Понеділок
23-06-05
23:02

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.5. Шляхи розвитку культурного туризму


4.5. Шляхи розвитку культурного туризму

Культура є фундаментальною основою процесу розвитку, збереження, зміцнення незалежності, суверенітету й самобутності народів. Мета розвитку культури полягає у забезпеченні добробуту та задоволенні потреб суспільства і кожної людини. Це означає, що кожна людина, кожен народ має право отримувати інформацію, набувати знання і передавати свій досвід.

Схожість шляхів історичної еволюції культури і туризму визначила спільність нових методів підходу до їх подальшого розвитку: протягом останніх сорока років у більшості країн світу відбувається процес демократизації культури і туризму. Культура та туризм становлять невід'ємну частину людського життя. Самосвідомість і знання навколишнього світу, розвиток особистості та досягнення поставлених цілей - все це немислимо без отримання знань культурного характеру будинку, на роботі та під час подорожей.

За останні десятиліття відбулося розширення понять «культура» і «туризм», і до цих пір не існує остаточних і загальноприйнятих визначень цих понять, так як вони знаходяться в процесі трансформації. На конференції в Мехіко (1981 р.) використовувалися два визначення культури. Одно-більш загального характеру, засноване на культурній антропології і включає все, що створила людина додатково до природи: всі напрямки суспільної думки, господарську діяльність, виробництво, споживання, літературу і мистецтво, спосіб життя і вираз людської гідності.

Інше - більш спеціалізованого характеру та побудовано на «культурі культури», тобто на моральних, духовних, інтелектуальних та мистецьких аспектах людського життя.

Рамки концепції туризму значно розширилися з часу проведення Римської конференції (1963 р.), яка в інтересах збору відповідних статистичних даних прийняла визначення міжнародного туризму. Манільська декларація (1980 р.) звернула особливу увагу на політичну, соціальну, культурну та освітню роль туризму, включающе-i про всі пересування людей, незалежно від мотивування.

ЮНЕСКО (ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (штаб-квартира - Париж, Франція)) і СОТ належить провідна роль у координації та стандартизації культурної і туристичної діяльності в усьому світі. Сфера їх діяльності включає також збір даних, передачу і поширення накопичених знань і досвіду. Генеральні асамблеї, конференції та інші заходи, що проводяться цими двома організаціями, в яких беруть участь представники провідних організацій у галузі культури і туризму, являють собою дієвий механізм міжнародного співробітництва. Рішення, що приймаються цими організаціями, є основою для розробки напрямків та рекомендованої практики на національному рівні. Особливої уваги заслуговують конвенції та рекомендації ЮНЕСКО з охорони культурної спадщини, основні принципи яких отримали підтримку на засіданнях різних органів СОТ.

У рамках Всесвітньої конференції з політики в галузі культури (1972 р.) була прийнята рекомендація з питання про культурний туризм. Принципи співробітництва в галузі культури і туризму знайшли своє відображення в деклараціях, прийнятих в Манілі (1980 р.) і Мехіко (1981 р.).

Культурне та природне надбання. Використання його в туристських цілях
Культурна спадщина народу складають твори художників, архітекторів, музикантів, письменників, вчених, майстрів народної творчості - сукупність цінностей, які дають сенс існуванню людини. Воно охоплює як матеріальні, так і нематеріальні твори, які виражають творчість народу, його мову, звичаї, вірування і т. п.

Новим у вищенаведеному визначенні є нематеріальне надбання, що включає фольклор, промисли, технічні та інші традиційні професії, розваги, народні фестивалі, церемонії і релігійні ритуали, а також традиційні спортивні змагання і т. д. Конвенція (1972 р.) з охорони світової природної і культурного надбання відзначала лише його матеріальні або фізичні аспекти. СОТ рекомендувала державам - членам організації приєднатися до цієї Конвенції і керуватися як її принципами, так і принципами Хартії культурного туризму, прийнятої на Міжнародному семінарі з туризму в 1976 р. з ініціативи Міжнародної ради з пам'ятників і історичних місцях. Беручи до уваги, що вирішення питань, пов'язаних з охороною природи та культурної спадщини, вимагає значних фінансових ресурсів, думки відповідних організацій з питання про те, хто повинен відповідати за цей напрям діяльності, часто не збігаються. У зв'язку з цим було б доцільно підняти питання про класифікацію, основним критерієм якої має бути положення про те, що споживач повинен оплачувати витрати за змістом.

