Понеділок
24-05-27
00:02

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.4 Витрати і процес формування туристської ренти


 4.4 Витрати і процес формування туристської ренти

В економічній системі сучасної Росії існують три основні форми факторного доходу:
а) зарплата як плата за працю;
б) відсоток як плата за найману капітал;
в) земельна рента як плата за оренду та користування землею.

Проте в сучасній економіці поки не враховується особливий факторний дохід - туристська рента як форма доходу від використання туристських ресурсів.

Туристські ресурси - це природні, історичні та соціально-культурні фактори, що включають об'єкти показу, демонстрації і вивчення, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби людей, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних і моральних сил.

За своєю економічною природою туристська рента - це факторний дохід від використання туристських ресурсів.

Кількісна обмеженість і якісна диференційованість туристських ресурсів в умовах ринкової економіки породжують відмінності у витратах і результатах господарської діяльності туристських організацій. Це виражається в тому, що собівартість варіюється в досить широких межах.

Коливання собівартості в різних туристських організаціях призводить до відмінностей індивідуальних вартостей туристських послуг при витратному методі ціноутворення.

На ринку підприємства продають турпродукт не за індивідуальним, а за ринковими цінами, орієнтується на рівень витрат підприємств, які використовують відносно гірші туристські ресурси.

При цьому підприємства, що використовують ресурси кращого і середньої якості, отримують додатковий прибуток, яка і є основою для отримання туристської ренти (монопольної або диференціальної). Але і гірший туристський ресурс, володіючи додаткової корисністю (оздоровчої, екологічної, історичної і т. д.), має умови для утворення абсолютної туристської ренти.

У туризмі є всі умови для утворення монопольної, диференціальної та абсолютної ренти на суто економічної, ринковій основі, які в сукупності й утворять інтегральну, або сукупну, туристську ренту.

Економічне призначення туристської ренти в сучасних умовах могло б мати два аспекти: по-перше, ця рента могла б стати джерелом фінансування внутрішнього і в'їзного туризму, по-друге, ця рента могла б вирішити проблему зовнішніх ефектів на туристичному ринку.

Відомо, що джерелом фінансування туристських ресурсів нині є амортизація і накопичується частину проблем. Ні перший, ні другий джерело сьогодні в Росії нереальний у силу інфляції та господарського механізму, який спонукає підприємства приховувати прибуток або прагнути до нульової прибутку. У цих умовах одним із джерел фінансування туризму якраз могла б стати туристська рента (поряд із зазначеними вище двома традиційними джерелами).

Особливу роль туристська рента могла б виконати при вирішенні питання обліку у витратах зовнішніх ефектів.

Безпосередні учасники ринку туристських послуг - як продавець (туристська організація), так і покупці (туристи, мандрівники) - стикаються з так званими зовнішніми ефектами (екстерналіями).

Зовнішні ефекти виникають тоді, коли не всі вигоди або витрати відображені в існуючій системі цін, що, у свою чергу, свідчить про порушення принципу оптимальності розміщення ресурсів, а значить, про їх неефективне використання.

За своєю природою і за наслідками зовнішні ефекти поділяються на позитивні і негативні.

Позитивні (позитивні) зовнішні ефекти створюють відмінності між громадськими та приватними вигодами. До позитивних зовнішніх ефектів у туризмі відносяться: зростання державних доходів за рахунок податків та стягнення мита; надходження нетто в іноземній валюті; зростання доходів нетуристичні організацій у зв'язку з розвитком інфраструктури регіону, збільшити кількість робочих місць і вакансій у зв'язку зі збільшенням споживчого попиту на додаткові послуги , безпосередньо не входять до турпродукт; розвиток освіти, медичних послуг; розвиток і реалізація духовних потреб; взаємозбагачення різних культур.

Негативні зовнішні ефекти створюють відмінності між приватними і суспільними витратами. До негативних зовнішніх ефектів в туризмі належать: хвороби, злочинність, забруднення та знищення живої природи, руйнування вікових підвалин, традицій, соціально-культурної спадщини і т. д.

У ринкові ціни на турпродукт не включені соціальні витрати по компенсації негативних зовнішніх ефектів, тому кожен учасник ринку туристських послуг прагне витрати перекласти на інших, третіх осіб, які можуть не бути безпосередніми учасниками ринку, а вигоди привласнювати собі.

Наявність зовнішніх ефектів показує, що справжня гранична корисність туристських послуг з точки зору як суспільства, так і ринку різна, тому що в собівартості турпродукту не відображені повністю економічні витрати, які реально несе товариство з урахуванням зовнішніх ефектів.

Проблема зовнішніх ефектів ще чекає повного розгляду і відображення у вітчизняній економічній теорії.

