Вівторок
23-06-06
03:57

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 5. 5.1. Ресурси галузі туризму


Глава 5. Економічні закономірності функціонування та розвитку галузі

5.1. Ресурси галузі туризму

Визначення рекреаційних ресурсів наводиться тут в наступних контекстах:

- Рекреаційні ресурси як результат антропогенної діяльності (впливу людини і його діяльності на природу), які завдяки таким властивостям, як унікальні історичні та художні цінності, оригінальність, естетична привабливість і цілюще-оздоровча значимість можуть бути використані для організованих занять;
- Рекреаційні ресурси як поєднання різних компонентів, факторів природного і антропогенних ландшафтів, що створюють сприятливі умови для різноманітних видів і форм діяльності людини;
- Рекреаційні ресурси як певною мірою трансформовані природні умови і культурно-історичні об'єкти, доведені до ступеня технологічності під впливом суспільних потреб і можливості прямого використання в рекреаційному обслуговуванні.

Отже, до рекреаційних ресурсів відносяться два типи ресурсів: природні і антропогенні.

Природні рекреаційні ресурси це територіальне поєднання природних компонентів з функціональної, тимчасової і територіальної комфортністю рекреаційної діяльності.

Комплексний характер рекреаційної діяльності і різноманіття її зв'язків з природними умовами обумовлює доцільність розгляду як природного рекреаційного ресурсу не тільки територіальне поєднання природних компонентів, але і результати антропогенної діяльності людини (так званий антропогенний чинник в екології).

Рекреаційні ресурси в рекреаційному господарстві виступають як умови рекреаційної діяльності. Для того щоб природні умови стали природними ресурсами, необхідні витрати суспільної праці на їх вивчення, оцінку і підготовку та доведення їх до ступеня технологічності, необхідної для прямого використання в рекреаційному господарстві.

Ресурсну базу туризму складають туристсько-рекреаційні ресурси, які тісно пов'язані між собою. Під туристськими ресурсами розуміють сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, придатних для створення туристичного продукту. Як правило, ці ресурси визначають формування туристського бізнесу в тому чи іншому регіоні.

Туристські ресурси складаються з різних природних, культурно-історичних, а також соціально-економічних об'єктів і явищ (на даній фазі розвитку суспільства), які придатні як основи для надання туристських послуг.

Окремі дослідники до туристських послуг відносять і рекреаційні ресурси, тобто ту частину природних та культурних ресурсів, яка забезпечує відпочинок як засіб підтримки та відновлення працездатності та здоров'я людей. Вони грають важливу роль при реалізації туристичного бізнесу, що здійснюється тільки за наявності таких складових, як капітал, технології, кадри, земля.

Це означає, що для занять туризмом недостатньо наприклад, мати тільки перші три складові. Окрім них необхідно володіти туристично-рекреаційними ресурсами або створювати такі ресурси. Це одна з найважливіших специфічних особливостей туристського бізнесу в умовах ринку. Так як четверта складова туристські ресурси є найбільш дешевою в Росії (в даний час немає федерального податку на туристські ресурси), то в цілому це визначає високу рентабельність туристського бізнесу. Якщо туризм пов'язаний зі створенням туристського ресурсу (а не споживанням наявного), то собівартість туристського продукту різко зростає (за статистикою в Російській Федерації на кінець 2000 р. туристські рекреаційні ресурси економічно оцінювалися у розмірі приблизно 2% національного багатства країни 180 260 млрд руб.) .

Під ресурсами в широкому сенсі цього слова розуміють:

- Екологічні ресурси сукупність средообразующих компонентів, що забезпечують екологічну рівновагу в біосфері та її подразделяющихся;
- Культурні та історичні ресурси об'єкти та комплекси об'єктів (включаючи людей), які забезпечують суспільство інформацією про його походження і розвиток;
- Природні ресурси природні об'єкти і явища, які використовуються в даний час (використовувалися в минулому і будуть використовуватися в майбутньому) для прямого і непрямого споживання, що сприяють створенню матеріальних багатств, відтворенню трудових ресурсів, підтримання умов існування людства, і підвищують якість життя;
- Трудові ресурси кількість, освітньо-культурний рівень і стан здоров'я людей або частини населення, зайнятої суспільно-корисною працею;
- Інформаційні ресурси сукупність впливів і відомостей, які сприймаються людиною через органи чуття і інтелектуально оброблюваних, в тому числі за допомогою спеціальних приладів;
- Естетичні ресурси особливо сприятливе поєднання природних факторів, які позитивно впливають на людину через органи чуття; це частина природних та інформаційних ресурсів;
- Антропогенні ресурси явища, умови і чинники, необхідні для існування людей.

