Середа
23-06-07
10:34

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.4. Планування розвитку галузі туризму


4.4. Планування розвитку галузі туризму

Відомо, що туризм є надзвичайно складну комплексну систему, вовлекающую до сфери свого впливу різні сектори економіки. Разом з тим до 1990-х рр.. багато країн розвивали туризм без будь-якого планування або розгляду його на тлі загальних процесів економічного розвитку суспільства.

Як показує досвід безконтрольного, випадкового розвитку туризму, це призвело до численних проблем екологічного, економічного і соціального характеру, до яких можна віднести деградацію навколишнього середовища і втрату національної самобутності, які знижують у свою чергу потік туристів і ведуть до економічних втрат.

У сучасному світі, в умовах неконкурентоспроможності економіки багатьох країн на світовому ринку, багато урядів розглядають туризм як чи не єдину можливість свого успішного економічного розвитку. Ставлення до туризму як до інструменту розвитку суспільства і економіки базується на його ефективності в якості потужного ресурсу зайнятості населення, а також збільшення доходів і відновлення загублених з різних причин природних та культурних ресурсів.

Відомо також, що рівень економічного розвитку різних країн і регіонів відрізняється широкою різноманітністю. Деякі держави процвітають, а в той час як інші намагаються стримати процес суспільного і економічного падіння. В останньому випадку матеріальне й духовне середовище суспільства найчастіше знаходяться в занепаді, і туризм (як ніколи до речі) стає потенційно привабливою заміною підприємств виробничого та інших сфер бізнесу. З цієї причини в даний час всі країни, що володіють розвиненою індустрією туризму, прийшли до розуміння того, що планування туризму становить основу його цивілізованого розвитку.

Однак, перш ніж почати вивчення і аналіз принципів планування туризму, необхідно спочатку засвоїти, що таке планування туризму і чому воно необхідне.

Найвідоміший американський фахівець і міжнародний консультант у сфері планування туризму Едвард Інскіп визначив це поняття як організація майбутнього для досягнення ряду певних цілей і завдань.

Вперше про необхідність і важливість планування туризму було заявлено в знаменитій Гаазької декларації по туризму, прийнятої на Міжпарламентської конференції по туризму, проведеної міжпарламентською групою Нідерландів спільно з запрошеними нею Міжпарламентським союзом (МПС) і Всесвітньої туристської організацією в квітні 1989 р. в Гаазі. Міжпарламентська конференція по туризму оголосила Гаазьку декларацію інструментом міжнародного співробітництва та закликала парламенти уряду, державні та приватні організації, асоціації та установи, відповідальні за туристську діяльність, професіоналів в галузі туризму, а також самих туристів ретельно враховувати її принципи в тому вигляді, в якому вони викладені у декларації, і грунтуватися на них у своїй діяльності.

Гаазька декларація вперше визначила необхідність вжиття заходів, спрямованих на те, щоб туризм становив частину комплексного плану розвитку країни поряд з іншими пріоритетними секторами: сільським господарством, промисловістю, охороною здоров'я, соціальним забезпеченням, освітою та ін Таким чином, туризм був офіційно названий галуззю, якої держави повинні приділяти таку ж увагу, як і інших видів соціально-економічної діяльності.

У цій декларації визначається необхідність вжиття ефективних заходів для "... сприяння комплексного планування туристського розвитку на основі концепції сталого розвитку, а також визначено, що туризм повинен плануватися державними властями за участю туристської індустрії на комплексній та послідовній основі з урахуванням всіх аспектів цього явища" .

В даний час стало очевидним і прийнятих на міжнародному рівні не тільки те, що планування і контроль розвитку туризму є обов'язковою основою забезпечення його успішного розвитку, а й те, що підходи до планування туризму, визначення його ролі і місця в розвитку країни або регіону повинні розглядатися в межах широкого контексту суспільного економічного розвитку.

Важливість планування туризму підтверджується і тим фактом, що офіційним основним пріоритетом діяльності Всесвітньої туристської організації (ВТО), найбільш авторитетної міжнародної міждержавної організації у світі в сфері туризму, є надання практичної допомоги країнам в області стратегії планування туризму, туристської політики, розвитку туризму з урахуванням специфіки регіону, зв'язку туристської галузі з національною економікою, оцінки перспектив розвитку туризму.

