Четвер
23-06-08
00:18

test [404]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

::::::Каталог для туриста::::::

Головна » Статті » Туризм і все про нього. » test

2.2. Технологія підготовки нової екскурсії

2.2. Технологія підготовки нової екскурсії

Створення нової екскурсії по будь-якій темі - складний процес, що вимагає активної участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, ступені практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію.

Екскурсія - це результат двох найважливіших процесів: її підготовки і проведення. Вони зв'язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість проведення екскурсії при непродуманій підготовці.

У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основні напрями:

- розробка нової теми екскурсії (новою взагалі або новою тільки для даної екскурсійної установи);
- підготовка початківця або вже працюючого екскурсовода до проведення новою для нього, але вже раніше розробленій екскурсії, що проводиться в даній установі.

П ервоє напрям - процес створення нової для екскурсійної установи екскурсії.

Підготовка нової екскурсії доручається творчій групі. У її склад включається від 3 до 7 чоловік, а в окремих випадках і більше, залежно від складності теми. В більшості своїй це екскурсоводи, що працюють в установі. Часто як консультанти запрошуються фахівці різних галузей - науковці музеїв, викладачі вузів і середніх шкіл і так далі

Зазвичай кожному з учасників творчої групи доручається розробка одного з розділів, одній з підтем екскурсії або одного або декількох питань підтеми. В цілях контролю за роботою вибирається керівник творчої групи.

По дготовка нової екскурсії проходить три основні ступені:

- Попередня робота - підбір матеріалів для майбутньої екскурсії, їх вивчення (тобто процес накопичення знань по даній темі, визначення мети і завдань екскурсії). Одночасно з цим відбувається відбір об'єктів, на яких буде побудована екскурсія.
- Безпосередня розробка самої екскурсії включає: складання екскурсійного маршруту; обробку фактичного матеріалу; роботу над змістом екскурсії, її основною частиною, що складається з декількох основних питань; написання контрольного тексту; роботу над методикою проведення екскурсії; вибір найбільш ефективних методичних прийомів показу і розповіді під час проведення екскурсії; підготовку методичної розробки нової екскурсії; написання екскурсоводами індивідуальних текстів.
- Завершальний ступінь - прийом (захист) екскурсії на маршруті. Затвердження нової екскурсії керівником екскурсійної установи, допуск екскурсоводів, що захистили свою тему, до роботи на маршруті.

У простому вигляді схема всіх екскурсій незалежно від теми, вигляду і форми проведення однакова: вступ, основна частина, висновок.

Вступ, як правило, складається з двох частин:

- організаційною (знайомство з екскурсійною групою і інструктаж екскурсантів про правила безпеки в дорозі і поведінки на маршруті);
- інформаційною (коротке повідомлення про тему, протяжність і тривалість маршруту, часу відправлення і прибуття назад, санітарних зупинках і місці закінчення екскурсії).

Основна частина будується на конкретних екскурсійних об'єктах, поєднанні показу і розповіді. Її зміст складається з декількох підтем, які повинні бути розкриті на об'єктах і об'єднані темою. Кількість підтем екскурсії звичайна від 5 до 12. При цьому важливим для створення екскурсії є підбір об'єктів так, щоб були тільки ті об'єкти, які допомагали б розкрити зміст теми екскурсії, причому в певному дозуванні за часом і залежно від значущості тієї або іншої підтеми в даній екскурсії.

Висновок, як і вступ, не пов'язаний з екскурсійними об'єктами. Воно повинне займати за часом 5-7 хвилин і складатися з двох частин. Перша - підсумок основного змісту екскурсії, вивід по темі, що реалізовує мету екскурсії. Друга - інформація про інші екскурсії, які можуть розширити і поглибити дану тему. Висновок так само важливий, як і вступ, і основна частина.