Туристські ресурси мають наступні основні відмітні ознаки:

- Доступність і аттрактивность (привабливість);
- Кліматичні умови;
- Ступінь вивченості;
- Екскурсійна значимість;
- Пейзажні та екологічні характеристики;
- Соціально-демографічні характеристики;
- Потенційний запас;
- Спосіб використання.

Туристично-рекреаційні ресурси використовуються в оздоровчих, туристичних, спортивних і пізнавальних цілях і умовно поділяються на дві групи: природні та інфраструктурні. Динамічний розвиток туристського бізнесу вимагає наявності обох груп. Навіть при високих атрактивних властивості природних ресурсів (без наявності комунікацій, засобів зв'язку, пам'яток культури, мистецтва тощо) туристський бізнес для широкого кола споживачів неможливий. При цьому, незважаючи на свою соціально-гуманну роль, туризм видозмінює екологію. Зниження шкоди від впливу індустрії туризму на екологію регулюється на державному та міжнародному рівнях за рахунок: екологічну освіту, обмеження туристично-рекреаційного навантаження на природні ресурси, податкового регулювання.

При розгляді туристсько-рекреаційних ресурсів найчастіше використовуються два види оцінок: якісна і кількісна.

Кількісна оцінка включає в себе:

1) показники обсягу запасів, необхідних для визначення потенційної ємності територіальних рекреаційних систем, оптимізації навантажень;
2) показники площі поширення ресурсів, сприятливих для рекреаційного використання, встановлення меж санітарних округів;
3) тривалість комфортного сезону використання рекреаційних ресурсів, що визначають сезонність використання і розвитку туризму.

Якісна оцінка рекреаційних ресурсів включає в себе ступеня сприятливих властивостей для певного виду або циклу рекреаційних занять: виразність, контрастність, величність, здатність природних рекреаційних ресурсів пробуджувати позитивні емоції.

Вартість рекреаційних ресурсів, як і природних, в цілому повинна визначатися такими же чином, як вартість національного багатства країни, причому необхідно робити поправку на рекреаційну вартість території. Економічні параметри продукції рекреаційної діяльності та економічна оцінка рекреаційних ресурсів тісно пов'язана з видом ресурсу, його якістю, відстанню від району попиту, технології використання, стану навколишнього середовища. Отже, економічна оцінка рекреаційних ресурсів повинна являти собою систему показників, що відображають економічні результати рекреаційної діяльності з урахуванням їх якісних властивостей.

Багатогранна роль туризму в житті сучасного суспільства (особливо зростаюча економічна ефективність галузі) висунула в число головних завдань наукового дослідження рекреаційних ресурсів розробку методики їх всебічної (в тому числі й економічної) оцінки.

Мета економічної оцінки необхідність об'єктивно відобразити, що втрачає народне господарство і суспільство в цілому при знищенні рекреаційного ресурсу або відмову від його використання на території, де цей ресурс призначений для іншої господарської діяльності.

Відповісти на це питання дуже складно: по-перше, тому, що цей ресурс може бути унікальним і його якості і цінність не можна відшкодувати, по-друге, у ряді випадків інтереси суспільства і * індивіда не збігаються, що може призвести до безповоротної втрати ресурсу як частини національного багатства.

У зв'язку з цим суспільство в цілому щоразу виявляється перед вибором: як ефективніше використовувати ту чи іншу територію незалежно від її насиченості рекреаційними ресурсами; який з форм господарського використання території слід віддати перевагу; які галузі найкраще доповнюють один одного при використанні однієї і тієї ж території; яке поєднання галузей неприпустимо з точки зору використання рекреаційних ресурсів, оскільки веде до значного скорочення економічного ефекту?