Планування туризму, спрямоване одночасно на запобігання негативних впливів і разом з тим виконання цілей і завдань розвитку суспільства, має здійснюватися, як уже згадувалося, відповідно до принципів так званого сталого розвитку. Вперше визначення і концепція сталого розвитку були запропоновані в доповіді Всесвітньої комісії з навколишнього середовища та розвитку в 1987 р., представленому і схваленому на Генеральній асамблеї ООН.

На час Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що проходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., ідея сталого розвитку остаточно усталилася і отримала дієву підтримку на світовому рівні. Відповідно до визначення "стійким розвитком називається процес, в рамках якого розвиток відбувається без нанесення шкоди ресурсів і їх виснаження, що й робить розвиток можливим. Це, як правило, досягається або таким управлінням ресурсами, при якому вони можуть відновлюватися з тією ж швидкістю, з якою вони використовуються, або перемиканням з повільно відновлюваних ресурсів на швидко поновлювані. При такому підході ресурси можуть бути використані як майбутнім, так і справжнім поколіннями ".

До основних принципів сталого розвитку віднесено:
o екологічна стійкість, яка забезпечує: збалансованість розвитку і підтримки основних екологічних процесів, розвиток, сумісний з культурою, самобутністю та життєвими цінностями місцевого населення;
o економічна стійкість, що забезпечує економічну ефективність розвитку і метод управління ресурсами, що дозволяє їх використання майбутніми поколіннями.

Таким чином, концепція сталого розвитку представляє собою основу для досягнення цілей розвитку без нанесення шкоди навколишньому середовищу і є процесом планованих змін, в рамках яких всі інструменти розвитку від експлуатованих ресурсів до інвестиційних стратегій та інституційних елементів приводяться у відповідність не тільки зі справжніми потребами, а й з інтересами майбутніх поколінь.

Туризм планується на національному, регіональному, місцевому рівні, а також на рівні планування "дестинацій", або "територій туристського розвитку".

Національний і регіональний рівні (довгостроковий і стратегічні рівні планування туризму) припускають формування державної, республіканської, регіональної чи обласної політики розвитку туризму, законодавчих основ його розбудови, координацію туристської діяльності як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, а також розгляд інших елементів, необхідних для розвитку та управління туризмом на стратегічному рівні, таких як створення рекламно-інформаційної системи, що забезпечує пропаганду образу країни або регіону як сприятливого для туризму, створення єдиних засад системи освіти, професійної підготовки і перепідготовки кадрів для сфери туризму, наукове забезпечення туристської діяльності та ін

Першочерговим функцією стратегічного туристського планування є формування національної туристської політики. Це обумовлено тим, що ця політика відіграє ключову роль у визначенні напрямку туристського розвитку та приведення його у відповідність з потребами та інтересами населення країни. Створення системи управління туристською політикою також є найважливішим аспектом планування туризму на національному рівні. Інші важливі завдання, звичайно наважуються в зарубіжній і у вітчизняній практиці на національному рівні, включають в себе:
o стратегічне планування матеріальної бази, при якому визначаються головні об'єкти туристського показу, регіони туристського розвитку та основні транспортні артерії;
o створення національних стандартів за такими напрямами, як безпека, підготовка кадрів, а в багатьох країнах охорона здоров'я.

При цьому слід зазначити тісний взаємозв'язок між різними рівнями державної виконавчої влади, що здійснюють планування туризму. Чим більш успішно реалізуються національні та регіональні програми туристського планування, тим більше втягнутими у яких виявляються місцеві муніципальні міські та сільські адміністрації.

Місцевий оперативний рівень планування туризму охоплює більш детальні локальні програми формування та розвитку об'єктів туристського показу, курортів, рекреаційних територій, різних видів туризму міської, культурного, наукового та інших, в масштабах не більших, ніж місто.

