Вівторок
23-06-06
04:43

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 6. Стандартизація та сертифікація як гарантія якості туристичних послуг. Основи законодавства


Глава 6. Стандартизація та сертифікація як гарантія якості туристичних послуг. Основи законодавства по стандартизації і сертифікації

Перед споживачем завжди стояла проблема визначення якості товарів і послуг. Звичайно, він може зробити висновок про те. влаштовує його даний якість чи ні, але цей висновок буде суб'єктивно. Для того щоб мати можливість більш об'єктивно підійти до питання оцінки якості, були розроблені стандарти, спрямовані на захист інтересів споживача.

Правові основи стандартизації в Російській Федерації, обов'язкові для всіх державних органів управління, а також підприємств і підприємців (далі - суб'єкти господарської діяльності), громадських об'єднань, і заходи державного захисту інтересів споживачів н держави за допомогою розробки та застосування нормативних документів з стандартизації встановлені Законом України « Про стандартизацію »від 10 червня 1993 р. № 5154-1 (зі змінами від 27 грудня 1995 р.).

У Законі визначено основні положення, принципи, поняття, порядок організації робіт у галузі стандартизації, які є єдиними і обов'язковими для всіх підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також для громадян-підприємців. Дія цього Закону поширюється на виробників продукції, продавців, виконавців послуг, конструкторські, проектні, транспортні та інші організації та підприємства.

Стандартизація - це діяльність по встановленню норм, правил і характеристик (далі - ДБН) з метою забезпечення:

- Безпеки продукції, робіт і послуг для навколишнього середовища. * Нзні, здоров'я та майна споживача;
- Технічної та інформаційної сумісності, а також взаємо мозаменяемості продукції;
- Якості продукції, робіт і послуг відповідно до рівня разів. витія науки, техніки і технології;
- Єдності вимірювань;
- Економії всіх видів ресурсів;
- Безпеки господарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
- Обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Існують різні визначення поняття «стандартизація» зокрема поняття, прийняте Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Визначення, дане ІСО, є досить складним, проте вказує на такі важливі обставини, як оптимальність прийнятих рішень, їх загальність, багаторазовість застосування, в тому числі щодо існуючих або можуть виникнути в майбутньому завдань.

Визначення стандартизації, дане в розглянутому Законі, не містить згаданих елементів, вказуючи лише на суть діяльності - встановлення норм, правил і характеристик. Це, зрозуміло, не означає, що перелічені вимоги ISO не будуть враховуватися на практиці. Результатом роботи по стандартизації є прийняття стандарту, який, як згадано, містить норми, правила і характеристики. Така різноманітність змісту є наслідком існування різних об'єктів стандартизації (продукція, процеси, послуги) та видів стандартів (основоположні, загальнотехнічні, на продукцію, послуги, процеси, методи контролю та ін.) Залежно від характеру стандартізуемого об'єкта і застосовуються згадані основні форми викладу стандартів. Детально ці питання регламентуються ГОСТ Р 1.5-92 Державної системи стандартизації (ГСС) «Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів».

Цілі стандартизації, викладені в законі, відображають її двоєдиний характер в даний час. З одного боку, головна її мета-це встановлення обов'язкових вимог з безпеки, технічної та інформаційної сумісності, а також взаємозамінності продукції та безпеки господарських об'єктів, а з іншого - розробка рекомендацій по споживчих показниками продукції виходячи з необхідності підвищення її якості та економії ресов. Ця друга сторона власне стандартизацією може бути дана умовно, оскільки виробляються характеристики не є обов'язковими.

Особливе місце серед цілей стандартизації займає забезпечення єдності вимірювань, правові основи якого встановлені Законом України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 27 квітня 1993

Відносини у галузі стандартизації регулюються Законом, що розглядається і видаються відповідно до них законодавчими актами Російської Федерації. Цей Закон не регулює відносини, пов'язані з державними освітніми стандартами.

На підставі Закону, що розглядається питання стандартизації можуть регулюватися нормативними актами законодавчого органу, Уряду РФ, російських міністерств і відомств, підприємств і організацій в межах їх компетенції.