Розгляд даної проблеми почалося з аналізу ситуації, коли один господарюючий економічний агент надав шкідливий вплив на іншого суб'єкта господарювання, шкідливий вплив було побічним результатом його основної продуктивної діяльності.

Для відновлення принципу справедливості потрібно втручання держави, наприклад пропонували ввести податок на виробника шкідливого впливу на інших, величина якого б залежала від обсягу виробленого шкідливого впливу.

Оскільки шкідливий вплив є побічним результатом його основної діяльності, то можлива побудова функціональної залежності відповідальності за шкоду на основі випуску основного продукту (або послуги).

Вибір впливу, тобто перевага тієї чи іншої форми реакції на виникнення зовнішнього ефекту, залежить від її і від сприймаються основними дійовими особами альтернативних витрат.

Серед можливих варіантів індивідуальної реакції можна виділити наступні:

- Збереження статус-кво, тобто нульової індивідуальної реакції;
- Державне регулювання і використання політичного механізму;
- Рішення суду як остаточний розподіл прав і відповідно ресурсів;
- Рішення суду про специфікацію первинних прав з подальшим їх перерозподілом через ринкової трансакції.

 

Проблема полягає в пошуку такого механізму відбору індивідуальних угод, який дозволяв би враховувати максимальну кількість значимих для відповідної ситуації вигод і (або) витрат. Якщо вибрана форма індивідуального угоди сприяє збільшенню обсягу прибутку, це означає, що вона виявляється ефективніше статус-кво.

Американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1986 р., Дж. Б'юкенен зазначив неминучу політизацію процесу інтерналізації зовнішніх ефектів. Інтерналізація зовнішнього ефекту - перетворення зовнішніх витрат (вигод) в елемент приватних витрат (вигод).

Дж. Б'юкенен запропонував всіх що беруть участь у прийнятті рішення суб'єктів за вибором інституційної реакції розділити на чотири рівні за чисельністю групи:

1. не мають відношення до зовнішнього ефекту та діяльності фірми, що породжує екстерналії;
2. отримують лише вигоди від діяльності даної фірми;
3. одержують тільки шкоду від діяльності фірми;
4. отримують як вигоду, так і шкоду від діяльності фірми.

 

Така класифікація вимагає використання додаткових визначень зовнішніх ефектів - внутрішніх і зовнішніх екстерналії.

Під внутрішніми екстерналіями маються на увазі такі ефекти, які є зовнішніми по відношенню до даного контрактного відношенню, але внутрішніми по відношенню до групи, що бере участь у контракті. Внутрішня екстерналій має відношення до 4-ї групи.

Зовнішні екстерналії - такі ефекти, які є зовнішніми по відношенню не тільки до даного контрактного відношенню, але і до групи, що бере участь у контракті.

Використання правової системи також пов'язано з певними витратами.

При виборі варіантів інституційної реакції необхідний аналіз конкретної ситуації з метою зважування очікуваних вигод і витрат.

Основним критерієм вибору є максимізація цінності виробленого суспільного продукту з урахуванням існування трансакційних витрат.

Трансакційні витрати є чинником, що обумовлює вибір тієї чи іншої форми інституційної реакції на існування зовнішніх ефектів.

Американський економіст Р. Коуз увів у економічну науку особливий вид витрат, які він назвав трансакційними (від лат. Transactio - угода); існування їх пов'язане з положенням фірми в сучасному ринковому середовищі.

Витрати фірми щодо захисту своїх вигод в умовах ринкового господарства прийнято називати трансакційними.

Трансакційні витрати - елемент витрат виробництва, що виникають в результаті використання ресурсів для планування, адаптації та контролю за виконанням поставлених завдань та взятих зобов'язань у різних направляючих структурах, упорядковують права власності.

Трансакція - обмін правами власності і свобод, прийнятих у суспільстві.

До трансакційних витрат належать:

- Витрати пошуку інформації про ціни, контрагентів, ринки збуту і т. п.;
- Витрати ведення переговорів, укладання контрактів та оформлення угод;
- Витрати вимірювання якості товарів, розробки стандартів, охорони фірмових знаків і торгових марок;
- Витрати визначення та захисту прав власності, всього правового режиму з допомогою юридичної системи;
- Втрати від опортуністичної поведінки контрагентів.

 

Вигоди від розподілу праці і спеціалізації в умовах ринкової системи реалізуються не автоматично: вони вимагають додаткових витрат.

При нульових трансакційних витратах відмінності в питаннях про те, хто має законне право на використання ресурсу і хто цим правом дійсно користується, не мають принципового значення з точки зору ефективності.

В умовах сучасної конкуренції приватні і соціальні витрати будуть рівні.