На відміну від довгострокового та стратегічного місцевий рівень планування зосереджений на виявленні та вирішенні нагальних питань, пов'язаних з конкретними територіями, об'єктами, послугами чи інституційними елементами. При цьому слід пам'ятати, що розвиток туризму на місцевому рівні має здійснюватися з врахуванням регіонального і національного розвитку і не суперечити йому за своїм змістом.

Прикладами діяльності, зазвичай асоціюється з плануванням туризму на місцевому рівні, є:

- Функціональне зонування рекреаційних територій, що визначає їх планувальне рішення, ландшафтне проектування, розміщення та принципи архітектурно-планувальної організації окремих об'єктів;
- Формування та дотримання місцевих нормативно-правових актів; сприяння участі в процесі реалізації всіх зацікавлених у розвитку туризму людей і організацій;
- Планування місцевої туристичної інфраструктури, включаючи визначення потреб у тепло-, електро-та водопостачанні;
- Забезпечення доступності всіх туристських об'єктів для місцевого населення;
- Забезпечення рекреаційних та побутових послуг як для туристів, так і для місцевого населення;
- Сприяння в наданні послуг, пов'язаних з професійною освітою, підготовкою та перепідготовкою кадрів для місцевої індустрії туризму, а також інших послуг, що стосуються людських ресурсів;
- Фінансування туристського розвитку;
- Маркетинг і просування місцевих визначних пам'яток і туристських програм;
- Питання оподаткування.

У практиці більшості країн ступінь участі місцевої адміністрації в процесі туристського планування змінюється в міру реалізації програми розвитку туризму. Наприклад, у випадку, коли місцева адміністрація визначає територію для розвитку туризму, її первісне участь буде досить значним: муніципальні влади наймають для роботи архітекторів, інженерів, економістів, соціологів, екологів та інших фахівців. У міру реалізації програми адміністрація поступово "йде на задній план" і передає лідерство компаніям приватного сектора в питаннях організації фінансування, найму фахівців і консультантів, у будівництві та управлінні туристськими інфраструктурою та послугами.

Широко поширений в сучасній зарубіжній туристської практиці термін "планування дестинації" {destination planning) часто використовується для визначення планування забудови географічного регіону, який має досить необхідними послугами, пам'ятками, інфраструктурою та потенціалом для залучення туристів. Цілком залежачи від природи і характеру туристського розвитку і територіальних аспектів, дестинації може бути регіональної за масштабом, охоплюючи безліч рекреаційних територій та міст, або вона може бути локальною. Для позначення дестинації також часто використовується термін "територія туристського розвитку". Наприклад, дестинацій, або територією туристського розвитку, є Анталія в Туреччині, що включає в себе сім сіл і три древні міста. Прикладами вітчизняних дестинації можуть служити території Сочі (від Адлера до Лазаревської) або Великої Ялти, що охоплюють майже весь південний берег Криму (від Алушти до Сімеїзу).

Незалежно від територіального розміру дестинації її ключовою характеристикою є те, що вона являє собою комплексне простір, що включає в себе достатню кількість засобів розміщення і туристських визначних пам'яток, туристську інфраструктуру, а також туристську громадськість, здатну забезпечити необхідну зайнятість населення в сфері туризму і необхідні транспортні зв'язки усередині зони відпочинку.

Туристське планування є досить трудомістким і складною справою, тому в плануванні та реалізації будь-якої діяльності в туризмі беруть участь люди та організації, здатні здійснювати реальний вплив на напрямки та результати туристської діяльності. До них, як правило, належать:

- Місцеве населення;
- Сфера бізнесу (іноді навіть не пов'язана з туризмом);
- Політичні та інші офіційні особи;
- Професійні об'єднання та громадські організації працівників сфери туризму;
- Офіційні представники уряду чи адміністрації будь-якого рівня, пов'язані з туристським законодавством і розвитком.

Представники кожної з перерахованих категорій вносять свій особливий внесок, власні знання та пропозиції на загальний стіл для прийняття рішень. Слід ще раз підкреслити, що їхня участь особливо важливо на ранній стадії процесу планування для загальної підтримки і надання стабільності цього процесу і, таким чином, зменшує ймовірність виникнення проблем у майбутньому з боку осіб та організацій, з різних причин не брали участь в плануванні туризму на першому етапі.