Діяльність по стандартизації спрямована на забезпечення необхідного технічного та організаційної єдності з регульованим питань у загальнодержавному масштабі. Конституція РФ відносить до її відання «стандарти». Хоча таке формулювання не зовсім ясна, очевидно, що мова йде про стандартизацію. Будь-які повноваження суб'єктів Російської Федерації у зв'язку з цим Закон не передбачає.

На відміну від Законів України «Про захист прав споживачів» і «Про сертифікації продукції та послуг» цей Закон містить виключно норми адміністративного та державного права. Це обумовлено сутністю стандартизації як діяльності держави в особі уповноважених органів щодо встановлення обов'язкових вимог і контролю за їх дотримання. Навіть реалізація норм Закону не призводить, як правило, до виникнення цивільно-правових відносин, як це має місце при сертифікації продукції та послуг. Тому норми ГК РФ можуть застосовуватися до відносин у галузі стандартизації лише в тих випадках, коли з цих відносин випливають інші, засновані не на відносинах влади і підпорядкування, а на рівності сторін (наприклад, при реалізації стандартів або іншої інформації з стандартизації).

Особливе місце в правовому регулюванні стандартизації займають державні стандарти Державної системи стандартизації (ГСС).

Державна система стандартизації представляє собою сукупність основоположних державних стандартів, які повинні визначати правила і порядок розробки, побудови, ц3 розкладання, застосування стандартів різних категорій і видів.

Закон у загальних рисах визначає зміст стандартів ГСГ-вони повинні регламентувати традиційні, загальні організаційні та технічні правила здійснення робіт із стандартизації, а також форми і методи взаємодії суб'єктів господарської діяльності один з одним і з органами державного управління.

Зміст останньої галузі регулювання не повинно виходити за рамки відносин у процесі стандартизації та державного нагляду, визначених цим Законом. Одне з принципових змін, внесених до ГСС, пов'язане з виключенням технічних умов (ТУ) з числа нормативних документів зі стандартизації. Структурно це виразилося у скасуванні з 1 квітня 1994 р. ГОСТ Р 1.3.-92 і його подальшого вилучення із системи. Однак зміст даного ГОСТу в частині основних, принципових положень практично текстуально було перенесено в новий документ, затверджений Держстандартом Росії одночасно з новими стандартами ГСС: ПР50.1.001-93 «Правила погодження та затвердження технічних умов».

Оскільки ТУ грають важливу роль у формулюванні вимог до якості продукції, з'ясування їх правового статусу та меж державного регулювання представляє не тільки теоретичний, а й практичний інтерес з урахуванням Закону РФ «Про захист прав споживачів», адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення прав останніх.

В даний час в РФ діє концепція стандартизації, яка полягає в тому, що державними стандартами встановлюються два види вимог до якості продукції: обов'язкові для загального застосування (в основному перелічені у п. 2 ст. 7 Закону, що розглядається) і рекомендовані, містять більшість споживчих характеристик продукції . При цьому вибір необов'язкових вимог є прерогативою виробника продукції. Вони визначаються у його технічної документації, перш за все в технічних умовах.

Ця концепція чітко не сформульована в законодавстві РФ, але, безсумнівно, випливає із Закону РФ «Про захист прав споживачів» (п. 5 ст. 4) і Закону, що розглядається, що поряд з іншими факторами стало причиною виключення ТУ з категорії нормативних документів зі стандартизації .

Особливо відзначено пріоритет міжнародно-правових норм перед національними, що є загальновизнаним правилом міжнародного права.

Якщо в міжнародному договорі встановлені інші правила, ніж ті які містяться в законодавстві Російської Федерації про стандартизацію, то застосовуються правила міжнародного договору.

Під міжнародним договором РФ слід розуміти державні договори, укладені на вищому урядовому рівні, і відомчі міжнародні договори, укладені міністерствами та іншими федеральними органами виконавчої влади РФ відповідно до їх компетенції. В даний час Держстандарт Росії проводить лінію на уніфікацію національних правил по стандартизації з міжнародними.