На основі цього принципу можна запропонувати наступну класифікацію:

- Надбання, в основному використовується туристами (фестивалі, подання, пам'ятники, райони, переважно відвідувані туристами, і т. п.);
- Надбання змішаного користування (менш значні історичні пам'ятники і музеї, театри, місця, відвідувані екскурсантами, заповідники і т. д.);
- Надбання, в основному використовується місцевим населенням (об'єкти релігійного культу та цивільні споруди, кінотеатри, бібліотеки тощо).

Культурні аспекти впливу туризму - це той вплив, який туризм надає на матеріальну і духовну сфери діяльності людини і насамперед на його систему цінностей, знання і суспільну поведінку.

У районах, де спостерігається активна і різноманітна соціально-культурна діяльність, де туризм носить традиційний характер і де кількість туристів поступається чисельності місцевого населення, а їх культурний рівень приблизно однаковий, практично не відзначається особливого культурного впливу туризму. Разом з тим у ряді промислово розвинених районів зростання туризму може спричинити за собою значні зміни в соціальній структурі, а також у навколишньому середовищі і місцевого культурного життя.

Це явище заклало основи вивчення проблеми соціальної взаємодії, викликаного контактами між культурами. Характер взаємовідносин між туристами і місцевим населенням в значній мірі визначається тим, що обидві групи є носіями різних культур. Контакт між ними викликає культурний шок, який ускладнюється ще й тією обставиною, що він відбувається в момент, коли туристи відпочивають, а місцеве населення працює. До того ж подібні контакти носять тимчасовий характер і відбуваються здебільшого в межах взаємовідносин між покупцем і продавцем.

Загальна дія туризму, однак, носить більш складний характер і може бути як позитивним, так і негативним. Найбільш відомі позитивні аспекти впливу туризму:

- Створення робочих місць;
- Збільшення доходів, що призводить до підвищення рівня життя;
- Забезпечення більш активної ролі для жінок та молоді у сфері послуг, що викликає перебудову соціальної структури на сучасних засадах;
- Зростаючий попит на продукцію сільського господарства;
- Розширення масштабів виробництва кустарних виробів і перш за все сувенірів.

Спорудження коштів туристського розміщення позитивно позначається на стані кон'юнктури в будівництві. Розширюється і модернізується місцева інфраструктура (забезпечення питною водою, будівництво доріг, нових шкіл і т. д.). Розвиток туризму благотворно позначається на відродженні народних промислів, традицій та фольклору. Це, у свою чергу, призводить до пожвавлення місцевого культурного життя, викликає інтерес до історичних пам'ятників, звичаїв і місцевих традицій, тим самим роблячи внесок у захист і правильне використання природного і культурного надбання.

Розвиток туризму викликає негативні наслідки передусім у тому випадку, якщо воно відбувається без попередньої підготовки, спонтанно або ніяким чином не контролюється. За таких обставин місцеве населення не має можливості пристосуватися до змін. Негативні наслідки також носять різноманітний характер:

- Зростання попиту на кваліфіковану робочу силу тих професій, які мають «паразитичний характер»;
- Спекуляція земельними ділянками;
- Забруднення навколишнього середовища;
- Перетворення мистецтва і традицій на предмет купівлі-продажу і т. д.

Для розвитку районів розробка туристських ресурсів є непростою справою. Досвід вчить, що чим вище рівень розвитку регіону, великомасштабний і різноманітнішою інші напрямки його економіки, тим більша ймовірність того, що розвиток туризму буде носити позитивний характер. Ось чому можна зробити висновок про те, що не туризм сприяє розвитку регіону, а саме розвиток сприяє розширенню туристської діяльності.

Згідно з іншою точкою зору туризм лише грає роль каталізатора, або прискорювача процесів, які обумовлені індустріалізацією, урбанізацією, а також впливом преси, радіо і телебачення.