Туристське планування комплексний процес, що залучає до сфери свого впливу безліч людей і організацій з різних областей діяльності. У зв'язку з цим воно може бути піддано впливу факторів, які впливають на процес планування. Це найбільш часто відбувається в тих випадках, коли суспільство очікує, що туризм зможе розв'язати більшість економічних і соціальних проблем. На жаль, такі очікування найчастіше спостерігаються в країнах і регіонах, що знаходяться в стадії економічної депресії і скованих бюджетними обмеженнями, скорочують можливості уряду фінансувати і підтримувати розвиток індустрії туризму.

У таких країнах уряди, які не мають можливості повноцінно фінансувати розвиток туристичної індустрії, найчастіше спрямовують свою діяльність на усунення планового розвитку та регулювання туризму і покладають ці питання на приватний сектор. При цьому туристський бізнес, як правило, побоюється консолідації приватного сектора в галузі через острах зниження власної конкурентоспроможності в нестабільній ситуації на ринку.

Разом з тим Гаазька декларація свідчить: "Туризм може бути ефективним засобом сприяння соціально-економічному зростанню країни, якщо одночасно приймаються необхідні заходи для того, щоб вирішити найбільш термінові національні завдання і дозволити національній економіці досягти прийнятного рівня самозабезпечення".

Іноді при плануванні туризму на місцевому рівні доводиться боротися зі скептицизмом населення, заснованим на неможливості отримання ним негайних особистих вигод від туризму. За кордоном поширеним випадком є настороженість місцевих жителів до туристського розвитку з-за боязні його негативного екологічного впливу.

Дуже часто процес туристського планування зупиняється через громадських виступів на захист навколишнього середовища і (особливо) дій з боку різних ініціативних груп по цьому захисті. При цьому складність і ціна пройденого шляху планування можуть бути до цього часу достатньо високими.

Крім цього, плануючи туризму доводиться мати справу з різними видами впливів, заснованих на ринковій конкуренції і є результатом постійно мінливих технологій, появи нових дестинацій і змін у перевагах туристів.

Однак, як показує міжнародний досвід, при відсутності попереднього комплексного планування туризму в туристських центрах з часом виникають проблеми (в основному екологічного і соціального характеру), що стають очевидними перш за все для туристів. Зрозуміло, що на сучасному туристичному ринку, що знаходиться під жорстоким пресом конкуренції, туристи негайно оберуть для себе інші дестинацій.

Планування туризму так само, як і планування будь-якого іншого виду діяльності, має на меті досягнення успіху і недопущення або усунення проблем.

Відомо, що комплексне планування вимагає часу і може викликати тривалі дискусії і суперечки, оскільки різні політичні партії, урядові та адміністративні структури, місцеве населення переслідують свої власні цілі та інтереси.

Проте загальний зміст планування туризму полягає в тому, щоб позначити його основні напрями та види розвитку, оцінити переваги, як і недоліки пропонованої
концепції розвитку, а також визначити принципи успішного розвитку, тобто досягнення успіху за умови недопущення або мінімізації проблем до початку дискусій, будівництва або того моменту, коли вчинені помилки стануть або дуже дорогими, або невиправними.

Таким чином, туризм може принести безліч прямих і непрямих економічних вигод лише при ретельному і комплексному плануванні.
Контрольні питання і завдання

1. Дайте визначення туристської зони відпочинку.
2. Наведіть приклади позитивного і негативного соціально-культурного, екологічного та економічного впливу туризму.
3. Для яких країн характерний негативний і позитивний туристський баланс і чому?
4. Поясніть сутність мультиплікатора туризму.
5. Дайте визначення "сталого розвитку туризму" і перерахуйте його основні принципи.

Зміст


[10-03-13][All for the tourists of]
on spokes (0)

[09-07-30][Відпочинок і поради]
Свято приходу весни (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Визначні пам'ятки Камбоджі (0)
[09-08-31][Відпочинок і поради]
Абхазія - чи варто туди їхати цього літа (0)