Державне управління стандартизацією в РФ, включаючи координацію діяльності державних органів управління, взаємодія з органами влади республік у складі РФ, країв, областей, автономних областей, округів, міст, з громадськими об'єднаннями, в тому числі з технічними комітетами зі стандартизації, суб'єктами господарської діяльності здійснює Держстандарт Росії. Він же формує і реалізує державну політику в галузі стандартизації, здійснює державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів, бере участь в роботах з міжнародної (регіональної) стандартизації, організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів у галузі стандартизації, а також встановлює правила застосування міжнародних ( регіональних) стандартів, правил, норм і рекомендацій щодо стандартизації на території Російської Федерації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами Російської Федерації. Конкретні завдання і функції Держстандарту сформульовані в положенні, затвердженому постановою Уряду РФ від 11 липня 1994 р. № 825.

Основними методами керівництва стандартизацією є: координація діяльності федеральних органів виконавчої влади; затвердження обов'язкових для виконання правил і норм; державний контроль за їх дотриманням.

На Держстандарт Росії покладені наступні функції:

- Встановлення порядку і правил проведення робіт із стандартизації;
- Методичне керівництво і координація діяльності технічних комітетів стандартизації, створюваних зацікавленими підприємствами і організаціями для розробки проектів державних стандартів;
- Державна реєстрація нормативних документів зі стандартизації.

Держстандарт Росії також стверджує всі державні стандарти, за винятком стандартів у галузі будівництва та буді. вельних матеріалів, які затверджуються Держбудом Росії.

Інші державні органи управління беруть участь у роботах із стандартизації в межах їх компетенції.

У зв'язку з цим важливе значення для визначення компетенції кожного органу має норма, передбачена Положенням про Держстандарті, згідно з якою розмежування повноважень між ним та іншими центральними органами федеральної виконавчої влади регулюється положеннями про ці органи та угодами між ними і Держстандартом Росії. До цього можна додати федеральні закони та постанови Уряду РФ, якими можуть встановлюватися певні права та обов'язки міністерств і відомств.

Так, наприклад, Положенням про взаємодію Держстандарту Росії і Госкомсанепіднадзора Росії від 9 липня 1992 р. передбачає пріоритетність санітарного законодавства при стандартизації показників безпеки продукції і виняткові повноваження Госкомсанепіднадзора Росії у встановленні норм, що забезпечують безпеку продукції для здоров'я людини, а також у встановленні порядку гігієнічної оцінки продукції і методик дослідження.

Госкомсанепідемнадзор Росії здійснює гігієнічну сертифікацію тієї продукції, яка може становити небезпеку для здоров'я населення, на стадії узгодження нормативної документації та поставлення продукції на виробництво.

Положенням передбачається, що Держстандарт Росії спільно з Госкомсанепіднадзор Росії визначають номенклатуру показників, які підлягають обов'язковому включенню в нормативну документацію, і їх конкретні значення, а також здійснюють стандартизацію методик випробувань продукції на безпеку; визначають перелік видів продукції, нормативна документація на яку підлягає узгодженню з органами Госкомсанепіднадзора Росії.

Суб'єкти господарської діяльності, включаючи громадські об'єднання, організують і проводять роботи з стандартизації відповідно до цього Закону.

Держстандарт Росії відповідно до цього Закону встановлює в стандартах державної системи стандартизації загальні організаційно-технічні правила проведення робіт із стандартизації, форми і методи взаємодії суб'єктів господарської діяльності один з одним і державними органами управління.

Разом з тим слід ще раз підкреслити, що всі міністерства і відомства при організації роботи по стандартизації керуються принципами державної політики та загальними правилами проведення робіт але стандартизації, встановленими Держстандартом Росії. Це означає його право в межах своєї компетенції координувати і контролювати діяльність федеральних органів виконавчої влади, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання. Згідно з Указом Президента Російської Федерації від 6 вересня 1996 р. № 1326 Державний комітет РФ - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює на колегіальній основі міжгалузеву координацію з питань, віднесених до його відання, а також функціональне регулювання у визначеній сфері діяльності.