Вибір на користь розвитку рекреаційного господарства кращий у тому випадку, якщо інші форми господарського використання даної території мають менший економічний ефект, або ж розвиток інших форм на даній території неможливо через непомірні або тривалих термінів повернення капіталовкладень, або розвиток туризму (як головної галузі народного господарства на цій території) не відповідає стратегічним завданням розвитку регіону. При ситуації, коли шанси декількох галузей рівні, переваги часто визначаються на основі унікальності та атрактивності даної території, показаної в системі "витрати випуск" з урахуванням соціального замовлення суспільства. Однак це всього лише теорія. У практичному житті найчастіше вибір галузі-домінанти диктується потребами суспільства на відповідному етапі соціально-економічного розвитку і виходить з тих переваг тій чи іншій галузі, яка забезпечить найбільш швидке рішення виникаючих соціально-економічних проблем.

Економічний ефект рекреаційної діяльності проявляється, з одного боку, в результативності функціонування установ лікування, відпочинку і туризму, а з іншого у розвитку народного господарства країни в цілому. У зв'язку з цим на практиці залежно від мети застосовуються два основних види оцінок: галузева (з позиції рекреаційної галузі) і народногосподарська (з позиції всього суспільства). Галузева оцінка будується на зіставленні витрат і доходів галузі, а народногосподарська на основі суспільних витрат і виграшу суспільства від використання рекреаційних ресурсів.

На сьогоднішній день запропоновано десятки різних методик розрахунку економічної оцінки рекреаційних ресурсів. Одна з них, зокрема, запропонована американськими фахівцями: у ній за основу беруть суму витрат, вироблену відпочиваючим. Інші беруть до уваги лише транспортні витрати рекреантів на дорогу до місця відпочинку і назад, оскільки вони становлять основну частину витрат. В основі такого підходу лежить закономірність, виявлена М. Клаусом у США, що підтверджує тісний зв'язок між відстанню, транспортними витратами і кількістю відвідувань туристського центру (наприклад, збільшення транспортних витрат на 1 дол скорочує кількість відвідувань у розрахунку на кожну тисячу глядачів найближчого до туристського центра району з 500 до 400, з среднеудаленного з 1200 до 800 і з далекого району зі 100 відвідувань до 0). Грунтуючись на цій закономірності, вартість рекреаційних ресурсів даного туристичного центру можна приймати як різницю між транспортними витратами на туристську поїздку до місця відпочинку і назад та його загальними витратами, помножену на кількість відпочиваючих протягом року.

Частина фахівців пропонує за економічну оцінку рекреаційних ресурсів приймати повні витрати відпочиваючих за будь-який період (як правило, за рік), оскільки рекреаційні ресурси, будучи у своїй основі природними, представляють частину національного багатства і є його постійним компонентом. Але визначати вартість з розрахунку витрат за один рік, мабуть, не зовсім точно, тому що це не відобразить істинної цінності ресурсів, оскільки в разі раціонального використання їх експлуатація може тривати досить довго.

Принципи районування повинні враховувати всі сторони природи, взяті у взаємодії. Завдання фізико-географічного районування полягає у виділенні територій, що володіють спільністю природних умов. Таксономічний обсяг географічної одиниці визначається складністю їхньої структури. Як правило, велику площу займають більш складні структури, але це спостерігається не завжди: при одному і тому ж таксономічному обсязі гірські райони мають меншу площу, ніж рівнинні.

При визначенні районування необхідно прийняти певну систему таксономічних одиниць.

Нами прийнята наступна система фізико-географічного районування: область і підобласть, округ і подокруг, район і підрайон, місцевість і більш дрібні одиниці.

З нашої точки зору фізико-географічне районування неподільне щодо клімату і певною мірою відповідає кліматичному району як останній ступінь макрокліматічес-кого поділу, що знаходиться в залежності від зональних і дол-Готня-провінційних кліматичних процесів. Усередині фізико-географічного району клімат можна вважати однаковим, тобто кліматичні відмінності рельєфу в подібних умовах тут настільки малі, що не відображаються помітно на характеристиках.

Основні принципи фізико-географічного районування включають в себе: облік всіх компонентів природи (комплексність); облік структурних і генетичних особливостей (ланд-шафтно-генетичний принцип); облік господарської діяльності людини; виділення територій за ступенем складності їх структури

Зміст


[10-01-23][All for the tourists of]
Rescue service (2)

[09-09-19][Карпати]
Карпатські Краєвиди, Україна. (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Йорданське побережжя Мертвого моря. Все найкраще (0)
[09-08-22][Відпочинок за кордоном.]
Греція: Блюда і напої (0)