будується таким чином, щоб облік вівся раціонально та економно, виходячи з розмірів і масштабів діяльності організації.

Поряд з основними вимогами ведення бухгалтерського обліку Положенням № 34-н встановлені вимоги до документування господарських операцій, відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку.

Починаючи з 1 січня 1999 р. організації зобов'язані застосовувати уніфіковані форми за наступними видами майна і сферам діяльності:
- З обліку сільськогосподарської продукції і сировини;
- З обліку праці та заробітної плати;
- З обліку основних засобів;
- З обліку матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів;
- З обліку робіт у капітальному будівництві, включаючи роботу будівельних машин і механізмів;
- З обліку робіт в автомобільному транспорті;
- З обліку результатів інвентаризації;
- З обліку касових операцій;
- З обліку торговельних операцій.

При використанні перерахованих документів організація має право на включення до них додаткових реквізитів, які враховують характер операцій.

Передбачено, що організація може використовувати регістри бухгалтерського обліку, розроблені самостійно або рекомендовані до використання Мінфіном Росії, а також іншими органами, яким федеральними законами надане право регулювання бухгалтерського обліку.

Зміст


[10-01-23][Все для туристів]
Драгобрат (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Латвія: коли туди поїхати (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Бразилія: визначні пам'ятки (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Біблейські місця Йорданії (0)