У зв'язку з цим вимагає також роз'яснення питання про форми і методи взаємодії Держстандарту Росії з органами влади та управління суб'єктів Федерації. Слід перш за все зазначити, що, згідно зі ст. 78'Констітуціі РФ федеральні органи виконавчої влади для здійснення своїх повноважень можуть створювати територіальні органи та призначати відповідних посадових осіб. Постановою Уряду РФ «Про організацію робіт із стандартизації, забезпечення єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг» від \ 2 лютого 1994 Хн 100 встановлено, що підвідомчі Держстандарту Росії центри стандартизації та метрології (інші аналогічні органи) є територіальними органами що го комітету та здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням суб'єктами господарської діяльності обов'язкових вимог державних стандартів, правил обов'язкової сертифікації та за сертифікованою продукцією, а також державний метрологічний контроль і нагляд.

Цією ж постановою органам виконавчої влади суб'єктів Федерації рекомендовано надавати необхідне сприяння територіальним органам Держстандарту Росії у здійсненні ними державного контролю та нагляду.

Це означає, що органи влади суб'єктів Федерації не має Давати вказівки територіальним органам з питань, що входять до компетенції Держстандарту Росії, або приймати рішення але даних питань.

Однак Конституція РФ допускає можливість передачі Держстандартом Росії але погодженням з органами виконавчої влади суб'єктів Федерації частини своїх повноважень. Обсяг і характер переданих повноважень повинні визначатися виходячи з того, що не можуть бути передані основні функції і права, що визначає єдину загальнофедеральну політику в галузі стандартизації. Наприклад, не можуть бути передані права на затвердження державних стандартів, здійснення державного нагляду та застосування санкцій за відповідні порушення і т.п.

Що стосується територіальних органів, то Держстандарт Росії може делегувати їм будь-які належні йому повноваження про *, ликом або в частині, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Враховуючи важливу роль стандартизації в розвитку міжнародних торговельно-економічних зв'язків, Держстандарт Росії бере активну участь в галузі міжнародної стандартизації. Ця робота проводиться на основі участі Росії в різних міжнародних організаціях, головною з яких є ІСО, а також шляхом укладання Росією багатосторонніх і двосторонніх угод про співробітництво і взаємодію в цій галузі. Наприклад, у березні 1992 р. урядами 11 держав (колишніх республік СРСР) було підписано Угоду про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації. Для його практичної реалізації передбачено створення Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації, до складу якого входять керівники відповідних органів країн - учасниць Угоди.

Положення Угоди додатково конкретизуються спеціальними угодами і протоколами.

Розглянутий Закон також визначає нормативні документи з стандартизації та їх застосування. Питання про нормативні документи із стандартизації, їх зміст і юридичному статусі не є формальним. Введення нових або скасування чинних документів, зміна їх юридичної сили крім того, що пов'язано зі значними матеріальними витратами, безпосередньо впливає на організацію та функціонування виробництва. мобілізаційну готовність підприємств, обсяг прав, обов'язків та юридичної відповідальності державних органів і підприємств, на ефективність захисту прав споживачів.

Розробка і застосування нормативних документів з стандартизації є мірою державного захисту інтересів споживачів і держави. Тому зі змінами державного устрою і форм управління народним господарством змінюються перелік, Утримання та юридичний статус нормативних документів зі стандартизації.

До нормативних документів але стандартизації, що діють на території РФ у випадках, порядку та на умовах, встановлених цим Законом, відносяться:

- Державні стандарти;
- Застосовувані в установленому порядку міжнародні (регіональні) стандарти, правила, норми і рекомендації з стандартизації;
- Загальноросійські класифікатори техніко-економічної інформації;
- Стандарти галузей, стандарти підприємств, науково-технічних, інженерних товариств та інших громадських об'єднань.

Під галуззю розуміється сукупність суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх відомчої належності і форм власності, які розробляють н (або) виробляють продукцію (виконують роботи та надають послуги! Певних видів, які мають однорідне споживче чи функціональне призначення.