Дуже важливо, щоб екскурсія була достатньо цікава. Але не менш важливий, щоб вона не була переобтяжена потоком непотрібною туристам інформації, щоб спосіб подачі матеріалу не був утомливим, а сприяв би якнайкращому сприйняттю її тією або іншою категорією екскурсантів. У зв'язку з цим тематика екскурсії неодмінно повинна бути зорієнтована на певну категорію екскурсантів (дорослих або дітей, молодь, міських або сільських жителів, працівників гуманітарних професій, іноземців і т. д.). Такий облік називається диференційованим підходом до екскурсійного обслуговування. Він повинен враховувати не тільки інтереси, але і цілі споживачів. Якщо екскурсія надається, наприклад, в рамках фольклорного туру, то основний упор в розповіді і показі необхідно робити на історію, пам'ятники, національні особливості регіону. Якщо ж екскурсія входить в програму ділового туру, то слід приділяти увагу показу різних ділових і суспільних центрів і тому подібне При організації екскурсійного обслуговування в рамках курортного відпочинку привабливі екскурсійні прогулянки із спостереженням природних ландшафтів, пам'ятників, об'єктів.

В процесі підготовки нової екскурсії можна виділити ряд основних етапів, які розташовуються в певному порядку. Розглянемо їх в тій послідовності, яка склалася в практиці роботи екскурсійної установи.

Вперше поняття "Етапи підготовки екскурсії" було введене в ужиток в 1976 р. Тоді ж було названо п'ятнадцять етапів:

1. Визначення мети і завдань екскурсії.
2. Вибір теми.
3. Відбір літератури і складання бібліографії.
4. Визначення джерел екскурсійного матеріалу. Знайомство з експозиціями і фондами музеїв по темі.
5. Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів.
6. Складання маршруту екскурсії.
7. Об'їзд або обхід маршруту.
8. Підготовка контрольного тексту екскурсії.
9. Комплектування "портфеля екскурсовода".
10. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії.
11. Визначення техніки ведення екскурсії.
12. Складання методичної розробки.
13. Складання індивідуальних текстів.
14. Прийом (здача) екскурсії.
15. Затвердження екскурсії. Визначення мети і завдань екскурсії

Робота над будь-якою новою екскурсією починається з чіткого визначення її мети. Це допомагає авторам екскурсії більш організовано вести роботу надалі. Мета екскурсії - це те, ради чого показуються екскурсантам пам'ятники історії і культури і інші об'єкти. Розповідь екскурсовода підпорядкована тій же кінцевій меті. Назвемо декілька цілей: виховання патріотизму, любові і пошани до Батьківщини, суспільно-корисної праці, до інших народів; естетичне виховання, а також розширення кругозору, отримання додаткових знань в різних областях науки і культури і так далі Завдання екскурсії - досягти цілей шляхом розкриття її теми.

Вибір теми

Вибір теми залежить від потенційного попиту, конкретного замовлення або цілеспрямованого створення певної тематики екскурсій. Кожна екскурсія повинна мати свою чітко певну тему.

Тема є стрижнем, який об'єднує всі об'єкти і підтеми екскурсії в єдине ціле. Відбір об'єктів при створенні екскурсії учасники творчої групи ведуть, постійно звіряючи свої матеріали з темою. Проте мало відібрати об'єкт по темі, треба знайти конкретний матеріал, на якому ця тема буде розкрита з найбільшою повнотою і переконливістю. Угрупування тим лежить в основі існуючої класифікації екскурсій. Відбір літератури і складання бібліографії

В ході розробки нової екскурсії складається список книг, брошур, статей, опублікованих в газетах і журналах, які розкривають тему. Призначення списку - визначити зразкові межі майбутньої роботи по вивченню літературних джерел, надати допомогу екскурсоводам у використанні необхідного фактичного і теоретичного матеріалу при підготовці тексту. Перелік літератури розмножується в декількох екземплярах для зручності в роботі групи і тих екскурсоводів, які в майбутньому готуватимуться до проведення екскурсій по даній темі. У переліку називаються автор, назва, рік видання, а також розділи, розділи, сторінки. При великій кількості літературних джерел список може бути роздільний на дві частини: "Основна література" і "Додаткова література".

Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу

Крім публікацій у пресі, можуть бути використані інші джерела. Автори екскурсії складають їх перелік, в який входять державні архіви, музеї, хронікально-документальні і науково-популярні кінофільми, де містяться матеріали по темі екскурсії. Як джерело можуть бути використані спогади учасників і очевидців історичних подій. Проте при використанні мемуарних матеріалів щоб уникнути неточностей і тенденційності слід проявляти обережність. Для розповіді повинні бути відібрані тільки достовірні, ретельно перевірені факти і відомості. Значну допомогу в пошуку і систематизації матеріалу екскурсій можуть надати комп'ютерні енциклопедії, зокрема мультимедійні бази даних на лазерних дисках (Сd-rом).

Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів

Показ об'єктів, як вже наголошувалося, є частиною, що займає очолююче положення в екскурсії. Правильний відбір об'єктів, їх кількість, послідовність показу надають вплив на якість екскурсії.

В даний час на державному обліку знаходиться понад 150 тис. пам'ятників історії, археологія і культура, а в музеях країни зберігається близько 40 млн експонатів.

Як об'єкти можуть бути:

- пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями в житті нашого народу, розвитком суспільства і держави (наприклад, Куликове поле, Бородіно, місця Курської битви і ін.);
- будівлі і споруди, меморіальні пам'ятники, пов'язані з життям і діяльністю видатних особистостей, твори архітектури і містобудування, житлові і суспільні будівлі, будівлі промислових підприємств, інженерні споруди (фортеці, мости, башти), мавзолеї, будівлі культурного призначення і інші споруди;
- природні об'єкти - ліси, гаї, паркі, річки, озера, ставки, заповідники і заповідники, а також окремі дерева, реліктові рослини і др.;
- експозиції державних і народних музеїв картинних галерей, постійних і тимчасових виставок;
- пам'ятники археології - городища, стародавні стоянки, поселення, кургани з похованнями, земляні вали, дорогі, гірські вироблення, загороди, святилища, канали і др.;
- пам'ятники мистецтва - витвори образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, скульптура, садово-паркове і ін. мистецтво.

Э кськурсионниє об'єкти класифікуються:

- за змістом - однопланові (твір живопису, річка, рослина, тварина, будинок) і багатопланові (архітектурний ансамбль, ліс, поле, вулиця, площа міста);
- по функціональному призначенню - основні, які служать основою для розкриття підтем, і додаткові, такі, що показуються під час переїздів (переходів) між основними об'єктами в ході логічних переходів в розповіді;
- по ступеню збереження - що повністю збереглися, дійшли до наших днів із значними змінами, частково збереглися, втрачені.
еред
П екскурсійними працівниками при створенні екскурсії коштує завдання - відібрати з безлічі об'єктів найцікавіші і на вигляд, і за тією інформацією, яку вони з собою несуть.
вільний
Пра відбір об'єктів забезпечить зорову основу сприйняття екскурсійного матеріалу і глибоке розкриття теми. Слід так організувати цю справу, щоб одні і ті ж об'єкти не кочували з екскурсії в екскурсію. По можливості у кожної теми повинні бути "свої" об'єкти. Різноманітність об'єктів дає можливість забезпечити правильне чергування вражень у екскурсантів, дозволяє зберегти елемент новизни при вивченні різних тим.
неможливо
Если виключити той або інший об'єкт з передбачуваного маршруту зважаючи на його унікальність (наприклад, "Мідний вершник" в Санкт-Петербурзі, Червона площа в Москві і ін.), які показуються у ряді екскурсій (оглядовою, історичною, літературною, мистецтвознавчою), то такий об'єкт повинен бути розкритий особливо. При його показі повинні бути виявлені ті характерні риси, які не знайшли віддзеркалення в екскурсіях на інші теми. При показі і розповіді таких об'єктів залежно від теми кожного разу повинен бути використаний інший матеріал. Тому інтерес екскурсантів при їх повторному огляді, як правило, не знижується.

У практиці підготовки екскурсій вироблена певна методика оцінки екскурсійних об'єктів. Застосування цієї методики особливе важливо в тих випадках, коли творці нової екскурсії, зустрічаючись на маршруті з декількома об'єктами, схожими за змістом, можуть вибрати ті з них, які найцікавіші для даної теми.