Передумова досконалої конкуренції означає повноту інформації про ціни, відсутність обмеження на обмін правами власності через існування вільного входу і виходу з галузі.

Кожен з елементів передумови досконалої конкуренції фактично відповідає допущенню про нульових трансакційних витратах.

Що стосується вільного обміну на ринку, то слід розрізняти формальну свободу і дійсну. Якщо мова йде про дійсну свободу, то вона може реалізуватися тільки в тому випадку, якщо такий обмін сам по собі нічого не варто.

При нульових трансакційних витратах цінність виробництва буде най = при нульових трансакційних витратах первинний розподіл прав власності не впливає на ефективність кающих між економічними агентами з приводу використання обмежених ресурсів.

Нормативним наслідком теореми Коуза є не тільки необхідність усунення штучних правових бар'єрів для торгівлі, але й забезпечення досконалої специфікації економічної цінності.

Трансакційні витрати докорінно змінюють ситуацію, оскільки тепер спочатку специфіковані права не можуть бути обмінені.

Коли трансакційні витрати позитивні, різні варіанти розподілу прав власності виявляються нерівномірними.

Теорема Познера свідчить, що якщо існують трансакційні витрати (що виникають із джерел, крім самого права), які перешкоджають досягненню ефективного результату за допомогою угоди, то певний спосіб специфікації прав власності може забезпечити більш ефективний результат, ніж інші.

При високих трансакційних витратах законодавство має обирати і встановлювати найбільш ефективне з усіх доступних розподілів права власності.

Істотним елементом функціонування системи специфікації прав і дій, а відповідно до них і їхніх власників є поведінка, спрямоване на присвоєння ренти.

Існування ефекту доходу створює стимули для інвестування у процес прийняття рішення з розподілу "законних прав", що в умовах позитивних трансакційних витрат призводить до зниження цінності виробленого продукту, наданих послуг, оскільки присвоєння вигод одним може супроводжуватися виникненням витрат для багатьох.

При вирішенні проблеми негативного зовнішнього ефекту можна піти з неформального шляху або скористатися формальним правом, при цьому важливо мінімізувати трансакційні витрати.

Вибір того чи іншого шляху залежить від конкретної ситуації.

Наприклад, при розподілі земель, найбільш віддалених від великих міст, де конкуренція за ресурси має локальний характер, а група претендентів більш-менш однорідна, важливо врахувати, що прибутковість економічної діяльності тут невисока, а це виражається в незначній величині земельної ренти. Тому дані умови дозволяють вирішувати конфлікти в приватному порядку. Таким чином встановлюються неформальні правила, що забезпечують гарантії права власності на землю.

Відсутність формального права на землю не означає, що обмін не був можливий. Його особливістю була лише локальність.

У міру наближення до "ринкового центру" витрати приватної захисту претензій на землю підвищуються і порівняно більш ефективною стає централізована, державний захист прав на основі отримання формального титулу власності.

Тепер отримання формального права власності стає необхідним і тому, що в разі виникнення негативних зовнішніх ефектів, ймовірність яких у міру наростання збільшується, агент, що не володіє формальним титулом, виявляється в явно програшній ситуації у разі виникнення спору. Тому, незважаючи на значні трансакційні витрати, все ж таки більш вигідно забезпечити захист прав за допомогою титулу.

Отже, виникає гостра економічна і соціальна необхідність врахувати вплив зовнішніх ефектів, тобто знайти кошти для фінансування витрат, викликаних негативними зовнішніми ефектами, і одночасно знайти способи підтримки тих туристських організацій, які несуть суспільству і регіонам позитивні зовнішні ефекти, недооцінені ринком.

Джерелом для фінансування даних витрат може стати туристська рента.

Так як туристська рента стає джерелом покриття витрат по компенсації негативних зовнішніх ефектів, то представляється доцільним включити до елементну структуру собівартості для туристських організацій особливу статтю - "Фінансування туристських ресурсів за рахунок ренти".

У калькуляцію собівартості турпродукту вводиться новий вид непрямих періодичних витрат - рентні платежі, базою для нарахування яких може бути один з видів прямих витрат або підсумкова величина прямих витрат.

Рентні платежі у складі виручки від реалізації послуг надходять на розрахунковий рахунок, де й перебувають їх розподілу між державними органами влади та туристичними організаціями. У бюджетах місцевих органів влади могла б бути виділена окремим рядком стаття "Рентний джерело для фінансування туристської інфраструктури".

Зміст


[10-01-23][All for the tourists of]
New Year is on Goverli (2)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Складна кухня Канади (0)
[09-08-31][Відпочинок і поради]
Пляжна мода-2008: все повинно бути видно (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Всім, хто їде до Литви. Корисні дрібниці (0)