Факт закріплення в законі переліку нормативних документів з стандартизації означає, по-перше, що цей перелік може бути змінений тільки законом РФ. ніякі інші державні органи не мають права це робити. По-друге, будь-які інші документи по стандартизації, застосовувані державними органами та підприємствами, не можуть ставитися до нормативних. По-третє, інші документи, що встановлюють обов'язкові вимоги до продукції та іншим об'єктам, не є документами по стандартизації.

Вимоги, що встановлюються нормативними документами по стандартизації, повинні грунтуватися на сучасних досягненнях науки, техніки і технології, міжнародних (регіональних) стандартах, правилах, нормах і рекомендаціях зі стандартизації, прогресивних національних стандартах інших держав, враховувати умови використання продукції, виконання робіт і надання послуг, умови та режими праці н не повинні порушувати положень, встановлених актами законодавства Російської Федерації.

Нормативні документи по стандартизації на продукцію та послуги, що підлягають відповідно до законодавства обов'язкової Сертифікації. повинні містити вимоги, за якими здійснюється обов'язкова сертифікація, методи контролю на соответещ,, цим вимогам, правила маркування продукції та послуг, вимагай ня до інформації про сертифікацію, що включається в супровідну документацію.

Нормативні документи із стандартизації, які прініманп ся федеральними органами виконавчої влади та встановлюють або повинні встановлювати вимоги пожежної безпеки, піт лежать обов'язковому погодженню з Державною протипожежної службою Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Державні стандарти, стандарти галузей не є об'єктом авторського права. Це узгоджується з нормами Закону РФ «Про авторське право та суміжні права» від 9 липня 1993 р. № 5351-1, введеного в дію з дня його опублікування 3 серпня 1993 Відповідно до ст. 8 цього Закону не є об'єктами авторського права офіційні документи (закони, судові рішення, інші тексти законодавчого, адміністративного і судового характеру), а також їх офіційні переклади.

Оскільки державні, галузеві стандарти і рівнозначні документи приймаються державними органами управління, вони є документами офіційними і законодавство про авторське право на ці документи не поширюється.

Державні стандарти розробляються на продукцію, роботи і послуги, що мають міжгалузеве значення, і не повинні суперечити законодавству Російської Федерації.

Державні стандарти повинні містити:

- Вимоги до продукції, робіт і послуг з їх безпеки для навколишнього середовища, життя, здоров'я та майна, вимоги пожежної безпеки, вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії;
- Вимоги щодо технічної та інформаційної сумісності. а також взаємозамінності продукції;
- Основні споживчі (експлуатаційні) характеристики продукції, методи їх контролю, вимоги до упаковки, маркування, транспортування, зберігання, застосування і утилізації;
- Правила і норми, що забезпечують технічну і інформаційна єдність при розробці, виробництві, використанні (експлуатації) продукції, виконання робіт і надання послуг, у тому числі правила оформлення технічної документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення якості продукції, робіт і послуг, збереження і раціонального використання всіх видів ресурсів, терміни їх визначення, умовні позначення, метрологічні та інші технічні й організаційно-технічні правила і норми.

Для забезпечення державного захисту інтересів Росії і конкурс нездатності вітчизняної продукції (послуг) у державних стандартах в обгрунтованих випадках встановлюються попередні вимоги на перспективу, що випереджають можливості традиційних технологій.

Зміст вимог державних стандартів, області їх поширення, сфери дії і дати їх введення визначаються державними органами управління, які їх приймають.

Вимоги, влаштовують іваемие державними стандартами для забезпечення безпеки продукції, робіт і послуг для навколишнього середовища, життя, здоров'я та майна, технічної н інформаційної сумісності, взаємозамінності продукції, єдності методів контролю та маркування, а також інші вимоги, встановлені законодавством Російської Федерації, є обов'язковими для дотримання державними органами управління, суб'єктами господарської діяльності.

Відповідність продукції та послуг зазначеним вимогам державних стандартів визначається в порядку, встановленому законодавством РФ про обов'язкову сертифікацію продукції і послуг.

