Неділя
23-05-28
15:33

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

РОЗДІЛ 2. 2.1. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань і платоспроможність фірми


РОЗДІЛ 2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості турфірми

2.1. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань і платоспроможність фірми

Аналіз поточних активів і пасивів фірми з точки зору оцінки можливості відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто підтримувати високу платоспроможність, має велике практичне значення. На його основі приймаються рішення про надання кредитів, особливо короткострокових (при обгрунтуванні можливості довгострокового кредитування поряд з аналізом платоспроможності і фінансової стійкості потенційного позичальника на всіх етапах кредитування проводиться глибоке дослідження виробничих, технологічних, маркетингових та фінансових аспектів наміченого до реалізації інвестиційного проекту). Беручи до уваги ті важкі, аж до банкрутства, наслідки, до яких можуть призвести прорахунки в управлінні рухом поточних активів і пасивів, менеджери компаній дуже уважно ставляться до результатів аналізу платоспроможності.

Рівень платоспроможності характеризується в першу чергу рядом показників ліквідності. Ступінь ліквідності фірми визначається її здатністю звернути свої активи за досить короткий час у готівку, не знецінюючи помітно їхню вартість, з метою покриття своїх короткострокових зобов'язань. Як вже говорилося, показник ліквідності може виступати як індикатор платоспроможності фірми. Якщо показники ліквідності підприємства погіршуються, значить, керівництво фірми не здатне ефективно керувати своїми активами і зобов'язаннями, що може призвести або до продажу довгострокових активів, або до неплатоспроможності та банкрутства. Зниження ліквідності це зниження рентабельності фірми, зростання збитків, втрата контролю в управлінні капіталом. Тому ліквідності надається таке велике значення.

Розрізняють ліквідність балансу і ліквідність активів. Різниця тут полягає в тому, що при ліквідності балансу термін перетворення активів у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань, а ліквідність активів визначається часом, необхідним для перетворення активів у грошову готівку.

Суть аналізу ліквідності балансу полягає в диференціації різних видів майна підприємства по ступені його ліквідності з подальшою їх угрупованням за цією ознакою. Аналогічно по ступені терміновості погашення зобов'язань здійснюється й угруповання окремих статей пасивів.

Всі активи залежно від ступеня ліквідності підрозділяються на наступні групи:

- НЛ найбільш ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, рядки форми № 1 балансу 250 +260);
- БР швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість до 12 місяців, рядок 240);
- МР повільно реалізовані активи (запаси, податок на додану вартість по придбаних цінностей, дебіторська заборгованість понад 12 місяців, інші оборотні активи, рядки 210 +220 +230 +270);
- ТР важкореалізовані активи (необоротні активи, рядок 190).

Всі пасиви в залежності від термінів погашення підрозділяються на наступні групи:

- НСО найбільш термінові зобов'язання (короткострокова кредиторська заборгованість, рядок 620);
- КС короткострокові пасиви (короткострокові позикові кошти та інші короткострокові пасиви, рядки 610 +670);
- ДС довгострокові пасиви (довгострокові пасиви, розрахунки по дивідендах, доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів, рядки 590 +630 +640 +650 +660);
- ПП постійні чи стійкі пасиви (власний капітал і резерви, рядок 490).

Після подібної угруповання активів і пасивів представляється можливим провести аналіз розподілу майна по ступені ліквідності і фінансових зобов'язань за ступенем настійності їх погашення, а також виявити динаміку зміни відповідних співвідношень в часі. Крім того, при аналізі ліквідності за абсолютними показниками дуже корисно зіставлення вартості окремих груп активів фірми з відповідними групами пасивів.

Баланс вважається абсолютно ліквідним при виконанні наступних умов: НЛ> НСО, БР> КС, МР> ДС, ТР <ПП. В інших випадках баланс не є абсолютно ліквідним, і необхідно здійснити більш детальне вивчення структури активів і пасивів балансу, щоб зробити висновки про ступінь його ліквідності. Слід зазначити, що на практиці абсолютно ліквідні баланси зустрічаються вкрай рідко. Структура балансу з урахуванням ліквідності для нашого умовного прикладу дається в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз ліквідності балансу турфірми "Надія" за 1996-1998 рр..
Групи в залежності від ступеня ліквідності Станом на кінець
1996 1997 1998.
ПАСИВИ
НСО найбільш термінові зобов'язання 221,8 297,9 384,9
КС короткострокові пасиви 174,2 188,6 220,3
ДС довгострокові пасиви 370,5 415,0 490,0
ПП постійні (стійкі) пасиви 1301,6 1328,4 1343,3
АКТИВИ
НЛ найбільш ліквідні активи 58,9 73,2
БР швидко реалізованих активи 279,0 358,0 452,4
МР повільно реалізованих активів 353,8 379,6 442,8
ТР - важкореалізовані активи 1376,4 1430,8 1470,1

* 1996 р.: НЛ <НСО; БР> КС; МР <ДС; ТР> ПП
** 1997 р.: НЛ <НСО; БР> КС; МР <ДС; ТР> ПП
*** 1998 р.: НЛ <НСО; БР> КС; МР <ДС; ТР> ПП

 

Крім розрахунку ліквідності балансу використовується ціла система показників і коефіцієнтів для оцінки ліквідності активів фірми та рівня її платоспроможності. Одним з таких показників, який часто вживається при розрахунку різних коефіцієнтів і має самостійне аналітичне значення, є показник власних оборотних коштів підприємства (ВОК). Значення цього показника являє собою різницю між поточними активами і поточними пасивами. Даний показник використовується при розрахунку багатьох коефіцієнтів, які характеризують фінансово-господарський стан підприємств.

Динаміка темпів зміни обсягу власних оборотних коштів може виступати як узагальнююча характеристика ефективності управління організацією. У тому випадку, коли поточні пасиви перевищують величину поточних активів, має місце дефіцит власного оборотного капіталу. Інвестори надають дуже великого значення цьому показнику. Тому деякі підприємства на шкоду виробничої діяльності часто завищують його значення, збільшуючи свої оборотні фонди.

Дуже часто, особливо за кордоном, підтримка необхідного рівня власних оборотних коштів є невід'ємною умовою при видачі банківських кредитів і позик, державних грантів, емісії боргових зобов'язань.

Зміст


[10-01-23][Все для туристов]
Драгобрат (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Болгарія: є привід! (0)
[09-09-01][Відпочинок і поради]
Кішки - справжні господарі Кіпру (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Ірландія і її визначні пам'ятки (2)