Дл я оцінки об'єктів, які включаються в екскурсію, рекомендується використовувати наступні критерії:

Пізнавальна цінність - зв'язок об'єкту з конкретною історичною подією, з певною епохою, життям і творчістю відомого діяча науки і культури, художні достоїнства пам'ятника, можливість їх використання в естетичному вихованні учасників екскурсії.

Популярність об'єкту, його популярність серед населення (наприклад, такі об'єкти, як Червона площа, Останкинськая телевізійна башта, пам'ятник "Тисячоліття Росії" в Новгороді, і ін.).

Незвичність (екзотичність) об'єкту. Мається на увазі особливість, неповторність пам'ятника історії і культури, будівлі, споруди (наприклад, суцільнозварною міст імені Е.О. Патона через Дніпро в Києві). Незвичність об'єкту може бути також пов'язана з якоюсь історичною подією, яка відбулася в даній будівлі, на місці установки даного пам'ятника, з легендою або історичною подією (наприклад, церква царевича Дмитра в Угличі, храм "Спас-на Крові" в Санкт-Петербурзі на місці загибелі царя Олександра II). Екзотичність може бути природного характеру (наприклад, сталактито-сталагмитовые карстові печери в Новому Афоне, в Абхазії).

Виразність об'єкту, тобто зовнішня виразність об'єкту, його взаємодія з фоном, навколишнім середовищем - будівлями, спорудами, природою. Перевага віддається тому об'єкту, який найкращим чином вписується в місцевість, гармонує з іншими об'єктами, з ландшафтом (наприклад, будівля Московського університету на Ленінських Горах, храм Покриву на Нерлі (м. Владимир), мости в Санкт-Петербурзі).

Збереження об'єкту. Проводиться оцінка стану об'єкту в даний момент, його підготовленості до показу екскурсантам.

Місцезнаходження об'єкту. При відборі об'єктів повинні враховуватися відстань до пам'ятника, зручність під'їзду до нього, придатність дорогі для автотранспорту, можливість підвезення до об'єкту екскурсантів, природна обстановка, що оточує даний об'єкт, наявність місця, придатного для розташування групи з метою спостереження.

Тимчасове обмеження показу об'єкту (за часом доби, по днях, місяцях і сезонах) - це коли відвідини і огляд об'єкту неможливі із-за поганої видимості або сезонності.

Э кськурсия не повинна бути переобтяжена великою кількістю відвідуваних об'єктів, оскільки це збільшує її тривалість і викликає стомлюваність екскурсантів, а увага і інтерес при цьому слабшають. Оптимальна тривалість міської екскурсії складає 2-4 академ. години, при цьому екскурсанти з цікавістю сприймають не більше 15-20 екскурсійних об'єктів.

У екскурсію можуть входити об'єкти як однієї групи (наприклад, пам'ятники архітектури), так і декількох груп (пам'ятні місця, історичні пам'ятники, житлові будівлі, природні об'єкти). Набір об'єктів залежить від теми екскурсії, її змісту, складу екскурсійної групи. Неправильно, наприклад, коли вся оглядова екскурсія побудована виключно на показі скульптурних пам'ятників і монументів. Слід уникати одноманітності побудови зорового ряду. Зорові враження екскурсантів будуть неповними, якщо в маршрут разом з пам'ятниками і монументами не буде введений показ окремих будівель і вулиць, площ, пам'ятних місць, об'єктів природи.

В ході підготовки нової екскурсії більше уваги слід приділити вивченню об'єктів на місці, в їх природній обстановці. Необхідні початкові дані дає вивчення об'єктів за джерелами - книгами, альбомами, фотографіями. Зустріч з екскурсійним об'єктом безпосередньо на місці його розташування, вивчення різних його сторін дозволяють екскурсоводові в майбутньому при роботі з групою вільно орієнтуватися у пам'ятника, кваліфіковано вести його показ.