Основні аспекти політики в галузі культурного туризму. Вище була підкреслена провідна роль СОТ і ЮНЕСКО на міжнародному рівні в галузі туризму і культури, звернуто увагу на координуючу роль цих організацій, спрямовану на сприяння співпраці, передачу технології, досвіду та методів управління, а також на розробку стандартів у галузі туризму і культури. Інші міжнародні організації, міжурядові та неурядові, прямо або побічно зацікавлені в тому, щоб туризм міг внести свій внесок у збереження пам'яток культури і суспільних цінностей, могли б надати певну допомогу СОТ і ЮНЕСКО в їх діяльності.

У нашій країні питаннями, пов'язаними з охороною природного та культурного надбання, а також з його використанням в туристських цілях, займаються численні організації на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Надання організаціям, до компетенції яких входять питання культури і туризму, статусу, відповідних повноважень і бюджетних коштів є найпершою умовою успішного здійснення їх діяльності. Найважливішим аспектом діяльності цих організацій є розробка політики в галузі культури і туризму, що є неодмінною умовою виконання завдань, поставлених суспільством в цих областях. Крім того, необхідно надавати підтримку діяльності національних, регіональних та місцевих громадських організацій у галузі культури і туризму (туристські асоціації, товариства культури, асоціації друзів природи та мистецтва і т. д.).

З метою забезпечення дієвого характеру подібної співпраці необхідно, щоб культурні й туристичні організації інформували один одного про основні напрями своєї роботи.

Політика туристського розвитку (маркетинг) повинна включати на місцевому, регіональному та національному рівнях такі основні аспекти:

- Підготовку переліку туристських ресурсів, у процесі чого особлива увага повинна приділятися класифікації природної та культурної спадщини та визначення найбільш важливих об'єктів для розвитку туризму;
- Визначення основних туристських районів і місць призначення та забезпечення відповідних юридичних та адміністративних заходів, спрямованих на охорону і розвиток місцевих природних та культурних ресурсів;
- Використання в цілях туризму різних категорій національного надбання, що включають штучні і природні, матеріальні і нематеріальні об'єкти, а також розвиток творчих здібностей місцевого населення (мистецтво, ремесла, фольклор);
- Проведення заходів, спрямованих на виховання місцевого населення і туристів у дусі поваги до культурних цінностей краю.

Створення нових форм культурного туризму є невід'ємною частиною процесу поступового затвердження нової концепції культури і туризму в рамках загального процесу розвитку, в якому людині відводиться центральне місце. Це обумовлює необхідність трансформування старих форм туризму в міру того, як його роль в житті сучасного суспільства стає все більш значною.

Трансформація туризму включає в себе зміни пропозиції і попиту. Найбільш серйозні зміни в плані туристського попиту відображають економічний, соціальний і культурний розвиток (збільшення числа ділових поїздок, поїздок у відпустку, а також екскурсій і поїздок у вихідні дні). У рамках «гармонійного розвитку туризму» пропонується ряд практичних рішень. Їх основна мета - забезпечення гармонійного включення засобів прийому туристів в соціальну тканину суспільства та їх ув'язки з місцевими рекреаційними ресурсами шляхом участі туристів в місцевій соціального і культурного життя. Це повинно доповнюватися відповідними заходами з планування міського розвитку. Розвиток туризму з урахуванням середовища відвідання може здійснюватися в різних формах. Однак основною метою залишається забезпечення доброзичливих взаємин між туристами і місцевим населенням.

Прикладом нового підходу до традиційних форм туризму є рекомендація щодо збільшення культурного змісту інклюзив-турів. Тут ставиться завдання збагачення цих найбільш популярних форм туризму з допомогою місцевих культурних цінностей, навіть якщо мова йде про організацію короткострокових екскурсій і спеціалізованих турів, метою яких є знайомство з місцевим мистецтвом, історією та археологією, експозиціями музеїв та виставок.

Зміст


[10-01-20][All for the tourists of]
On horse (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
«Золотий голос» Канади - Селін Діон (0)
[09-09-18][Яремче]
Прогулянка по Яремче (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Навіщо ми їдемо у відпустку? (0)