Інші вимоги державних стандартів до продукції, робіт і послуг підлягають обов'язковому дотриманню суб'єктами господарської діяльності в силу договору або в тому випадку, якщо про це зазначається в технічній документації виробника (постачальника) продукції, виконавця робіт або послуг. При цьому відповідність продукції і послуг цим вимогам державних стандартів може визначатися в порядку, встановленому законодавством РФ про добровільну сертифікацію продукції і послуг.

Відповідність продукції та послуг вимогам державних стандартів може підтверджуватися шляхом маркування продукції та Послуг знаком відповідності державним стандартам.

Маркування продукції та послуг знаком відповідності державним стандартам здійснюється в тому випадку, якщо маркується продукція (послуги »відповідає всім передбаченим нормам. Знак відповідності ГОСТам застосовується додатково до знака відповідності вимогам з безпеки, право застосування, якого виникає після проходження обов'язкової сертифікації.

Видача ліцензії на маркування продукції знаком відповідності ГОСТам означає визнання державою високого технічного рівня і якості відповідної продукції. Відповідно до ст. 16 Закону РФ «Про стандартизацію» підприємства, що випускають таку продукцію, повинні стимулюватися економічно. Передбачається встановлення для них податкових і кредитних пільг.

Отримання ліцензії на маркування продукції знаком відповідності ГОСТам здійснюється на добровільній основі. Застосування будь-якої спеціальної відповідальності до підприємства, що випускає продукцію, марковану знаком відповідності Держстандарту але не відповідає показникам останнього, законодавством не передбачено.

Форму знака відповідності державним стандартам, порядок маркування цим знаком, а також порядок видачі суб'єктам господарської діяльності ліцензій на маркування ними продукції і послуг цим знаком встановлює Держстандарт Росії.

Суб'єкти господарської діяльності, яким видано ліцензії на маркування продукції та послуг знаком відповідності державним стандартам, а також самі продукція і послуги, марковані цим знаком, заносяться до Державного реєстру продукції і послуг, маркованих знаком відповідності державним стандартам. Порядок ведення зазначеного реєстру та користування ним встановлює Держстандарт Росії.

Державні стандарти і загальноросійські класифікатори техніко-економічної інформації вживає Держстандарт Росії, а в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів - Держбуд Росії.

Державні стандарти вводяться в дію після їх державної реєстрації в Держстандарті Росії.

Порядок розробки, прийняття, введення в дію, застосування і ведення загальноросійських класифікаторів техніко-економічної інформації встановлює Держстандарт Росії.

Стандарти галузей можуть розроблятися і прийматися державними органами управління в межах їх компетенції з метою забезпечення вимог, зазначених у ст. 1 Закону, що розглядається стосовно до продукції, робіт і послуг галузевого значення.

Стандарти галузей не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стандартів.

Відповідальність за відповідність вимог стандартів галузі обов'язковим вимогам державних стандартів несуть прийняли їх державні органи управління.

Порядок розробки, прийняття, облікової реєстрації, застосування, контролю за дотриманням обов'язкових вимог, зміни скасування стандартів галузей встановлюється державними стандартами Державної системи стандартизації.

Державні органи управління можуть приймати стандарти галузей в межах їх компетенції. Компетенція зазначених органів (міністерств, відомств РФ) визначається положеннями про ці органи, які затверджуються Урядом РФ.

Стандарти підприємств можуть розроблятися і затверджуватися ними самостійно, виходячи з необхідності їх застосування з метою забезпечення вимог, зазначених у ст. 1 цього Закону, а також для вдосконалення організації та управління виробництвом.

Вимоги стандартів підприємств підлягають обов'язковому дотриманню іншими суб'єктами господарської діяльності, якщо в договорі на розробку, виробництво і поставку продукції, на виконання робіт і надання послуг зроблено посилання на ЦІ стандарти.

Стандарти науково-технічних, інженерних товариств та інших громадських об'єднань розробляються і приймаються цими громадськими об'єднаннями для динамічного поширення та використання отриманих в різних областях знанні результатів досліджень і розробок. Необхідність застосування цих стандартів суб'єкти господарської діяльності визначають самостійно. Порядок розробки, затвердження, обліку, зміни та скасування стандартів суб'єктів господарської діяльності встановлюється ними Самостійно відповідно до цього Закону.

Стандарти суб'єктів господарської діяльності не повинні порушувати обов'язкові вимоги державних стандартів.

Відповідальність за відповідність вимог стандартів суб'єктів господарської діяльності обов'язковим вимогам державних стандартів несуть затвердили їх Суб'єкти господарської діяльності.

Інформація про вжиті стандартах галузей, стандартах науково-технічних, інженерних товариств та інших громадських об'єднань направляється до органів Держстандарту Росії.

На практиці основними документами, що визначають споживчі вимоги і характеристики якості продукції, що поставляється (крім ГОСТів), є технічні умови та інша технічна документація виробника (еталони-зразки, технічні описи, паспорти, інструкції з експлуатації і т.п.) - Техннчсс мічні умови, безумовно, є локальним нормативним актом затвердив їх підприємства.

Нормативні документи по стандартизації повинні застосуватися державними органами управління, суб'єктами господарської діяльності на стадіях розробки, підготовки продукції до виробництва, її виготовлення, реалізації (поставки, продажу), існользо * вання (експлуатації), зберігання, транспортування та утилізації, при виконанні робіт та наданні послуг, при розробці технічної документації (конструкторської, технологічної, проектної), у тому числі технічних умов, каталожних листів на поставлену продукцію (послуги).

При цьому діючі галузеві стандарти застосовуються на території Російської Федерації у випадках, якщо нх вимоги не суперечать російському законодавству.

Замовник і виконавець зобов'язані включати в договір умову про відповідність продукції, виконуваних робіт і послуг, що надаються обов'язковим вимогам державних стандартів.

Якщо замовник і / або виконавець л порушення Закону не включили в договір умову про відповідність продукції (робіт, послуг) обов'язковим вимогам державних стандартів, це не знімаєте них обов'язки забезпечити виконання цих вимог і встановленої відповідальності за їх порушення.

Офіційна інформація про запропоновані та прийнятих державних стандартах, загальноросійських класифікаторах техніко-економічної інформації, а також самі ці державні стандарти і загальноросійські класифікатори повинні бути доступні для користувачів, у тому числі зарубіжних, в тій частині, в якій вони не становлять державної таємниці.

Держстандарт Росії організує публікацію офіційної інформації про державні стандарти, загальноросійських класифікаторах техніко-економічної інформації, міжнародних (регіональних) стандартах, правилах, нормах і рекомендаціях зі стандартизації, національних стандартах інших держав, а також інформації про міжнародні договори у сфері стандартизації та правила їх застосування; створює і веде федеральний фонд державних стандартів і загальноросійських класифікаторів техніко-економічної інформації, а також міжнародних (регіональних) стандартів, правил і рекомендацій щодо стандартизації, національних стандартів зарубіжних країн. Порядок створення та правила користування цим стандартом встановлюються Урядом Російської Федерації.

Особливе місце в законі займає питання про державний контроль і нагляд за дотриманням вимог державних стандартів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами господарської діяльності лише обов'язкових вимог державних стандартів здійснюються на всіх стадіях життєвого циклу продукції: від її розробки (дотримання у нормативній і технічній документації обов'язкових вимог ГОСТів) до утилізації.

Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами господарської діяльності обов'язкових вимог державних стандартів здійснюються на стадіях розробки, підготовки продукції до виробництва, її виготовлення, реалізації (поставки, продажу), використання (експлуатації), зберігання, транспортування та утилізації, а також при виконанні робіт і наданні послуг.

Порядок здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів встановлює Держстандарт Росії відповідно до законодавства РФ.

Зміст


[11-01-16][Все для туристів]
Не так уже й багато українців їздять до Бірми. (0)

[09-08-20][Відпочинок і поради]
Вартість життя в Доміникане (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Казахстанський Алтай (0)
[09-09-01][Відпочинок за кордоном.]
Рибалка на Камчатці річка Велика - червень 2008 року. (0)