Відбір об'єктів закінчується складанням картки (паспорти) на кожен з них. Дані картки використовуються як для теми, що конкретно розробляється, так і для майбутніх екскурсій.

До картки об'єктів вносяться наступні дані:

1) найменування об'єкту (первинне і сучасне), а також назва, під якою пам'ятник відомий у населення;
2) історична подія, з якою пов'язаний пам'ятник, дата події;
3) місцезнаходження об'єкту, його поштова адреса, на чиїй території пам'ятник розташований (місто, селище, промислове підприємство і т. д.);
4) опис пам'ятника (під'їзд до нього, його автор, дата споруди, з яких матеріалів виготовлений, текст меморіального напису);
5) джерело відомостей про пам'ятник (література, де описаний пам'ятник і події, пов'язані з ним, архівні дані, усні перекази, основні друкарські роботи і місця зберігання неопублікованих робіт);
6) збереження пам'ятника (стан пам'ятника і території, на якій він знаходиться, дата останнього ремонту, реставрації);
7) охорона пам'ятника (на кого покладена);
8) у яких екскурсіях пам'ятник використовується;
9) дата складання картки, прізвище і посада укладача.

До картки прикріпляється фотографія об'єкту, відтворююча його нинішній і колишні види.

У картці на архітектурні, природні, археологічні об'єкти можуть бути включені і інші відомості. Наприклад, в картку на пам'ятник архітектури (будівля) включаються зведення про наявність скульптури, кахлів, стінопису в декоративному убранні пам'ятника (зовні, усередині), про тип і конструкцію будівлі, технічному стані його (ступені збереження). Наявність карток на всі екскурсійні об'єкти, розташовані на території даного краю, прискорює розробку нових екскурсійних тим, дозволяє різноманітити використання пам'ятників в екскурсіях на різні теми, робить їх показ активнішим. У багатьох регіонах Росії проведена паспортизація і складені зведення пам'ятників. У 70-і роки Науково-дослідним інститутом культури Міністерства культури РРФСР і управліннями культури були підготовлені зведення пам'ятників історії і культури Росії по територіях. Матеріали зведення включають лише одну групу нерухомих пам'ятників - меморіальні будинки, садиби, могили, пам'ятні місця, пов'язані з іменами видатних діячів культури і значними подіями в житті території (краю, області, автономної республіки). Виводи

Вирішальне значення в успіху розробки нової екскурсійної теми мають об'єкти. Саме вони складають той пізнавальний матеріал, який складає зорову основу в розкритті теми, головний аргумент в доказах екскурсовода.

Необхідно відзначити залежність екскурсійного процесу в цілому, його зміст, методики підношення матеріалу (показу і розповіді) від об'єктів, їх стану, під'їзних шляхів, крапок для спостереження. Саме тому таку важливу роль в даний момент грають зв'язки екскурсійних установ з тими організаціями, які ведуть роботу по виявленню, реставрації і охороні пам'ятників історії і культури. Активна участь екскурсійних працівників в діяльності цих організацій створює умови для подальшого розвитку екскурсійної справи в Росії. Контрольні питання

1. Принципи відбору екскурсійних об'єктів для показу в даній екскурсії.
2. Показники оцінки об'єктів.
3. Перелік і характеристика основних і додаткових об'єктів.
4. Картки (паспорти) пам'ятників, що увійшли до екскурсії.
5. Вивчення особливостей кожного з пам'ятників історії і культури.
6. Оцінка зовнішнього вигляду пам'ятника - його естетичній виразності, незвичності, збереженню.
7. Об'єм інформації у зв'язку з пізнавальною цінністю і популярністю об'єкту.
8. Особливості розташування об'єкту.
9. Охорона пам'ятників історії і культури.[10-02-04][Все для туристів]
Тримаймо ноги в теплі (0)

[09-09-18][Яремче]
Міжнародний зліт Байкері в м. Яремче 2008 р. (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Гримуча змія на обід. Кухня Мексики (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Корисності для тих, хто їде до Кенії (0)

Категорія: test | Додав: vechervkarpatah (10-03-19)
Переглядів: 8154 | Рейтинг: 4.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: